Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar në kuadër të Projektit  “Connecting Close and Unexplored Destinations with New Inter-Adriatic transport Services”/ me akronimin: ON CLOUD NINE”, financuar nga Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro publikon këtë shprehje  interesi për të krijuar një listë të konsulentëve dhe ekspertëve të mundshëm që do të ftohen të ofrojnë mbështetje në menaxhimin financiar, monitorimin e projekteve, çështjet administrative, komunikimin dhe studimet e transportit nën kontratat e mëposhtme:

EKSPERTIZË E JASHTME PËR MENAXHIMIN FINANCIAR, MONITORIMIN DHE RAPORTIMIN

Të interesuarit mund të gjejnë dhe shkarkojnë njoftimin e plotë në linkun e mëposhtëm

Njoftimi i plotë për shkarkim

Procesi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar jo më vonë se data 29 Tetor 2018 16:30, me postë të regjistruar ose dorazi:

Projekti ON CLOUD NINE
Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar
Rr. “Sulejman Delvina”, No.1
P.O. Box 205
Tirane, Shqipëri