Aeromjekësor

 

Certifikatat Mjekësore lëshohen, në përputhje me dispozitat e Urdhërit të Ministrit Nr. 250/2014, transpozimi i Commission Regulation (EU) 1178/2011 (Rregullore e Ekuipazhit Ajror), e ndryshuar.

 
Autoriteti i Aviacionit Civil ka çertifikuar Spitalin “Salus” si Qendër Aeromjekësore (AeMC), ku mund
të kryhen ekzaminimet aeromjekësore për personelin e aviacionit civil.
  
Ju duhet të kontaktoni personalisht me Qendër Aeromjekësore “Salus” për të rezervuar takimin tuaj.
  
QENDRA AEROMJEKËSORE “SALUS”
Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Mwzez Kashar, Km 1, Autostrada TR-DR
Tel:  +355 4 23 90 500
Cel: +355 68 20 53 180
Email: info@salus.al
Website: https://salus.al/sherbimet/aemc/