Avion EASA

 

Të gjithal lojet e operimeve të fluturimit janë  subjekt i Kodit Ajror dhe udhëzimeve sipas rregullave të ajrit.

Avion EASA nënkupton një avion i cili, bazuar në U.M. Nr.3/2011 të Parlamentit Europian dhe Këshillit, nga 20 Shkurti i 2008, janë në juridiksionin e Agjensisë Europiane të Sigurisë së Aviacionit (EASA).

Operimet jo-tregtare me aeroplanë të ndryshëm nga avioni kompleks EASA me fuqi motorike ,mund të kryhen nga një operator avioni, në përputhje me kushtet e përcaktuara në Kërkesat e Rregullores për Operimet e Operatoreve të Avionëve dhe Kërkesat Organizative sipas standarteve të Operatorëve të Avionëve.

Operatorët aktuale jo tregtare dhe ata të mundshëm janë të detyruar të veprojnë sipas udhëzimeve të dhëna në (Urdhrin e Ministrit të Transporteve Nr. 3746, datë 10.07.2017

Rregulloret Kombëtare:
-Kodi Ajror i Republikës së Shqiperisë,Ligji Nr. 10040, datë 22.12.2008;
– UM No 3, datë. 07.02.2011;
– (“Fletore Zyrtare” Nr. 149-2017, U.M. Nr. 3746, datë 10.07.2017, Pjesa NCO)

Rregulloret e BE:
– Reg. (BE) 216/2008 e Parlamentit Europian të 20 Shkurtit 2008;
– (BE) Nr. 965/2012, Pjesa-NCO