LEGJISLACIONI

 

  • Ligji Nr. 96/2021 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”
  • Vendim Nr. 1095, datë 24.12.2020 “Për Miratimin e Kërkesave Thelbësore në Fushën e Aviacionit Civil”
  • Urdhri i Ministrit 262, datë 28.06.2019, “Për miratimin e Rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil”
  • Urdhri i Ministrit Nr.195, datë 03.05.2019, “Për miratimin e rregullores mbi kushtet dhe mënyrat e përdorimit të Deltaplaneve dhe Paraglajdeve”,
  • Urdhri i Ministrit Nr. 152, datë 9.4.2014 “Për miratimin e rregullores mbi operimet me avionë ultra të lehtë”
  • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/373 of 1 March 2017 laying down common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight Urdherin e Ministrit nr. 26, date 18.01.2021, “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”
  • Commission Regulation (EU) 2015/340 of 20 February 2015 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers’ licences and certificates Urdhri i Ministrit Nr. 91, datë 21.02.2019, “Për Miratimin e Rregullores mbi Përcaktimin e Kërkesave Teknike dhe Proçedurave Administrative në Lidhje me Liçensat dhe Çertifikatat e Kontrollorëve të Trafikut Ajror”, https://qbz.gov.al/share/PXdbnjocQQ6WmFvtXwCMXw