Organizmat e Vlerësimit të Nivelit të Gjuhës për Pilot.

Për qëllim të vlerësimit të aftësisë së Gjuhës Angleze për Pilotët, organizatat e trajnimit duhet të miratohen në përputhje me dispozitat e Urdhërit të Ministrit Nr.250 / 2014 që transpozon Rregulloren e Komisionit (BE) 1178/2011 (Rregullorja për Ekuipazhin Ajror) e ndryshuar.