Urdhra

 

 

UM. Nr. 326, Datë 29.08.2019

Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të mjeteve fluturuese dhe të produkteve që kanë lidhje me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e organizatave të projektimit dhe prodhimit.

UM. Nr. 122, Datë 12.03.2019

Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë

UM. Nr. 262, DATË 28.06.2019

Urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë – Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil

Urdhri I Ministrit Nr. 151

UM.151-Kërkesat teknike dhe procedurat administrative për operimet ajrore Fl.zyrtare 58-2014

URDHëR NR.110, DATë 14.02.2008

PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E RREGULLORES “PËR LICENSIMIN E PERSONELIT FLUTURUES”

URDHëR I BRENDSHëM NR.133, DATë 12.4.2012

Checklist Nr 2 për Pasagjerët dhe Bagazhet e Dorës

URDHëR I BRENDSHëM NR.367,DATë 7.10.2013

Checklist Nr 8 mbi Furnizimiet për në Bordin e Avionëve

URDHëR NR.83 DATë 9.9.2011

PËR CAKTIMIN E FUNKSIONIT TË KORDINIMIT TE SLOTEËVE APO RREGULLIMIT TË ORARAVE NË AEROPORTE

URDHëR PëR PROTOKOLLIMIN DHE ARSHIVIMIN E AKTEVE

Për protokollimin dhe arshivimin e akteve të rëndësishme në fushën e marrdhënieve ndërkombëtare dhe të investimeve nga organizmat e huaj

URDHëR PëR TARIFAT E SHëRBIMEVE AEROPORTUALE E NAVIGACIONALE

URDHËR PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE AEROPORTUGALE E NAVIGACIONALE

URDHëR NR.4608, DATë 21.06.07

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË FUNKSIONIMIT TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AVIACIONIT CIVIL

URDHëR I BRENDSHëM NR.135, DATë 12.4.2012

Checklist Nr 3 Për Sigurinë e Avionëve

URDHëR MBI LICENSIMET,

-Rregulla për licensimet,organizatat e trajnimeve, seksionet aeromjekësore, AMC dhe AME

URDHëR NR.85, DATë 9.9.2011

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRGJEGJËSINË E TRANSPORTIT AJROR NË LIDHJE ME TRANSPORTIN AJROR TË PASAGJERËVE DHE BAGAZHEVE TË TYRE”

URDHëR NR.75, DATë 18.5.2010

PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E RREGULLAVE E PROCEDURAVE STANDARTE QE IMPLEMENTOJNË RREGULLORET E BE PËR PARREZIKSHMËRINË NË FLUTURIM NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL

URDHëR NR.117,DATë 23.10.2012

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI RREGULLAT E DETAJUARA PËR LICENCAT DHE CERTIFIKATAT E KONTROLLORËVE TË TRAFIKUT AJROR

URDHëR 110,DATë 14.07.2008

PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E RREGULLORES “PËR LICENSIMIN E PERSONELIT FLUTURUES”

URDHëR 114,DATë 23.9.2002

PËR “Disa ndryshime në Urdhërin Nr.254 datë 22.05.2002, ndryshuar me Urdhërin Nr.87 datë 14.01.2002 të Ministrit të Transportit e Nr.930 datë 25.02.2002 të Ministrit të Ekonomisë Pulike dhe Privatizimit, ndryshuar me Urdhërin Nr.17 datë 10.06.2002”

URDHëR NR.33,DATë 25.02.2015

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI KËRKESAT PËR VLERËSIMIN DHE ZBATIMIN E NDRYSHIMEVE QE LIDHEN ME SIGURINË NË SHËRBIMET E TRAFIKUT AJROR

URDHëR NR.252,DATë 15.09.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE MBI CILËSINË E TË DHËNAVE AERONAUTIKE DHE TË INFORMACIONIT AERONAUTIK

URDHëR NR.191, DATë 8.5.2013

Për vazhdueshmërinë e vleshmërisë ajrore të avionit dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi aprovimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra”

URDHëR NR.11262,DATë 27.11.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT NGA ZHURMAT NGA AVIACIONI CIVIL”

Urdhri I Ministrit Nr. 152

U.M. nr 152 dt.09.04.2014 Operimet me UL

URDHëR NR.717, DATë 13.08.08

PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR MBIKQYRËS

URDHëR I PëRBASHKëT PëR DHëNIEN E LEJeS Së HYRJES

URDHËR I PËRBASHKËT PËR DHËNIEN E LEJES NË UJËRAT TERRITORIALE DHE FLUTURIMEVE NË HAPËSIRËN AJRORE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË ANIJEVE DHE HELIKOPTERËVE USHTARAKË TË MBRETËRISË SË BASHKUAR NË KUADËR TË STËRVITJES SË PËRBASHKËT ” ALBANIAN LION-2011″

URDHëR I BREDSHëM NR.366, DATë 7.10.2013

Checklist Nr 7 për Posten dhe Materialet e Transportuesit Ajror

URDHëR NR.76, DATë 21.06.2007

PËR ZBATIMIN E RREGULLOREVE PËR PARREZIKSHMËRINË NË FLUTURIM NË AVIACIONIN CIVIL

URDHëR NR.87, DATë 14.01.2002 DHE NR.930,DATë 25.1.2002

“Disa ndryshime në Urdhërin Nr.254, datë 22.05.2001”

URDHëR NR.66, DATë 08.06.2011

PËR IMPLEMENTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË PËRBASHKËTA MBI PARREZIKSHMËRINË NË FLUTURIM NË AVIACIONIN CIVIL

URDHëR NR.49, DATë 30.04.2012

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KUSHTET DHE METODAT E PËRDORIMIT TË DELTA-PLANEVE DHE PARASHUTAVE”

URDHëR NR.117,DATë 23.10.2012

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI RREGULLAT E DETAJUARA PËR LICENSAT DHE CERIFIKATAT E KONTROLLORËVE TË TRAFIKUT AJROR

URDHER 88, DATE 14.6.2013

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR AUTORIZIMET ME KREDENCIALE TË INSPEKORËVE TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL”

URDHëR NR.113,DATë 12.10.2012

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR REGJISTRIMIN E AVIONËVE CIVIL SHQIPTAR”

URDHëR NR.329,DATë 22.12.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR TË DREJTAT E INVALIDËVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA LËVIZËSE KUR UDHËTOJNË NËPËRMJET AJRIT”

URDHëR NR.281,DATë 14.10.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES QË PËRCAKTON RREGULLAT E PËRBASHKËTA MBI MENAXHIMIN E FLUKSIT TË TRAFIKUT AJR0R1