Specialist-ne-Sektorin-e-Cilesise-Sigurise-ne-Operim-dhe-Perputhshmerise-ne-DLS-1

 

Ju lutemi më poshte gjeni formen me të cilën duhet të aplikoni.

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, duhet të bëhet brenda datës  22.02.2024, ku të dorëzohen dokumentat e kërkuara(të skanuara) në adresën zyrtare rekrutime@acaa.gov.al.

Autoriteti i Aviacionit Civil do të marrë në shqyrtim dhe do të njoftojë për intervistë vetëm kandidatët të cilët plotësojnë kushtet dhe kërkesat e pozicionit të punës, si dhe kanë dorëzuar brenda afatit të caktuar për aplikim dokumentacionin e plotë të kërkuar.

Forma e Aplikimit