Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator 2019

Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator 2019

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 16-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...
Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Autoriteti i Aviacionit Civil, bazuar në ligjin Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, publikon rregulloren e mëposhtme: RREGULLORE ZBATUESE që përcakton rregullat e hollësishme mbi pagesat e gjobave dhe dënimeve periodike sipas Rregullores Bazë Në...
Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik 2019

Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik 2019

Si çdo fillim muaji, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 15-të, do të gjeni të dhëna për numrin e anullimeve, vonesave, shifrat e pasagjerëve, statistika, aktivitete të ndryshme të Drejtorive të AAC-së, si dhe...