Specialist (IT) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Administratës

 

Ju lutemi më poshte gjeni formen me të cilën duhet të aplikoni.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, duhet të bëhet brenda datës 26.01.2024, ku të dorëzohen dokumentat e kërkuara(të skanuara) në adresën zyrtare rekrutime@acaa.gov.al

Autoriteti i Aviacionit Civil do të marrë në shqyrtim dhe do të njoftojë për intervistë vetëm kandidatët të cilët plotësojnë kushtet dhe kërkesat e pozicionit të punës, si dhe kanë dorëzuar brenda afatit të caktuar për aplikim dokumentacionin e plotë të kërkuar.

 

Forma e Aplikimit