Aeromjekësor

 

Certifikatat Mjekësore lëshohen, në përputhje me dispozitat e Urdhërit të Ministrit Nr. 250/2014, transpozimi i Commission Regulation (EU) 1178/2011 (Rregullore e Ekuipazhit Ajror), e ndryshuar.