Rregulloret

 

Rregulloret Kombëtare Shqiptare

Dangerous Goods Transportation MO Nro 151, date 09.04.2014 PART-SPA Për transportin e mallrave të rrezikshme nga ajri do të zbatohen: Standardet Ndërkombëtare dhe Praktikat e Rekomanduara të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil – ICAO): Shtojca 18 e Konventës mbi Aviacionin Civil Ndërkombëtar – Transporti i Sigurt i Mallrave të Rrezikshme nga Ajri dhe ICAO Doc. 9284 AN / 905 Udhëzime teknike për transportin e sigurt të mallrave të rrezikshme nga ajri. Transporti i mallrave të rrezikshme nga ajri në fluturimet kombëtare dhe ndërkombëtare mund të kryhet: në përputhje me rregulloret e transportit ajror në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe me zbatimin e drejtpërdrejtë të Standardeve Ndërkombëtare dhe Praktikave të Rekomanduara të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO):  Aneksi 18 i Konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar – Transporti i Sigurt i Mallrave të Rrezikshme nga Ajri dhe Udhëzimet Teknike për Transportin dhe Sigurisë së Mallrave të Rrezikshme nga Ajri (ICAO Doc. 9284 AN / 905) (në tekstin e mëtejmë: Udhëzimet Teknike) dhe ndryshimet e publikuara në përputhje me Nenin 38 të Konventës.  Neni 50 Paragrafi 1. Nëse siguria e aeroplanëve është komprometuar, dhe në rast aksidentesh dhe incidentesh të rënda të avionëve që lidhen me mallrat e rrezikshme, kapiteni i avionëve dhe pjesëmarrësit e tjerë lidhur me transportin e mallrave të rrezikshme duhet të veprojnë në mënyrën e përshkruar në ICAO Doc. 9481 Udhëzime për reagimin emergjent për incidentet e avionëve që përfshijnë mallrat e rrezikshme. Agjencia e Aviacionit Civil duhet të njoftohet në mënyrën e duhur për çdo cenim të sigurisë së avionëve, aksidenteve dhe incidenteve të rënda të avionëve që lidhen me mallrat e rrezikshme. Dispozitat e kësaj Rregulloreje dhe dispozitat e përmbajtura në Udhëzimet Teknike do të zbatohen për të gjitha operacionet e aviacionit civil ndërkombëtar dhe të brendshëm. Neni 16. Paragrafi 1. Operatorët ajrorë që mbajnë Certifikatën e Operatorit Ajror (AOC) të lëshuar në pajtim me rregullat specifike, në Manualin e Operacioneve duhet të përfshijnë dhe nëse është e aplikueshme ne një dokument tjeter kryesor tek nje seksjon tjetër përkatës,në lidhje me procedurat përkatëse për fluturimin dhe ekuipazhin dhe ekuipazhin në toke në lidhje me vendosjen dhe marrjen e mallrave të rrezikshme nga ajri dhe një seksion që ka te beje me procedurat për të siguruar që nenshkrimi i perbashket i marre nga transportuesit dhe agjentët e perpunimit ne toke janë në përputhje me kërkesat e Udhëzimeve Teknike dhe duhet të përfshijnë procedurat emergjente në përputhje me udhëzimin e reagimit emergjent të ICAO-s (Dokumenti Nr.9481- AN / 928) për incidentet që përfshijnë avionët gjatë transportit e mallrave të rrezikshme.  Standardet e ICAO dhe praktikat e rekomanduara Mallrat e rrezikshme zakonisht transportohen rregullisht dhe në mënyrë rutinore nga ajri në mbarë botën. Për të siguruar që ato nuk e vënë një avion dhe pasagjerët e saj në rrezik, ka standarde ndërkombëtare, të cilat çdo shtet, sipas dispozitave të Konventës së Çikagos, duhet të futin në legjislacionin kombëtar. Ky sistem siguron kontrollin qeveritar mbi transportimin e mallrave të rrezikshme nga ajri dhe jep harmonizim të standardeve të sigurisë në mbarë botën.  Shtojca 18 e Konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar për transportin e sigurt të mallrave të rrezikshme nga ajri Shtojca 18 e Konventës së Çikagos u zhvillua si një përgjigje ndaj kërkesave nga Shtetet Kontraktuese për një dakortesi nderkombetare të dispozitave të miratuara botërisht për trajtimin e transportit të mallrave të rrezikshme nga ajri. Këto dispozita jane te bazuara në Rekomandimet e Komitetit të Ekspertëve të Kombeve të Bashkuara për Transportin e Mallrave të Rrezikshme dhe Rregulloreve për Transportin e Sigurtë të Materialeve Radioaktive të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Të gjitha amendamentet e Aneksit 18 jane miratuar nga Këshilli, pas një rekomandimi nga Paneli i Mallrave të Rrezikshme të Komisionit të Navigacionit Ajror në konsultime me Shtetet.

