Mallrat e rrezikshme

 

Mallrat e rrezikshme janë artikuj ose substanca të cilat janë në gjendje të shkaktojnë rreziqe kundër shëndetit, sigurisë, pronësisë ose ambjentit dhe janë të treguara në një listë të mallrave të rrezikshëm në Instruksionin Teknik ose janë të klasifikuara në përputhje me këto Instruksione.

  • Lista e Mallrave të rrezikshme 
  • Lista e Numrave të OKB dhe Emërtimet e Duhura të Dërgesave
  • Klasifikimi
  • Klasifikimi i Mallrave të Rrezikshëm