Urdhra

Urdhri I Ministrit Nr. 151

UM.151-Kërkesat teknike dhe procedurat administrative për operimet ajrore Fl.zyrtare 58-2014

URDHëR NR.253, DATë 1.11.2006

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AVIACIONIT CIVIL

URDHëR NR.155 DATë 10.12.09

PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR PLOTËSIMIN E PYETËSORIT TË KOMISIONIT EVROPIAN PËR STATUSIN E VENDIT KANDIDAT

URDHëR NR.110, DATë 14.02.2008

PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E RREGULLORES “PËR LICENSIMIN E PERSONELIT FLUTURUES”

URDHëR I BRENDSHëM NR.133, DATë 12.4.2012

Checklist Nr 2 për Pasagjerët dhe Bagazhet e Dorës

URDHëR I BRENDSHëM NR.367,DATë 7.10.2013

Checklist Nr 8 mbi Furnizimiet për në Bordin e Avionëve

URDHëR PëR PROTOKOLLIMIN DHE ARSHIVIMIN E AKTEVE

Për protokollimin dhe arshivimin e akteve të rëndësishme në fushën e marrdhënieve ndërkombëtare dhe të investimeve nga organizmat e huaj

URDHëR NR.83 DATë 9.9.2011

PËR CAKTIMIN E FUNKSIONIT TË KORDINIMIT TE SLOTEËVE APO RREGULLIMIT TË ORARAVE NË AEROPORTE

URDHëR PëR TARIFAT E SHëRBIMEVE AEROPORTUALE E NAVIGACIONALE

URDHËR PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE AEROPORTUGALE E NAVIGACIONALE

URDHëR NR.4608, DATë 21.06.07

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË FUNKSIONIMIT TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AVIACIONIT CIVIL

URDHëR I BRENDSHëM NR.135, DATë 12.4.2012

Checklist Nr 3 Për Sigurinë e Avionëve

URDHëR MBI LICENSIMET,

-Rregulla për licensimet,organizatat e trajnimeve, seksionet aeromjekësore, AMC dhe AME

URDHëR NR.191, DATë 8.5.2013

PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.8046, DATË 2,12,2004 TË MINISTRIT TË DREJTËSISË “PËR KUSHTET MINIMALE QË DUHET TË PLOTËSOJË NJË ZYRË NOTERIALE PËR TË MUNDËSUAR USHTRIMIN NORMAL TË VEPRIMTARISË SË NOTERIT”, TË NDRYSHUAR

URDHëR NR.85, DATë 9.9.2011

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRGJEGJËSINË E TRANSPORTIT AJROR NË LIDHJE ME TRANSPORTIN AJROR TË PASAGJERËVE DHE BAGAZHEVE TË TYRE”

URDHëR NR.75, DATë 18.5.2010

PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E RREGULLAVE E PROCEDURAVE STANDARTE QE IMPLEMENTOJNË RREGULLORET E BE PËR PARREZIKSHMËRINË NË FLUTURIM NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL

URDHëR NR.117,DATë 23.10.2012

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI RREGULLAT E DETAJUARA PËR LICENCAT DHE CERTIFIKATAT E KONTROLLORËVE TË TRAFIKUT AJROR

URDHëR 110,DATë 14.07.2008

PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E RREGULLORES “PËR LICENSIMIN E PERSONELIT FLUTURUES”

URDHëR 114,DATë 23.9.2002

PËR “Disa ndryshime në Urdhërin Nr.254 datë 22.05.2002, ndryshuar me Urdhërin Nr.87 datë 14.01.2002 të Ministrit të Transportit e Nr.930 datë 25.02.2002 të Ministrit të Ekonomisë Pulike dhe Privatizimit, ndryshuar me Urdhërin Nr.17 datë 10.06.2002”

URDHëR NR.33,DATë 25.02.2015

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI KËRKESAT PËR VLERËSIMIN DHE ZBATIMIN E NDRYSHIMEVE QE LIDHEN ME SIGURINË NË SHËRBIMET E TRAFIKUT AJROR

