Operimet Jo-Tregtare me Aeroplanë Kompleksi me Fuqi Motorike (NCO)

 

(Fletore Zyrtare Nr. 149-2017, U.M. Nr.  3746, datë 10.07.2017)

Operatorët e avionëve që kryejnë operim  jo-tregtare me avionë të ndryshëm nga avionet kompleks me fuqi motorike, nuk janë të detyruar të marrin Certifikatën e Operatorit Ajror të çdo lloji. Sidoqoftë, ata janë subjekt i mbikëqyrjes nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar për të përcaktuar vazhdueshmërine e përpuethshmërisë me rregulloret në fushën e operimeve të fluturimit.