8 + 12 =

Adresa:

Rr. “Sulejman Delvina” P.O Box 205
Tiranë,  Shqipëri

Nr. Kontakti

Tel.: +355 4 225 12 20
Fax: +355 4 222 39 69

Sektori për të Drejtat e Pasagjerit

Tel.: +355 42 381 959
+355 44 539 959

E-mail:

p

Koordinator për të Drejtën e Informimit

Znj. Daniela ZENELI

AAC