Qëndrat Aeromjekësore (AeMC)

 

Qëndrat Aeromjekësore (AeMC) janë organizata të çertifikuara për ekzaminime të përshtatshmërisë mjekësore të Ekuipazhit Ajror dhe lëshimin e çertifikatave mjekësore në përputhje me dispozitat e Urdhërit të Ministrit Nr. 250/ 2014, transpozimi i  Commission Regulation (EU) 1178/2011 (Rregullore e Ekuipazhit Ajror), e ndryshuar.