Në njoftimin e saj, EASA deklaron, se do të vazhdojë të mos kundërshtojë operacione të tilla me kusht që nga transportuesit ajror  të jenë vendosur masa të përshtatëshme për zbutjen dhe lehtësimin / përjashtimin dhe operimet të kufizohen në:

  • Transportimin e produkteve të tilla si furnizimet mjekësore, PPE si dhe ngarkesa të tjera që janë të rëndësishme dhe thelbësore për funksionimin e zinxhirëve të lidhur me furnizimet që preken nga pandemia e COVID-19, dhe nga autoritetet
  • Të mos autorizohet transportimi i mallrave të rrezikshëm në kabinën e pasagjerëve, bëhet përjashtim vetëm për transport të vaksinave të ftohura nga akulli i thatë, dhe
  • Të mos autorizohet transportimi i përzier i pasagjerëve dhe i ngarkesave në kabinë, në të njëjtën kohë.

Burimi:   https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/exemptions-allowing-third-country-operators-tcos-transportation-cargo