REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2023

D

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të
kërkesës
Tarifa
1 10.01.2023 Kërkuesi një media online me aktivitet në Shqipëri e Kosovë,
kërkon të marrë përgjigje lidhur me disa pyetje:

1. A është marrë ndonjë masë ndaj kompanisë “Wizz Air”? Nëse po, çfarë masash janë marrë?

2. A keni bërë kërkesë për heqje license operimi të kësaj kompanie në Shqipëri?

3. A keni bërë ju si institucion një përllogaritje të dëmeve që u ka shkaktuar WIZZ AIR konsumatorëve
shqiptarë nga vonesat, anulimet e fluturimeve apo ndryshimi i paparashikuar i destinacioneve?

4.Cilat janë hapat që po ndjek institucioni juaj mbi këtë problematikë?

30.01.2023 Përgjigjia Nr.27 E plotë Nuk ka
2 10.01.2023 Një media televizive shprehet, se duke marrë shkak nga
njoftimi i fundit të Eurocontrol për rritje të interesave për pagesat e vonuara, përgjatë vitit 2022 sa
pagesa të vonuara janë kryer dhe sa interesa janë paguar? Dhe së dyti cili është shkaku i mospagimit në
kohë?
23.01.2023 Përgjigjia Nr.28 E plotë Nuk ka
3 17.01.2023 Në ndjekje të një denoncimi, për dëmtim të bagazhit
personal, një media televizive kërkon informacion përmes pyetjeve:
1. Përse zonja nuk ka marrë një përgjigje pas referimit të rastit në institucionin tuaj (AAC)?
2. Cilat janë hapat që do ndiqen në vazhdim në lidhje me këtë rast?
3. A ka ndonjë marrëveshje apo kontratë të lidhur mes jush dhe kompanisë Sun Express për mbulimin e
dëmeve që i shkaktohen palëve të treta?
4. Çfarë procedure duhet të ndjek zonja për zgjidhjen e këtij problemi?
30.01.2023 Përgjigjia Nr. 29 E plotë Nuk ka
4 30.01.2023 Kërkoj të informohem mbi:
1- Numrin e ankesave të mbërritura pranë institucionit tuaj për shkelje të të drejtave të pasagjerëve
për vitet 2020, 2021, 2022, ku të përfshihen shkeljet e pretenduara dhe linjat ajrore.
2- Sa prej këtyre ankesave që kanë të bëjnë me vonesa apo anulime fluturimesh i janë drejtuar kompanisë
Wizz Air
10.02.2023 Përgjigjia Nr. 30 E plotë Nuk ka
5 15.02.2023 Një emision emision investigative duke ju referuar disa
pamjeve të kapura nga ajri, mbi pistën e Aeroportit Ndërkombëtar të Kukësit, pyet AACn:
A keni bërë verifikime për pistën e avionëve në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit? Nëse po, nga se kanë
ardhur dëmet në pistën e avionëve?

A është dëmtimi i pistës arsyeja pse janë ndaluar fluturimet në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit? Nëse
jo cila është arsyeja që janë ndaluar fluturimet?

22.02.2023 Përgjigjia Nr.31 E plotë Nuk ka
6 16.02.2023 Për të njëjtin shqetësim, një tjetër media pyet:

A e ka verifikuara AAC situatën dhe cilat janë rezultatet e verifikimit?
A vijon të konsiderohet pista e aeroportit të Kukësit e rregullt dhe e sigurt për fluturime?
A cënojnë elementët në video sigurinë e pistës?

22.02.2023 Përgjigjia Nr.32
7 28.02.2023 Kam marrë një përgjigje negative për t’u pajisur me kartën e
hyrjes tek TIA, kam kërkuar informacion nëpërmjet avokates sime, por keni refuzuar t’i pergjigjeni
avokates sepse nuk lejohet t’i jepet informacion. Unë kam kërkuar personalisht informacion për veten
time nëpërmjet një letre dërguar me postë para 3 javësh dhe akoma s’kam marrë përgjigje. Jam paraqitur
fizikisht për të marrë këtë informacion dhe përsëri refuzohet dhënia e informacionit.
Çfarë duhet të bëj për të marrë këtë informacion?
01.03.2023 AAC ju njofton se,
Kërkesat tuaja për informacion nëpërmjet avokates tuaj apo dhe personalisht siç citoni, nuk kanë ardhur
asnjëherë pranë AACs, kështu që rishikoni se kujt institucioni apo subjekti i janë drejtuar;
Përgjigjet në lidhje me rezultatet e kontrollit të pastërtisë së figurës për punonjësit dhe kandidatët
që i nënshtrohen këtij procesi, të cilat dërgohen nga operatorët që ushtrojnë aktivitet në fushën e
sigurisë së aviacionit civil drejt AAC, vijnë të klasifikuara si “SEKRET”, dhe si të tilla në zbatim të
ligjit nr.8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, të ndryshuar, VKM
nr.478, datë 19.7.2001, “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”, si dhe akteve
të tjera pasuese, kanë një procedurë specifike të trajtimit duke filluar nga protokolli i veçantë e deri
te mënyra e mbajtjes dhe e shpërndarjes.
Informacioni i kërkuar nga ju është i gjeneruar nga një institucion tjetër dhe AAC si organi koordinues
i këtij procesi, nuk ka kompetencë të deklasifikojë dokumentacionin “KONFIDENCIAL” të dërguar nga organe
të tjera ligjzbatuese.
Për sa më sipër, deri në mundësimin e një certificate të informacionit të klasifikuar nga Drejtoria e
Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), për ju si kërkues apo përfaqësuesin tuaj ligjor, AAC
nuk mund t’ju vendos në dispozicion materialin e kërkuar.
E plotë Nuk ka
8 28.02.2023 Kërkon qartësimin e informacionit të publikuar nga AAC,
lidhur me takimin e mbajtur për Auditin Ndërkombëtar të Konferencës Europiane të Aviacionit Civil
(ECAC), për implementimin e regjimit “One Stop Security”, në TIA.
01.03.2023 AAC ka ndërmarrë angazhimin e rëndësishëm për ta kthyer
Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës, në një aeroport me operim nën regjimin “One Stop Security”.
Regjimi “One Stop Security” shkurt OSS konsiston në njohjen nga Bashkimi Evropian të ekuivalencës së
masave të sigurisë së aviacionit civil (Security) në një aeroport të caktuar ndërkombëtar, dhe
zbatueshmërinë e tyre njësoj si vendet e BE-së. Pas përfitimit të këtij regjimi, të gjithë pasagjerët që
do të udhëtojnë nëpërmjet Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës, do të shmangin në formë përfundimtare të
gjitha kontrollet e dyfishta në vendet e tranzitit në BE, duke kursyer kohë dhe duke pasur një udhëtim
të cilësisë më të lartë pa procese të përsëritura.
Për të arritur në këtë rezultat, sistemi kombëtar i aviacionit civil duhet t’i nënshtrohet disa
aktiviteteve mbikqyrëse paraprake dhe në vijim të përmbush disa detyrime të cilat i shërbejnë qëllimit.
Hapi i parë është aplikimi dhe kryerja e një Auditit të plotë ndërkombëtar të sigurisë nga Konferenca
Europiane e Aviacionit Civil (ECAC), në operatorin i cili do të jetë përfituesi i regjimit “One Stop
Security”, përkatësisht Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës.
Qëllimi kryesor i këtyre aktiviteteve është verifikimi i zbatueshmërisë së standardeve ndërkombëtare të
sigurisë së aviacionit civil. Me anë të auditeve të sigurisë vlerësohet niveli i pajtueshmërisë dhe
ecuria në ruajten e këtyre standardeve.
Gjithashtu, duhet theksuar që ky mision auditues, parapërgatit sistemin kombëtar të sigurisë së
aviacionit për inspektimet e pritshme nga Komisioni Evropian, përpara një vendimmarrjeje mbi statusin e
“One Stop Security” për Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës.
Në këtë kuadër, në përfundim të Auditit të ECAC, AAC ka një panoramë të qartë se ku duhet të fokusohet
dhe të bëj progres, me qëllim që në vitin 2025 pasagjerët që udhëtojnë nga Tirana të mos i nënshtrohen
më kontrolleve të dyfishta të sigurisë në aeroportet transit.
E plotë Nuk ka
9 10.03.2023 Një subjekt i shoqërisë civile ka dërguar në AAC “Kërkesë
për informacion” bazuar në ligjin nr.199/2014 “Për të drejtën e informimit”, me anën e së cilës kërkohet
informacion për listën e targave të automjeteve ekzistuese në pronësi të institucionit tuaj (AACs).
20.03.2023 AAC ka gjithësej automjete pesë (5) copë, si vijon:

Emërtimi:
VW Transporter
Targa: AA 516 IZ
Shasia: WV2ZZZ7HZEX012348
2
Ford Mondeo
AA 537 YR
WF0DXXWPCHKY55131
3
Ford Mondeo
AA 375 YS
WF0DXXWPCHKY55137
4
Audi Q5
AA 462 SU
WAUZZZ8R0EA089748
5
Skoda Superb
AA 404 DV
TMBAB63T4A9025553

E plotë Nuk ka
10 12.03.2023 Një investitor i huaj, i regjistruar në QKB për aktivitet në
fushën e aviacionit të përgjithshëm, thotë se po planifikon të blej një avion tjetër me bazë në Shqipëri
(një Piper PA23 Atzec i aviacionit të përgjithshëm). Avioni ka N-reg. të një shteti tjetër, ndërsa
kërkon ta regjistroj atë në regjstrin e avionëve të AAC. Kërkon informacion si të veproj.
Kërkuesi u prit në takim dhe u informua mbi kuadrin
rregullator në fuqi. Do asistohet nëse do të ketë nevojë
E plotë
11 20.03.2023 Shtetase e huaj, nga një vend i BE, pyet nëse duhet leje për
fluturimin e një droni me peshë 249gr. me kamera, gjatë qëndrimit në Shqipëri.
29.03.2023 Shqipëria ka miratuar dhe
AAC zbaton rregulloret Evro-
piane për veprimtaritë e drone-
ve (EU No. nr. 2019/945 and EU No.2020/639) Commission Implementing Regulation (EU) 2020/639 of 12 May
2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0639
Më shumë informacion gjendet në lidhjen: https://www.aac.gov.al/aip-2/.
E plotë Nuk ka
12 27.03.2023 Shtetase e huaj nga një vend anëtar i BE dhe që parashikon
së afërmi të vizitoj Shqipërinë, do të marr me vete një dron të regjistruar, tip DJI 3PRO, 249gr. OPEN
CATEGORY (A1), pyet nëse është e nevojshme:
Ku ta regjistroj, cilat zona duhen shmangur gjatë fluturimit, ku duhet marrë leje për videot që do bëj,
a lejohet postimi pamjeve në mediat sociale dhe se si të marrë një leje nga autoritetet doganore kur të
bëj deklarimin në kufi.
30.03.2023 Shqipëria ka miratuar dhe
AAC zbaton rregulloret Evro-
piane për veprimtaritë e drone-
ve (EU No. nr. 2019/945 and EU No.2020/639) Commission Implementing Regulation (EU) 2020/639 of 12 May
2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0639
Më shumë informacion gjendet në lidhjen: https://www.aac.gov.al/aip-2/.

Lidhur me doganat, e interesuara të kontaktoj me adresën e.mail –it: elvis.sejdiaj@dogana.gov.al
(Coordinator on the right to inform of the General Customs
https://www.dogana.gov.al/c/171/221/223/koordinatori-per-te-drejten-e-informimit
), dhe/ ose Tel: +355 42 232 988