Shtojca 18 përcakton parime të gjera, por njëra nga Standardet kërkon që mallrat e rrezikshme të mbahen në përputhje me Udhëzimet Teknike për Transportin e Sigurisë së Mallrave të Rrezikshme nga Ajri. Shteteve Kontraktuese u kërkohet nga Aneksi 18 që të ketë procedura inspektimi dhe detyrimi për të siguruar që mallrat e rrezikshme janë duke u transportuar në përputhje me kërkesat. Udhëzime teknike për transportin e sigurt të mallrave të rrezikshëm nga ajri (Doc 9284 AN / 905)

Udhëzimet Teknike përforcojnë dispozitat themelore të Shtojcës 18 dhe përmbajnë të gjitha udhëzimet e hollësishme të nevojshme për transportin e sigurt ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme nga ajri. Mallrat e rrezikshme mund të transportohen në mënyrë të sigurtë nga transporti ajror, duke siguruar që te zbatohen disa parime të veçanta. Këto parime janë përdorur në zhvillimin e Udhëzimeve Teknike. Ato kanë për qëllim lehtësimin e sigurte te transportit, duke siguruar një nivel sigurie të tillë që mallrat e rrezikshme mund të mbahen pa rrezikuar avionin ose pasagjerët e tij, duke siguruar që të gjitha kërkesat janë plotësuar. Atoduhet të sigurojnë që kur ndodh një incident të mos  çojë në një aksident. Dispozitat brenda në Udhëzimet Teknike janë të bazuara në Rekomandimet e OKB-së për Transportin e Mallrave të Rrezikshme – Rregulloret Model dhe Standardet e Sigurisë të IAEA – Listat e Dispozitave të Rregulloreve të IAEA për Transportin e Sigurtë të Materialit Radioaktiv. Shtojca dhe korrigjimi i udhëzimeve teknike për transportin e sigurt të mallrave të rrezikshme nga ajri Praktikat Standarde dhe të Rekomanduara janë të përfshira në Shtojcën 18 dhe Udhëzimet Teknike, përmbajnë të gjitha udhëzimet e hollësishme për transportin e sigurt të mallrave të rrezikshme nga ajri. Ato publikohen çdo dy vjet.  (TI-të)Instruksionet Teknike të ICAO-s gjithashtu mund të ndryshohen nga Këshilli, pas një rekomandimi nga Paneli i Mallrave të Rrezikshme të Komisionit të Navigacionit Ajror Shtojca / korrigjimi nr. 1 i udhëzimeve teknike (botimi 2017/2018) 10 prill 2017Shtesa nr. 2 i udhëzimeve teknike (botimi 2017/2018)             21 qershor 2017 Plotësim i Udhëzimeve Teknike për Transportin e Sigurtë të Mallrave të Rrezikshme nga Ajri Shtesa për Udhëzimet Teknike siguron informacion mbi transportin e sigurt të mallrave të rrezikshme nga ajri që është kryesisht ne interes të Shteteve. Botimi i këtij informacioni në një dokument të veçantë, eliminon materialin e Udhëzimeve Teknike, që nje përdorues i zakonshem nuk ka as nevojën, as dëshirën për ta ditur. Madhësia dhe kompleksiteti i Udhëzimeve Teknike në këtë mënyrë është reduktuar dhe kuptueshmëria e saj është përmirësuar. Shembujt e subjekteve qe kane te bejne me Shtojcat leshojne perjashtime te vecanta ose te aprovuara nga Shtetet, duke i rraportuar aksidentet dhe incidentet e mallrave të rrezikshme tek ICAO nga Shtetet Kontraktuese. Disa mallra të rrezikshme, të cilat normalisht janë të ndaluara (të identifikuara në Tabelën 3-1 të Udhëzimeve Teknike me Dispozitat Speciale A1, A2, A78 ose A106), mund të jenë të autorizuar posaçërisht për transportin ajror me miratimin paraprak të autoritetit përkatës kombëtar. Udhëzimi për përgjigjen emergjente për incidentet ne avion që transportojne mallra të rrezikshme (Doc 9481, AN / 928) Udhëzimi i ICAO-s të reagimit emergjent për incidentet ne avionet që transportojnë mallra të rrezikshme (ICAO Doc 9481, AN / 928), i krijuar për përdorim per ekuipazhet e fluturuese gjatë fluturimit, përshkruan një sërë veprimesh që duhet të  merren në rast zjarri ose rrjedhje lengjesh. Këto veprime janë specifike për llojin e substancës së përfshirë dhe kanë të bëjnë me situatën mjedisore brenda një avioni. Përdorimi i këtij udhëzuesi nuk është i detyrueshëm, prandaj transportuesit ajror mund të përdorin çdo dokument tjetër që ofron informacione të ngjashme në lidhje me mallrat e rrezikshme në bord.

