Avion i Aneksit II sipas EASA

 

Të gjitha llojet e operimeve të fluturimit janë subjekt i Aktit të Trafikut Ajror dhe Urdhëresave të Rregullave të Ajrit.

Aeroplani jo-EASA nënkupton një avion i cili sipas Rrregullores (KE) 216/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit nga 20 shkurti 2008, është jashtë juridiksionit të Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit, por i është lëshuar Certifikata e Vlefshmërisë Ajrore në pajtim me Konventën ICAO ose, Leja për të fluturuar.

Rregulloret Kombëtare:
– Kodi Ajror i Republikes së Shqipërisë, Ligji 10040, datë 22.12.2008;
– Urdhri i Ministrit Nr. 3/2011;
– Urdhri i Ministrit Nr. 151, datë 09.04.2014

Rregulloret e BE:
Avion EASA Aneksi II tek rregullorja bazë 216/2008