QËNDRAT AEROMJEKËSORE (AEMC)

 

Qëndrat Aeromjekësore (AeMC) janë organizata të çertifikuara për ekzaminime të përshtatshmërisë mjekësore të Ekuipazhit Ajror dhe lëshimin e çertifikatave mjekësore në përputhje me Dispozitat e Urdhrit të Ministrit Nr. 262, datë 28.06.2019, “Për miratimin e Rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil” e cila transposon Rregulloren e BE-së  (EU) 1178/2011