E plotë Nuk ka
13 05.04.2023 Kërkuesi (B.B.) pilot paraglider, kërkon informacion,
udhëzime për rinovimin e licencës dhe kategorizimin e saj për tandem (mjet me dy vende)
12.04.2023 Shih Përgjigjen e
Kërkesës
E plotë Nuk ka
14 06.04.2023 Një shtetas i huaj (P.G.) nga një vend anëtar i BE,
interesohet se cilat janë rregeullat e përdorimit të dronit në Shqipëri.
06.04.2023 Përgjigjia ju dërgua me e.mail në adresën e tij.
Shqipëria zbaton të njëjtat rregullore për dronet si ato që aplikohen në vendet e BE.
E plotë Nuk ka
15 10.04.2023 Një shtetase e huaj (R.H.), kërkon të informohen nëse ka
ndonjë masë kufizuese për përdorimin e dronit të saj me peshë 249 gram, gjatë qëndrimit me pushime në
Shqipëri.
11.04.2023 Përgjigjia ju dërgua me e.mail në adresën e saj.
Shqipëria zbaton të njëjtat rregullore për dronet si ato që aplikohen në vendet e BE.
E plotë Nuk ka
16 25.04.2023 OJQ Faktoje.al, nëpërmjet MIEs (Kërkesë e deleguar) kërkon
informacion për:
1. Kur do të nisin fluturimet direkte Tiranë – Neë York me Air Albania? dhe,
2. Sipas premtimit të Kryeministrit Edi Rama më datë 14/09/2018, linja direkte me SHBA-n do të duhej të
kishte nisur në fund të vitit 2019, cilat janë arsyet e vonesave?
25.04.2023 Përgjigjia për Faktoje E plotë Nuk ka
16/1 13.04.2023 Kërkuesi, një shtetas i huaj, nëpërmjet MIEs (Kërkesë e
deleguar) kërkon informacion mbi aksidentin e helikopterit qeveritar Bell 222UT, të datës 16/07/2006
11.04.2023 Në perputhje me ligjin nr.119/2014 “Për të Drejtën e
Informimit” për kthimin e përgjigjes u bashkëpunua me Autoritetin Kombëtar të Investigimit per Sigurine
e Operimit, ish-Organi Kombëtar i Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve në Aviacionin Civil
(OKIIA), prej te cilit kemi marre kete pergjigje:
“Informacioni që ju kërkoni nuk gjendet në arkivat e OKIIA. Në përgjigje të emailit tuaj të mëposhtëm,
ju bëjmë me dije se Organi Kombëtar i Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve në Aviacionin Civil
(OKIIA) është formuar në Janar 2011”.
Në rrethanat kur konstatohet qartazi se AAC nuk e disponon informacionin e kërkuar, ju lutem të
njoftohet Kërkuesi për pamundësinë e AAC.
E plotë Nuk ka
17 16.04.2023 Shtetas i huaj (D & L) zotëron një dron me peshë 249 gram,
DJI MINI 3 PRO, parashikon të vizitoj Shqipërinë dhe pyet, cilat janë rregullat e përdorimit të dronit
për filmimin e natyrës.
16.04.2023 Përgjigjia ju dërgua me e.mail në adresën e tij.
Shqipëria zbaton të njëjtat rregullore për dronet si ato që aplikohen në vendet e BE.
E plotë Nuk ka
18 19.04.2023 Një gazetare e një rrjeti on line në Shqipëri gjithashtu dhe
Kërkesë e deleguar nga MIE, kërkon informacion:
1. – të na vini në dijeni për llojin e bashkëpunimin dhe dokumentin përmes të cilit kompania shtetërore
Air Albania bashkëpunon me Turkish Airlines për të ofruar shërbimet e linjës ajrore.
2. – na vini në dispozicion kontratën përmes së cilës MDN Invest, ALBCONTROL dhe TURK HAVA YOLLARI A.O
përmes se cilës bien dakord per kushtet e krijimit te kompanise Air Albania.
– na informoni bazuar mbi cilin ligj apo vendim është vendosur që linja ajrore Air Albania të mbaj
flamurin shqiptar? Dokumentin përmes të cilit është propozuar/vendosur/miratuar ky element.
20.04.2023 Ju dërgua përgjigje me e.mail
Në përgjigje të kërkesës suaj për informacion drejtuar Autoritetit të Aviacionit Civil më datë 11 prill 2023, në lidhje me operatorin ajror vendas Air Albania ju sqarojmë se, licencimi i këtij operatori është bërë në referencë të Ligjit nr.96/2020 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë” linku https://qbz.gov.al/eli/ligj/2020/07/23/96 dhe Udhëzimit Nr.17, datë 2.09.2010 të Ministrit “Mbi rregullat e zbatueshme të operimit në fushën e shërbimeve ajrore”, të ndryshuar, linku
https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/09/02/17; https://www.airalbania.com.al/sq/
Kontaktet:
+355 4 224 60 00
customer.care@airalbania.com.al
b2b@airalbania.com.al
groups@airalbania.com.al
E plotë Nuk ka
19 20.04.2023 Shtetas i huaj kërkon informacion, cilat janë rregullat e
fluturimit për dronin e markës DJI Mavic Air 2, 540 gram, për përdorim për hobi gjatë qëndrimit me
pushime në Shqëipëri. A ka pengesë ligjore, a është krim të futurosh dronin?
Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
20 20.04.2023 Shtetas shqiptar (A.H.) kërkon të informohet mbi Aerodromin
e Gjirokastrës, a është i zyrtarizuar dhe a është e mundur të kryhet fullstop me Cessna 172 ose Piper
PA-28?
27.04.2023 Përgjigje kërkuesit A.H. E plotë Nuk ka
21 21.04.2023 Shtetas i huaj (A.A.) shkruan se do vizitoj vendin tonë dhe
kërkon të informohet se cilat janë rregullat lidhur me operimin e droneve . A ka ndonjë hartë digjitale
të publikuar për zonat e lejuara dhe/ ose të palejuara? Ku mund të gjendet më shumë informacion?
26.04.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
22 27.04.2023 Shtetas i huaj (C.N.) kërkon të informohet mbi rregullat e
përdorimit të dronit në Shqipëri. Ka një dron DJI MINI 3 PRO, me peshë 249 gram të regjistruar në
shtetin e tij, një vend anëtar i BE.
27.04.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
23 05.05.2023 Shtetas i huaj (D.W.), parashikon të vizitoj Shqipërinë dhe
do ketë me vete dronin me te cilin do bëj filmime/video gjatë pushimeve.
06.05.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
24 12.05.2023 Pilot komercial me ATPL Frozen të lëshuar nga DPAC e
Turqisë, kërkon të informohet nëse mund të punësohet si pilot në Shqipëri dhe cilat janë procedurat?
15.05.2023 Për të punuar si Pilot i huaj në Shqipëri, në ndonjë prej
kompanive shqiptare, kërkuesit ju rekomandua të ndjek njoftimet e publikuara në linkun e Air Albania
dhe/ ose Albawings.
E plotë Nuk ka
25 13.05.2023 Shtetas i huaj, pasagjer me Wizz Air, ka pasur vonesë në
udhëtimin nga Tirana për në Holandë, për shkak të devijit të fluturimit në Beograd/ Serbi.
Kërkon akses mbi dokumentacionin e Wizz Air për arsyet e kësaj vonese.
17.05.2023 Në përgjigje, Kërkuesit ju bë e ditur se në bazë të Kodit Ajror të RSH, objekti i ligjit dhe i rregullave ajrore është i kufizuar mbi shoqëritë ajrore që kanë AOC dhe AOL të lëshuar nga AAC, sic janë Albawings dhe Air Albania. Wizz Air është një Kompani ajrore e regjistruar dhe me zyrë qëndrore në Budapest, Hungari. Mbikqyrja e saj bëhet nga Administrata e Aviacionit Civil Hungarez. Kërkuesit ju dhanë kontaktet për të vijuar kërkimet e tija. E plotë Nuk ka