URDHëR NR.250,DATë 12.09.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KËRKESAT TEKNIKE DHE PROCEDURAT ADMINISTRATIVE NË LIDHJE ME EKUIPAZHIN AJROR TË AVIACIONIT CIVIL SIPAS PARASHIKIMEVE TË UDHËZIMIT TË MINISTRIT NR. 3, DATE 07.02.2011 “PËR RREGULLAT E PËRBASHKËTA NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL”

URDHëR NR.252,DATë 15.09.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE MBI CILËSINË E TË DHËNAVE AERONAUTIKE DHE TË INFORMACIONIT AERONAUTIK

URDHëR NR.191, DATë 8.5.2013

Për vazhdueshmërinë e vleshmërisë ajrore të avionit dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi aprovimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra”

URDHëR NR.11262,DATë 27.11.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT NGA ZHURMAT NGA AVIACIONI CIVIL”

Urdhri I Ministrit Nr. 152

U.M. nr 152 dt.09.04.2014 Operimet me UL

URDHëR NR.25, DATë 7.3.2008

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AVIACIONIT CIVIL

URDHëR NR.717, DATë 13.08.08

PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR MBIKQYRËS

URDHëR I PëRBASHKëT PëR DHëNIEN E LEJeS Së HYRJES

URDHËR I PËRBASHKËT PËR DHËNIEN E LEJES NË UJËRAT TERRITORIALE DHE FLUTURIMEVE NË HAPËSIRËN AJRORE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË ANIJEVE DHE HELIKOPTERËVE USHTARAKË TË MBRETËRISË SË BASHKUAR NË KUADËR TË STËRVITJES SË PËRBASHKËT ” ALBANIAN LION-2011″

URDHëR NR.130, DATë 9.11.2012

MIRATIMIN E RREGULLORES PËR CERTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E AFRODROMEVE CIVILE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË SI DHE DETYRIMET DHE PËRGJEGJËSITË E OPERATORËVE TË AERODROMEVE

URDHëR I BREDSHëM NR.366, DATë 7.10.2013

Checklist Nr 7 për Posten dhe Materialet e Transportuesit Ajror

URDHëR NR.88,DATë 14.6.2013

KARTELË SHOQËRUESE E PRAKTIKËS

URDHëR NR.76, DATë 21.06.2007

PËR ZBATIMIN E RREGULLOREVE PËR PARREZIKSHMËRINË NË FLUTURIM NË AVIACIONIN CIVIL

URDHëR NR.87, DATë 14.01.2002 DHE NR.930,DATë 25.1.2002

“Disa ndryshime në Urdhërin Nr.254, datë 22.05.2001”

URDHëR NR.66, DATë 08.06.2011

PËR IMPLEMENTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË PËRBASHKËTA MBI PARREZIKSHMËRINË NË FLUTURIM NË AVIACIONIN CIVIL

URDHëR NR.49, DATë 30.04.2012

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KUSHTET DHE METODAT E PËRDORIMIT TË DELTA-PLANEVE DHE PARASHUTAVE”

URDHER NR.77, DATE 17.7.2012

KARTELË SHOQËRUESE E PRAKTIKËS

URDHëR NR.117,DATë 23.10.2012

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI RREGULLAT E DETAJUARA PËR LICENSAT DHE CERIFIKATAT E KONTROLLORËVE TË TRAFIKUT AJROR

URDHER 88, DATE 14.6.2013

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR AUTORIZIMET ME KREDENCIALE TË INSPEKORËVE TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL”

URDHëR NR.113,DATë 12.10.2012

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR REGJISTRIMIN E AVIONËVE CIVIL SHQIPTAR”

URDHëR NR.22,DATë 6.3.2013

KARTELË SHOQËRUESE E PRAKTIKËS

URDHëR 116,DATë 23.10.2012

KARTELË SHOQËRUESE E PRAKTIKËS

URDHëR NR.329,DATë 22.12.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR TË DREJTAT E INVALIDËVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA LËVIZËSE KUR UDHËTOJNË NËPËRMJET AJRIT”

URDHëR NR.140, DATë 14.10.2008 (2)

DPAC Manuali i Procedurave Standarte

URDHëR NR.281,DATë 14.10.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES QË PËRCAKTON RREGULLAT E PËRBASHKËTA MBI MENAXHIMIN E FLUKSIT TË TRAFIKUT AJR0R1