APLIKIME DHE FORMA

AIRCREW / EKUIPAZH AJROR

1- Application Form for issue of a Part-FCL PPL (H)

2- Application Form for issue of a Part-FCL CPL (H)

3-Application Form for issue of a Type Rating

4-Application Form for issue ATO Certificate

5-Application Form Validation of a Foreign License

6-Application Form Validation of a Foreign attestation

7-Application Form for Issue of a CC_Attestation

8-Application form for License Issue

PARAGLAJD / DELTAPLAN

1.Aplikim për provime për marrjen e licencave dhe kategorizimeve

2. Aplikim për lëshimin e licences dhe kategorizimeve për Pilot Paraglajdi dhe të Deltaplanit

3. Aplikim për vleftësimin e licencës së huaj

4. Aplikim për Leshimin e Licenses Shqiptare mbi bazen e Licencës së huaj per Pilote Paraglajd dhe Deltaplani (Konvertimi)

5. Aplikim për lëshimin vazhdimin përtëritjen e Miratimit të Ekzaminuesit

6. Aplikim për Miratimin_Vazhdueshmërinë e Organizates se Trajnimit për Pilotë të Paraglajdit dhe Deltaplanit

7. Aplikim për Pranimin e Organizatës së Huaj të Trajnimit për Pilot Paraglajdi dhe të Deltaplanit


PRANIMI I LIÇENCAVE TË HUAJA / ACCEPTANCE OF FOREIGN LICENCES

LICENCA PART- FCL PPL/CPL

1- Application form for License Issue

2- Application  Form for issue of a Part-FCL PPL(H)

3- Application Form for issue of a Part-FCL CPL (H)

QENDRA TRAJNIMI TЁ APROVUARA (ATO)

QENDËR TRAJNIMI PËR EKUIPAZH KABINE

KATEGORIZIMIT I TIPIT HELIKOPTERË ME NJË PILOT OSE ME MЁ SHUMЁ PILOT


 FORMA AEROMJEKËSORE

1. Aplication Form for issue a Medical certificate

2. Application for issue a Medical certificate LAPL

3. Application Form for AME certificate

4. Medical Examination Report

5. Otorhinolaryngology Examination Report

6. Ophthalmology Examination Report

7. Transfer of Medical Records to AAC

8. Application for a Cabin crew Medical certificate.

9. Forma e raportimit mujor AME


FORMË APLIKIMI PËR MJEK AEROMJEKSOR (AME)

1- DAMO-Part-MED-003 AME Application Form


QENDRAT AEROMJEKSORE (AEMC)

1- DAMO-Part-MED-004_Aplication for AeMC

2- DMSOVA-Aplication form for acceptance of AeMC personnel

LEGJISLACIONI

TARIFA

Tarifat në Autoritetin Aviacionit Civil rregullohen nga Udhëzimi i Ministrit Nr. 2225, Datë 13.05.2013.

 LISTË KONTROLLI/CHECK LIST

1. List-kontroll e Ekzaminuesit për testin praktik për Pilot Paraglajdi

2. List- kontroll e Ekzaminuesit për testin praktik me deltaplan

3. List- kontroll e Ekzaminuesit për testin praktik për instruktor dhe tandem pilotit për deltaplan

4. List kontrolli e Ekzaminuesit për testin praktik për Instruktor dhe tandem pilotit për paraglide.

5. Lista kontrolluese e Ekzaminuesit për testin praktik për pilot testues per deltaplan

6. Lista kontrolluese e Ekzaminuesit për testin praktik për pilot testues paraglajder