Kontrolloret e Trafikut Ajror

Mbikqyrja dhe licencimi i Kontrolloreve Te Trafikut Ajror bazohet  në Urdhri i Ministrit Nr. 91, datë 21.02.2019, bazuar në Reg. Europiane nr 340/2015.

Nga ky urdhër lindin edhe dokumentat e mëposhtme që verifikojnë përputhshmërinë:

Manuali i Licensimit të personeli kontrollor të Trafikut Ajror dhe certifikimit të Organizatave të Trajnimit Versioni 3.1.UCS, dhe 3 UTP për cdo njësi. ​