Avion i Aneksit II sipas EASA

 

Të gjitha llojet e operimeve të fluturimit janë subjekti Aktit të Trafikut Ajror dhe Urdhëresave të Rregullave të Ajrit.

Aeroplani jo-EASA nënkupton një avion i cili sipas Rregullores (KE) 216/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit nga 20 shkurti 2008, është jashtë juridiksionit të Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit, por i është lëshuar Certifikata e Vlefshmërisë Ajrore në pajtim me Konventën ICAO ose, Leja për të fluturuar.

Rregulloret Kombëtare:
Kodi Ajror i Republikës së Shqipërise, Ligji 10040, datë 22.12.2008;
U.M. Nr. 3/2011;
U.M. Nr .151, datë 09.04.2014.

Rregulloret e BE:
Avion EASA Aneksi II tek Rregullorja bazë 216/2008.