26 15.05.2023 Shtetas i huaj (C.D.) parashikon të vizitoj Shqipërinë dhe
kërkon të informohet cilat janë procedurat që duhen respektuar për përdorimin e dronit?
15.05.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
27 15.05.2023 Janë 3 të huaj që kërkojnë informacion për marrjen e lejes
së fluturimit për fluturim me microlights, gjatë vizitës së tyre në Tiranë.
16.05.2023 Në përgjigje të interesimit, kërkuesit u këshilluan të
vizitojnë faqen e internetit të AAC, posaçërisht linkun: https://lejetefluturimit.acaa.gov.al/
E plotë Nuk ka
28 16.05.2023 Shtetasi K.S. kërkon të informohet nëse mund ta përdor
dronin e tij DJI MINI 2gjatë qëndrimit me pushime në Shqipëri, Cila është situate ligjore? Droni
plotëson të gjitha kërkesat e aplikueshme në BE, sqaron ai.
16.05.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
29 18.05.2023 Shtetas i huaj, thotë se është pilot droni me banim në një
shtet anëtar i BE dhe kërkon të dijë, nëse ka ndonjë app të njëjtë si në shtetin e tij, lidhur me një
hartë digjitale për përdoruesit e droneve.
18.05.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
30 22.05.2023 Shtetas i huaj (A.K.) kërkon informacion nëse ka ndonjë
kufizim që duhet zbatuar për operatorët e droneve në Shqipëri, dhe nëse ka ndonjë problem me dronin e
importuar, që e sjell me vete, dron DJI MINI 3 PRO
22.05.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt
E plotë Nuk ka
31 22.05.2023 Turist i huaj kërkon të dijë mbi rregullat e zbatueshme në
Shqipëri për dronet.
23.05.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
32 25.05.2023 Një Kompani e huaj interesohet për të kryer fotografime
ajrore me dron të specializuar, në Tiranë. Shkruan se droni është me peshë 4 kg. dhe se janë Kompani e
specializuar për fotografime ajrore . Kërkon të informohet se tek cilat autoritete duhet të regjistrohet
paraprakisht?
31.05.2023 Në përgjigje, Kërkuesi u sqarua se kërkesa duhet t’i
drejtohet fillimisht Ministrisë së Mbrojtjes sipas VKM Nr.942, datë 18.11.2015, përpara se të aplikohet
në AAC për marrjen e lejes së fluturimit.
E plotë Nuk ka
33 27.05.2023 Vjen për pushime nga një vend i BE dhe pyet, a është
ligjërisht i lejuar përdorimi i dronit në Shqipëri, cilat janë kufizimet gjatë operimit dhe nëse duhet
leje?
29.05.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA.dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
34 27.05.2023 Shtetasja B.P.në Tiranë, kërkon të disponoj, në bazë të së
drejtës për informim:
– Kopje të buxhetit për vitin 2021, 2022 dhe 2023;
– Regjistrin e realizimit të prokurimeve publike për vitin 2021, 2022 dhe planin për vitin 2023;
– Raportin e auditimit financiar për vitin 2021 dhe 2022.
14.06.2023 Në përgjigje, Kërkueses ju dërguan me postë i gjithë dokumentacioni i kërkuar. Shih shkresën Nr.1187/2 prot. datë 14.06.2023 E plotë Nuk ka
35 04.06.2023 Shtetas i huaj, vend i BE, vjen me pushime në Shqipëri dhe
pyet në lidhje me rregullat e fluturimit të një droni dhe nëse mund ta marr me vete.
05.06.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA. dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
36 06.06.2023 Shtetas nga Kosova, ka të regjistruar dronin e tij në
Regjistrin e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, dhe pyet nëse lejohet ta përdor në Shqipëri për
fotografime në zonat e lejuara.
06.06.2023 Ju kthye përgjigje, se për fotografimet ajrore duhet të
njihet me kërkesat e VKM Nr. 942, datë 18.11.2015, ndërsa për operimet duhet të njihet me legjislacionin
e publikuar në faqen e internetit të AAC. Për zonat e kufizuara duhet të mbaj kontakte pune me
Albcontrol sha.
E plotë Nuk ka
37 06.06.2023 Shtetas shqiptar me banim në Zvicër, interesohet për të
regjistruar disa pjesë filmike më dron te Bashkia e Tiranës, pasi do filmoj ceremoninë e celebrimit dhe
se ka nevojë të njihet paraprakisht me kuadrin ligjor, rregulloret që zbaton Shqipëria për dronet.
07.06.2023 Ju kthye përgjigje, se për fotografimet ajrore duhet të
njihet me kërkesat e VKM Nr. 942, datë 18.11.2015, ndërsa për operimet duhet të njihet me legjislacionin
e publikuar në faqen e internetit të AAC. Për zonat e kufizuara duhet të mbaj kontakte pune me
Albcontrol sha.
E plotë Nuk ka
38 12.06.2023 Shtetas i huaj (D.M.) parashikon të vij në Shqipëri si
turist duke sjell me vete dronin DJI MINI 2, që e ka të regjstruar në vendin e tij (BE), dhe kërkon të
informohet nëse lejohet ta sjell në Shqipëri, a duhet ndonjë leje, apo shmangia e zonave të kufizuara do
jetë e mjaftueshme?
13.06.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA. dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
39 19.06.2023 Shtetas i huaj (BE) pyet nëse është legale të fluturosh
dronin në Shqipëri? Ka dron DJI MINI 3 Pro të regjistruar, me peshë 250 gram, i cerifikuar.
21.06.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCTONROL SHA. dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
40 21.06.2023 Shtetas i huaj (BE), para shikon të vij për pushime, ka një
dron me peshë 250 gram dhe pyet nëse mund të fluturohet droni në Shqipëri, kërkon informacion.
21.06.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCTONROL SHA. dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
41 26.06.2023 Shtetas i huaj (BE), do sjell me vete dronin DJI MINI 2 PRO,
me peshë 249 gram, është i cerifikuar si operator, dronin e ka të regjistruar në vendin e tij, dhe pyet
nëse lejohet ta përdorë gjatë qëndrimit në Shqipëri, duke filmuar vende publike por jo të populluara si
lumenjë, male, detin, etj.
26.06.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA. dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
E plotë Nuk ka
42 28.06.2023 Shtetas i huaj, parashikon të vij me pushime në Shqipëri, do
sjell me vete dronin DJI MINI 3 PRO, një nano-dron me peshë 249 gram dhe se do ta përdor për qëllime jo
komerciale. Pyet nëse duhet të regjistrohet droni, leje përdorimi, apo licencë ?
29.06.2023 Ju kthye përgjigje me e.mail, duke e informuar se Shqipëria
zbaton të njëjtin legjislacion për dronet si ai që aplikohet në BE. Sa i përketë zonave të kufizuara, ju
rekomandua të vizitoi faqen e internetit të ALBCONTROL SHA. dhe të jetë në kontakt me këtë subjekt.
Më shumë informacion gjendet në lidhjen: https://www.aac.gov.al/aip-2/.
E plotë Nuk ka
