Njoftim

Hyn në fuqi udhëzimi i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Nr. 698, “Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave për ngritjen dhe uljen e helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve të Republikës së Shqipërisë”.

Ky udhëzim përcakton kriteret dhe proçesin standart për pajisjen me leje për operimin e helikoptereve në zona dhe hapesira të tilla, që mundësojnë uljen dhe ngritjen e tyre të sigurtë. Vendet e uljeve dhe ngritjeve dhe hapësira ajrore që do të përdoret gjatë operimit janë dy elementët kryesore që trajtohen në këtë akt.

Më poshtë dhe linku me udhëzimin përkatës.

UDHËZIMI Nr. 698, Datë 17.10.2018