LEGJISLACIONI

 

  • Ligji Nr. 96/2021 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”
  • Vendim Nr. 1095, datë 24.12.2020 “Për Miratimin e Kërkesave Thelbësore në Fushën e Aviacionit Civil”
  • Urdhri i Ministrit 262, datë 28.06.2019, “Për miratimin e Rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil”
  • Urdhri i Ministrit Nr.195, datë 03.05.2019, “Për miratimin e rregullores mbi kushtet dhe mënyrat e përdorimit të Deltaplaneve dhe Paraglajdeve”,
  • Urdhri i Ministrit Nr. 152, datë 9.4.2014 “Për miratimin e rregullores mbi operimet me avionë ultra të lehtë”