43 04.07.2023 Shtetas i huaj (A.R.) pilot droni, thotë se ka planifikuar të vizitojë Shqipërinë për turizëm, dhe pyet, nëse ka ndonjë kufizim për të fluturuar dronin në vendet që do vizitojë. 05.07.2023 Së pari, për operimin e droneve Shqipëria ka në fuqi dhe zbaton të njëjtin legjislacion si BE. Këtu përfshihen Rregulloret e BE me Nr.2019/945, 2020/639 dhe 2019/947. Sa i përket zonave të kufizuara, ju rekomandojmë të merrni më shumë informacion në linkun:https://albcontrol.al E plotë Nuk ka
44 06.07.2023 Shtetas huaj (K.T.), i certifikuar Pilot Droni në përputhje me ligjet e BE shkruan se do të vijë në Shqipëri dhe se dëshiron të fluturojë me dronin e tij DJI Air 2, me peshë rreth 600 gr. Dhe pyet, a duhet ta regjistroj fluturimin tim në Shqipëri, nëse po, ku. A duhet të paguaj nëse
ka ndonjë tarifë?
06.07.2023 Për operimin e droneve Shqipëria ka në fuqi dhe zbaton të njëjtin legjislacion si BE. Këtu përfshihen Rregulloret e BE me Nr.2019/945, 2020/639 dhe 2019/947.
Duke qënë se droni juaj bie në kategorinë OPEN, operimi do të bëhet në përputhje me këto rregullore. Për të fluturuar në Shqipëri, nuk do t’ju duhet ndonjë autorizim apo leje e veçantë, por kini parasysh gjithmonë të ndiqni udhëzimet e nënkategorisë A1/A3 të operimit me dron të nënkategorisë së hapur. Në lidhje me hapësirën shqiptare ka disa zona fluturimi, si CTR (Zona e Kontrollit) e Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës (TIA) ose RMZ (Zona e Detyrueshme e Radarit) e Aeroportit Ndërkombëtar të Kukësit (KFZ), si dhe zona të dedikuara ushtarake që nuk lejohen për të operuar pa leje dhe koordinim paraprak. Për këtë arsye ju këshillojmë të kontrolloni për këto zona në lidhjen e mëposhtme: https://albcontrol.al/al/aip/13-Jul-2023-A/2023-07-13-AIRAC/html/index.html .
E plotë Nuk ka
45 10.07.2023 Shtetas i huaj (M.J.) vjen për pushime në Shqipëri nga Polonia. Kërkon informacion, a mund ta marrë dronin në avion? Droni është personal, me peshë më pak se 250 gr. A duhet të marrë leje për operimin e tij? 10.07.2023 Ju dërgua me e-mail e njëjta përgjigje si më lart. E plotë Nuk ka
46 10.07.2023 Shtetas i huaj (N.K.) parashikon të vijë në Shqipëri me pushime dhe me dronin e tij të bëjë foto. Kërkon informacion lidhur me rregullat dhe rregulloret në fuqi për përdorimin e dronit. Nëse ka kufizime dhe nëse duhet ndonjë leje ? Cila është procedura ose formatet që duhen plotësuar për të siguruar përputhshmërinë me rregullat vendore për dronet? 10.07.2023 Ju dërgua me e-mail e njëjta përgjigje si më lart. E plotë Nuk ka
47 11.07.2023 Një gazetare investigative ka paraqitur kërkesë për informacion (me shkrim), kërkon informacion për:
1. Cila është arsyeja që linja ajrore “Wizz Air” nuk do të ketë më fluturime përtej datës 11 korrik nga Aeroporti i Kukësit?
2. A do të zëvendësohet kjo linjë ajrore nga ndonjë tjetër dhe nëse po kur dhe me cilën kompani ajrore?
3. Si do të munden qytetarët e zonës së veriut të Shqipërisë të cilët duan të udhëtojnë drejt destinacioneve që bënin me linjën ajrore “Wizz air” të shkojnë drejt këtyre destinacioneve tani që kjo linjë nuk do të operojë më?
4. Pse premtimi për linjë ajrore nga Kukësi drejt Londrës dhe anasjelltas nuk është realizuar?
25.07.2023 Në mbështetje të nenit 8, të ligjit nr.96/2020 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë” si dhe ligjit organik nr.53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e AAC”, funksionet dhe përgjegjësit ligjore të AAC nuk kanë të bëjnë me politikat e marketing-ut që aplikojnë shoqëritë ajrore që operojnë në tregun shqiptar përfshirë dhe linjën ajrore hungareze “Wizz Air”, të cilës i referoheni në kërkesën tuaj. Vlerësojmë se për të marrë një përgjigje për pyetjet që parashtroni duhet të kontaktoni me personat përgjegjës për marketing-un dhe komunikimin pranë shoqërisë ajrore “Wizz Air”. E plotë Nuk ka
48 17.07.2023 Shtetas i huaj që do të vizitojë Shqipërinë, kërkon informacion për ligjin/ rregullat në Shqipëri. Ka një dron tip DJI Mini3, me peshë 249 gr.
A është e lejuar të fluturosh dronin në Shqipëri, çfarë duhet marrë parasysh kur fluturon? Dronin e kam të regjistruar në Holandë.
17.07.2023 Shiko përgjigjen 44.,më lart
Kërkuesit ju kthye përgjigje me e-mail
E plotë Nuk ka
49 18.07.2023 Shtetas italian, që do të vijë për pushime në Shqipëri dhe që ka me vete një dron DJI Mini me peshë më të vogël se 250 gram. Interesohet për t’u njohur me rregullat mbi përdorimin e dronit në Shqipëri. Cfarë dokumentacioni duhet? 21.07.2023 Shiko përgjigjen 44.,më lart
Kërkuesit ju kthye përgjigje me e-mail
E plotë Nuk ka
50 25.07.2023 Shtetas i huaj që do të vijë si turist në Shqipëri dhe që do marrë me vete dronin personal të regjistruar në Slloveni. Interesohet për dokumentacionin që duhet të ketë me vete kur të hyjë dhe të përdor dronin DJI Mini 3 Pro- 249 gram. Dhe Cinebot 30 – 235 gram. 25.07.2023 Shiko përgjigjen 44.,më lart
Kërkuesit ju kthye përgjigje me e-mail
E plotë Nuk ka
51 26.07.2023 Shtetas gjerman që vjen për pushime në Shqipëri, interesohet për rregullat që lejojnë përdorimin e dronit me peshë nën 250gram, çfarë dokumentacioni duhet ose leje, a ka rregulla për zonat ku lejohet e ku nuk lejohet? 27.07.2023 Shiko përgjigjen 44.,më lart
Kërkuesit ju kthye përgjigje me e-mail
E plotë Nuk ka
52 31.07.2023 Shtetase e huaj që do të vijë me pushime në Shqipëri, interesohet nëse duhet të regjistrojë dronin personal me peshë nën 250 gram dhe a është e lejuar të fluturojë? 01.08.2023 Shiko përgjigjen 44.,më lart
Kërkuesit ju kthye përgjigje me e-mail
E plotë Nuk ka
53 02.08.2023 Shtetas turk interesohet për të marrë një informacion për detyrimet doganore për të sjellë në Shqipëri një dron profesional që do ta paraqesë në një Ekspozitë Bujqësore në Shqipëri. DJI Agras T20P and DJI Agras T40 03.08.2023 Kërkuesit ju kthye përgjigje duke i njoftuar kontaktet me Koordinatorin për të Drejtën e Informimit pranë D.P.Doganave E plotë Nuk ka
54 07.08.2023 Ankesë e ardhur me delegim nga Platforma e Bashkëqeverisjes, nëpërmjet Ministrisë së Transportit dhe Energjisë. Kompania Wizz Air ka anuluar fluturimin e datës 5.8.2023 nga Tirana në Pescara (Ë4 3863) duke i shkaktuar ankuesit një dëm ekonomik dhe se kjo nuk është hera e parë që i ndodh. 25.08.2023 Çeshtja nr.518447, po ndiqet nga ana e Sektorit per te Drejtat e Pasagjerit (SDP/AAC).https://www.aac.gov.al/te-drejtat-e-pasagjerit/.

