Avion i EASA Aneksi II

 

Të gjitha llojet e operimeve të fluturimit janë subjekt i Aktit të Trafikut Ajror dhe Rregullorja për Rregullat e Ajrit.

Aeroplani jo-EASA nënkupton një avion i cili sipas Rregullores (BE) 216/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit nga 20 shkurti 2008, jashtë juridiksionit të Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit, por i është lëshuar Certifikata e Vlefshmërisë Ajrore në përputhje me Konventën ICAO ose Leja për fluturim.
Transporti ajror tregtar me avion të jo-regjistruar nga një shtet i EASA-s lejohet në Republikën e Shqipërisë e bazuar në legjislacionin në fuqi dhe rregullat e ICAO-s.
Transporti ajror tregtar me helikopter të jo-regjistruar të EASA mund të kryhet nga një operator avioni, në përputhje me Urdhrin e Ministrit nr.151/2014

Rregullore Kombëtare: Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë Nr. 10040, dt. 22.12.2008; MO Nr. 83, dt. 01.08.2012; MO No 03. Dt.07.02.2011;
Rregullore të BE: Reg. (BE) Nr. 216/2008; (BE) Nr. 965/2012