Specialist-ne-Sektorin-e-Operimeve-ne-Fluturim-ne-Drejtorine-e-Standarteve-te-Fluturimit-1

Ju lutemi më poshte gjeni formen me të cilën duhet të aplikoni.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, duhet të bëhet brenda datës 08.05.2023, ora 12:00 (mesditë), ku të dorëzohen dokumentat e kërkuara(të skanuara) në adresën zyrtare rekrutime@acaa.gov.al.

 

Forma e Aplikimit

Europass CV template