Avion EASA

 

Të gjitha llojet e operimeve të fluturimit janë subjekt i Aktit të Trafikut Ajror dhe Rregullorja për Rregullat e Ajrit.

Aeroplani EASA nënkupton një avion i cili sipas U.M. 3/2011 (Rregullores (BE) 216/2008) të Parlamentit Evropian dhe Këshillit nga 20 shkurti 2008, nën juridiksionin e Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit.

Operacionet jo-komerciale me aeroplanë me motor të komplikuar (NCC), operimet e specializuara (SPO) dhe operimet shtetërore nga avionët e EASA mund të kryhen nga një operator avioni, në përputhje me kërkesat e Rregulloreve për Kërkesat e Operimit për Operime të Avionëve dhe për të përmbushur Kërkesat Organizative të Operatorëve të Avionëve.

Operatorët jo-tregtarë aktuale dhe të mundshëm NCC, janë të detyruar të veprojnë sipas U.M. Nr. 3746/2017 i cili amendon U.M. Nr. 151/2014 (BE Reg. Nr. 965/2012) Pjesa NCC.

Operatorët e operimeve speciale të tanishëm dhe të mundshëm SPO, janë të detyruar të veprojnë sipas UM Nr. 3746/2017 për operimet ajrore sipas Pjesës-SPO.

Rregulloret Kombëtare:
– Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë Nr. 10040, datë 22.12.2008;
– Urdhër i Ministrit Nr. 3, datë 07.02.2011;
– “Fletore Zyrtare”,  Nr. 149, 2017 (U.M. Nr. 3746, datë 10.07.2017 Pjesa NCC)

Rregulloret e BE:
– Reg. (BE) Nr. 216/2008;
– Reg. (BE) Nr. 965/2012 i amenduar;
– Reg. (BE) Nr. 379/2014

Material Udhëzues:
EASA AMC/GM Pjesa- NCC Amendimi 10, 28.03.2017, amenduar nga (EU)Reg Nr. 965/2012 Pjesa- NCC;
Rregullorja (EU) Nr. 379/2014 që amendon Rregulloren (EU) Nr. 965/2012 për operimet ajrore me implementimin e pjesës-SPO