Sqarojme se nga verifikimet e para, SDP/AAC kuptoi se Ankuesi nuk kishte aplikuar me ankese prane shoqerise Wizz Air e cila ka pergjegjesine e pare dhe te fundit per moszbatimin e kontrates se transportit. Sqarojme gjithashtu se bileta ajrore ne vetvete eshte nje kontrate detyrimesh civile me dy pale, Klientin (E.V.) dhe Transportuesin (Wizz Air) dhe pergjegjesite e paleve jane te rregulluara ne baze te Rregullores – WIZZ AIR HUNGARY LTD. KUSHTET E PËRGJITHSHME TË TRANSPORTIT TË PASAGJERËVE DHE TË BAGAZHEVE.
Në fuqi nga 1 korriku 2020,

Pas vendosjes se kontakteve te rregullta me Ankuesin E.V. i cili per disa dite ishte i padisponueshem, ai po asistohet ne vijimsi nga SDP/AAC per te kryer procedurat qe kompania ajrore Wizz Air zbaton per ankimimet (https://wizzair.com/sq-al/informacioni-dhe-sherbimet/statusi-i-fluturimit/vonesa-dhe-anulime).

Wizz Air ka publikuar nje njoftim te posaçem lidhur me tejkalimet e afateve per trajtimin e ankesave ne rrethanat e nje fluksi te shtuar te pasagjereve dhe ankesave (Shih https://wizzair.com/sq-al/informacioni-dhe-sherbimet/compliments-and-complaints/.
Ndersa SDP/AAC ne kontakt me kompanine Wizz Air, per rastin ka kerkuar trajtimin me perparesi.

Per sa me siper kerkojme mirekuptimin tuaj per afatin e ankimit deri ne zgjidhjen e saj, ne perputhje me detyrimet qe percakton
pika 17.4.3. PRETENDIMI PËR KOMPENSIM SIPAS RREGULLORES 261 I DUHET DORËZUAR DREJTPËRDREJT WIZZ AIR PËRMES FAQES. Ne do t’ju përgjigjemi drejtpërdrejt juve brenda 30 ditëve për ankesën. (Rregullorja me lart).

Duke ju konfirmuar seriozitetin e trajtimit te ankeses se deleguar, mbetemi ne kontakt per cdo sqarim te nevojshem.