Manual Reference Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror (IATA) prodhon një dokument te perbashket per perdorim praktik nga operatorët i quajtur Rregullore e Mallrave të Rrezikshme (DGR), ajo nuk ka status ligjor.

Rregulloret e Mallrave të Rrezikshme janë zhvilluar nga Udhëzimet Teknike dhe të dy dokumentet janë të pajtueshme, edhe pse ndonjëherë Rregulloret e Mallrave të Rrezikshme janë më kufizuese sesa Udhëzimet Teknike.

Rregulloret e Mallrave të Rrezikshme të IATA publikohen çdo vit. Aktualisht është i vlefshëm botimi 58. Ato përmbajnë të gjitha kërkesat e përshkruara nga Udhëzimet Teknike. Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror (IATA – DGR) Rregulloret e Mallrave të Rrezikshme duhet të jene të zbatueshme per: a. Transportuesit ajror (te gjithe anëtarët e plotë ose aleate të IATA) b. Transportuesit ajrorë që janë nënshkrues të Marrëveshjes Shumëpalëshe të    Trafikut Ndërkombëtar të IATA – Transport mallrash c. Transportuesit dhe percjellesit e metejshem te mallrave që ofrojnë dergesë mallrash për transportuesit ajror të IATA. Rregulloret e IATA-s e Mallrave të Rrezikshme është një manual që është miratuar nga shumë përdorues për lehtësinë se si aplikohet. Udhëzimet teknike të ICAO-s janë rregullat më të rëndësishme që rregullojnë transportimin e mallrave të rrezikshme në ajër. Rregulli i referencës eshte Pika fillestare ligjore. Shtojca dhe korrigjimi i rregulloreve të mallrave të rrezikshme IATA Shtojca e botimit të 58-të i dale më 20 qershor 2017 

Kontaktet: Telefon: +355 42 225 1220 Fax :+355 42 222 6232