NJOFTIM I DATËS 10/05/2023

 

PUBLIKIM I LISTËS SË KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR PËR INTERVISTË, SI DHE DATA DHE VENDI PËR ZHVILLIMIN E INTERVISTËS

 

Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar për intervistë për pozicionin:

 Përgjegjës Sektori në Sektorin e Vlefshmërisë Ajrore, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Përgjegjës Sektori në Sektorin e Vlefshmërisë Ajrore, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit”, kandidatët e kualifikuar për intervistë janë:

  • Boiken Verli.
  • Florida Ramadani

Intervista do të zhvillohet në datën 15.05.2023, ora 11:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” Nr.1, P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin:

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Përgjegjës Sektori në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve”, kandidati i kualifikuar për intervistë është:

  • Dorina Isufi.

Intervista do të zhvillohet në datën 15.05.2023, ora 13:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” Nr.1, P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin:

Specialist në Sektorin e Vlefshmërisë Ajrore, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Vlefshmërisë Ajrore, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit”, kandidati i kualifikuar për intervistë është:

  • Evandro Sakaj.

Intervista do të zhvillohet në datën 18.05.2023, ora 11:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” Nr.1, P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar për intervistë për pozicionin:

Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Operimeve në Fluturim, në Drejtorinë e Standardeve të Fluturimit”, kandidati i kualifikuar për intervistë është:

  • Nuk ka kandidatë të kualifikuar për intervistë.

 

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin:

Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Aerodromeve”, kandidati i kualifikuar për intervistë është:

  • Edvina Kau.

Intervista do të zhvillohet në datën 17.05.2023, ora 11:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” Nr.1, P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.

 

Njoftim mbi kandidatin e kualifikuar për intervistë për pozicionin:

Specialist në Sektorin Ligjor, në Drejtorinë e Administratës

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, Urdhrit të Kryeministrit nr.3, datë 12.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Aviacionit Civil”, Drejtoria e Administratës njofton se në përfundim të procesit të vlerësimit administrativ të aplikimeve për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin Ligjor, në Drejtorinë e Administratës”, kandidati i kualifikuar për intervistë është:

  • Dorina Hajdari.

Intervista do të zhvillohet në datën 16.05.2023, ora 11:00 në ambjentet e Autoritetit të Aviacionit Civil, në adresën Rr. “Sulejman Delvina” Nr.1, P.O Box 205 Tiranë, Shqipëri.