Në proces Nuk ka
55 08.08.2023 Shtetas i huaj (S.B.) kërkon informacion për rregullat e përdorimit të dronit në Shqipëri. Thotë se ka leje si pilot dhe se ka lexuar se duhet të raportojë në AAC, aktivitetin në Shqipëri dhe se duhet të paguajë tarifë. Ka një dron tip DJI Mavic Pro 1 09.08.2023 Shiko përgjigjen 44.,më lart

Kërkuesit ju kthye përgjigje me e-mail

E plotë Nuk ka
56 08.08.2023 Shtetas i huaj (J.M.) interesohet për rregullat e përdorimit të dronit në Shqipëri, pasi ka planifikuar të vizitojë Shqipërinë dhe se ka për qëllim të bëj foto për t’i hedhur më pas në rrjetet sociale. Ka një dron me peshë 249 gram.
Ai pyet, nëse duhet ta regjistrojë, cilat janë rregullat e aplikueshme në Shqipëri, a duhet të marrë leje apo licencë?
09.08.2023 Bazuar në specifikimet e dronit, Kërkuesi duhet të ndjekë rregullat që përmbahen në aktin nënligjor “Urdhër Nr.143, datë 18/07.2022 Për Miratimin e rregullores mbi rregullat dhe procedurat për operimin e avionëve pa pilotë, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri” ose “Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems Regulation (EU) 2019/947” për kategorinë e hapur, nënkategoria A2/A3.
• Sa i përket
• Drone Registration: Për persona të cilët e kanë të regjistruar dronin e tyre në një shtet tjetër anëtar të EASA nuk eshte i nevojshëm regjistrimi në Shqipëri.

• Flight Regulation: Të gjithë rregullat e Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems Regulation (EU) 019/947 janë të aplikueshme dhe në Shqipëri.
• Permissions and Licenses: Duke qenë se synimi i Kërkuesit është për arsye personale, nuk është e nevojshme një leje për imazhet ajrore, më poshtë është linku i zonave të kufizuara, të rezikshme dhe ushtarake që duhet të shmangen.
ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS
https://albcontrol.al/al/aip/13-Jul-2023-A/2023-07-13-AIRAC/html/eAIP/LA-ENR-5.1-en-GB.html

E plotë Nuk ka
57 09.08.2023 Kërkuesja ka raportuar mungesën e valixhes pasi ka mbërritur në Tiranë dhe kërkon përgjigje. 09.08.2023 Kërkueses ju dërguan kontaktet e zyrës përgjegjëse për bagazhet e humbura dhe/ ose të dëmtuara përfshirë adresën e e.mail-it: lost&found@tirana-airport.com E plotë Nuk ka
58 25.08.2023 Shtetas shqiptar (E.D.) kërkon informacion rreth procesit të ndërtimit dhe certifikimit të një avioni privat në Shqipëri. Thotë se dëshiron të ngrejë një kompani për krijimin dhe montimin e avionëve privat në Shqipëri. Kërkon të njihet me lejet, procedurat dhe rregulloret e nevojshme për një projekt të tillë. Dërgohet me e-mail përgjigja si më poshtë:

Type Design Approval (Miratimi i Projektimit të Tipit):

Për të filluar ndërtimin e një avioni të ri, krijohet një projekt i detajuar i avionit.
Kjo është faza ku projektimi teknik i strukturës, sistemeve, interierit dhe të gjitha aspekteve të avionit zhvillohet në detaje.
Ky projekt dërgohet tek autoriteti kompetent (EASA ose AAC), për të marrë miratimin e projektimit të tipit të avionit.

Prototipi dhe Testimet:

Pas miratimit të projektimit të tipit, ndërtohet një prototip i avionit. Ky prototip i nenshtrohet testimeve të ndryshme, duke përfshirë fluturime të provës, testime të stresit, dhe shumë të tjera. Qëllimi është të verifikohen performanca dhe siguria e prototipit përpara se të fillojë ndërtimi i produkteve në masë.

Certifikata e Tipit (Type Certificate – TC):

Pasi prototipi është i suksesshëm në testime dhe përputhet me standardet e projektit të tipit, merret një Certifikatë Tipi (“Type Certificate”).
Kjo është një certifikatë zyrtare nga Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) që dëshmon se avioni është i projektuar dhe i testuar për të përmbushur standardet e sigurisë dhe performancës.

Type Certificate Data Sheet (TCDS):

Pas marrjes së Certifikatës së Tipit, kërkohet krijimi i një “Type Certificate Data Sheet” (TCDS).
Ky dokument përmban të dhënat teknike dhe të tjera të rëndësishme të avionit të tipit, si përshkrimi i karakteristikave të avionit dhe kufizimet e tij të përdorimit.

Prodhimi në Seri:

Me të gjitha dokumentet e nevojshme dhe miratimet në dorë, prodhimi në seri fillon. Avionët ndërtohen dhe montohen në linjat e prodhimit sipas specifikave të certifikatës së tipit dhe TCDS. Kjo përfshin kontrollin e cilësisë dhe sigurisë gjatë të gjithë procesit të prodhimit.
Kjo është një pasqyrë e detajuar e procesit të ndërtimit dhe certifikimit të një avioni, duke filluar nga projektimi i tipit deri në prodhimin në seri.

Ju lutem shikoni Initial Airworthiness EU Reg 748/2012 e transpozuar ne Urdhër Ministri Nr. 326, datë 29.8.2019 https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/08/29/326 gjithashtu “Certification Specifications CS-23, CS-25 nga EASA )

Rekomandohet qe këto hapa te konsultohen vazhdimisht me specialistet e DFS/AAC, me qellim qe ne cdo perpjekje të siguroni që standardet e sigurisë (safety) dhe performancës për operacionet ajrore, plotesohen.

E plotë Nuk ka
59 22.08.2023 Kërkesa vjen nga një institucion i administratës publike në Tiranë dhe shprehet se “Duke marrë në konsideratë natyrën komplekse të kërkesave që parashikohen në urdhër për avionët pa pilot në përgjithësi, por edhe të klasave C0, C1, C2, C3, C4 si dhe faktin që është një fushë e re inspektimi dhe mungesa e eksperiencës dhe trajnimeve e bëjnë të vështirë zbatimin korrekt të këtij urdhëri, kërkojmë nga AAC nëse është e mundur, të na mbeshtese me ndonje seance trajnimi apo informimi per stafin e ISHMT-se lidhur me kërkesat ligjore që duhet të përmbushë një avion pa pilot për secilën kategori, në mënyrë që të fillojë veprimtaria e mbikëqyrjes së tregut për këto produkte”. Ne pergjigje te Kerkeses derguar me e-mail, AAC, Sektori i avioneve pa pilot, ju bën me dije si më poshtë:

Veprimtaria e mjeteve pa pilot apo sic emertohen ne aviacion civil “drone/t”, hyne ne fushen e pergjegjesise se AAC. bazuar ne nenin 50, te Kodit Ajror te RSH (https://qbz.gov.al/eli/ligj/2020/07/23/96), VKM Nr.1095, date 24.12.2020 (Shih. avion pa pilot) https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/12/24/1095, dhe dy urdherat e ministrit te Infrastruktures dhe Energjise, perkatesisht:
Urdhër Nr.114, datë 6.6.2022 (https://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/06/06/114) dhe,
Urdhër Nr.143, datë 18/07.2022 http://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/07/18/143 , te cilat ju mund t’i konsultoni ne çdo kohe pasi jane akte te publikuara ne faqen zyrtare te internetit te AAC. (https://www.aac.gov.al/ligje-2/)

Lidhur me klasat ato i gjeni ne Anekset bashkë me aktet nënligjore të sipërcituara.

Sa i perket nevojës për asistencë, Drejtoria e Standardeve te Fluturimit (DFS) është e gatshme të bëjë një takim informues mbi organizatat prodhuese të Unmanned aircraft system (UAS) -ve, ndersa për sa i përket trajnimit kjo eshte nje çështje per te cilen duhet t’i drejtoheni organizatave trajnuese.

E plotë Nuk ka
60 01.09.2023 Shtetas i huaj shkruan se do të udhëtojë për pushime në Shqipëri dhe kërkon të informohet paraprakisht për mundësitë e fluturimit të dronit personal tip DJI Mini 3, me peshë nën 250 gram. A kërkohet licencë ose certifikim? Shih përgjigjen nr.56, më sipër, e cila ju dërgua Kërkuesit me e-mail në adresën e tij. E plotë Nuk ka
61 08.09.2023 Shtetas i huaj shkruan se do të udhëtojë për pushime në Shqipëri dhe kërkon të informohet paraprakisht për mundësitë e fluturimit të dronit personal tip DJI Mini 2, me peshë nën 250 gram. Interesohet për rregullat e fluturimit nën 100 metra, në zona publike/ prona/ parqe kombëtare, etj, nëse është e lejuar? 08.09.2023 Shih përgjigjen nr.56, më sipër, e cila ju dërgua Kërkuesit me e-mail në adresën e tij. E plotë Nuk ka
62 10.09.2023 Shtetas italian, që parashikon të vizitojë Shqipërinë. Kërkon të dijë paraprakisht, a mund ta sjellë dronin tip DJI Mavic air, me peshë 430 gr dhe ta përdorë aty. 11.09.2023 Operimet e dronëve në Shqipëri rregullohen sipas të njëjtave rregulla dhe rregullore si ato për shtetet anëtare të BE-së. Pra, nëse jeni të njohur me këto rregulla dhe rregullore, atëherë është shumë e thjeshtë që t’i zbatoni ato.

Meqenëse pesha e dronit tuaj bie në kategorinë “e hapur”, atëherë duhet të zbatoni kufizimet operacionale të përfshira në Tabelën 1 – Kategoria e hapur – Drones civilë | EASA

Për zonat e kufizuara të fluturimit në Shqipëri, ju lutemi kontrolloni linkun: https://albcontrol.al/al/aip/13-Jul-2023-A/2023-07-13-AIRAC/html/eAIP/LA-ENR-5.1-en-GB.html

Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, mos hezitoni të kontaktoni me e-mail:
besmir.nela@acaa.gov.al dhe/ose
armela.kasa@acaa.gov.al

E plotë Nuk ka
63 22.9.2023 Në redaksinë e nje gazete kanë mbërritur disa denoncime në lidhje me vonesat apo anullimet e fluturimeve nga Shqipëria nga kompania Wizz Air.Që nga fillimi i operimit të Wizzair a keni marre ndonje mase nga ato te parashikuara ne ligj, ku vonesat janë shkaktuar nga kompania dhe jo nga kushtet atmosferike ose grevat? 25.9.2023 Lidhur me shqetesimin qe keni percjell dhe ku AAC eshte ne “Cc” deshirojme te konfirmojme se WIZZ AIR eshte nje kompani ajrore hungareze e cila operon ne Shqiperi prej disa vitesh. Sa i perkete respektimit te te drejtave te pasagjerit po ashtu kemi sqaruar (Shih https://www.aac.gov.al/regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve-2023/) se pergjegjesine e pare dhe te fundit ligjerisht e ka vetem operatori dmth WIZZ AIR (ne kete rast). Ju dhe kushdo qe gjendet ne situata te pakendeshme si rezultat i voneses apo anulimit te fluturimit me kete linje ajrore duhet te verifikoj linkun: https://wizzair.com/sq-al/informacioni-dhe-sherbimet/statusi-i-fluturimit/vonesa-dhe-anulime. AAC e asiston ne cdo kohe pasagjerin qe ka pretendime lidhur me trajtimin qe linja ajrore i bene ankeses. Per kete ai/ajo duhet te vizioj linkun https://www.aac.gov.al/te-drejtat-e-pasagjerit/.Per me shume ju mund ti drejtoheni SDP/AAC: Sektori Për Të Drejtat e Pasagjerit Autoriteti i Aviacionit Civil
Tel: +355 42 381 959 / +355 44 539 959
E-mail: pax@acaa.gov.al
E plotë Nuk ka
64 25.9.2023 Gazetari kerkon per informim kur fillon fluturimet Ryanair dhe cilat jane destinacionet qe do te kryeje ? 26.9.2023 Shoqëria ajrore RYANAIR fillon operimet me Shqiperi më datë 31 Tetor 2023. Destinacionet që kjo shoqëri do të kryejë në nisje nga Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës “Nënë Tereza” Rinas (TIA) janë listuar më poshtë:
1. LONDON STANSTED
2. MANCHESTER
3. EDINBURGH
4. BRUSSELS CHARLEROI
5. PRAGUE
6. PARIS BEAUVAIS
7. ROME CIAMPINO
8. WEEZE GJERMANI
9. BERGAMO
10. CATANIA
11. PISA
12. BOLOGNA
13. TREVISO
14. KRAKOW
15. WARSAW MODLIN
16. BUCHAREST
17. STOCKHOLM
AAC bënë me dije që kjo listë është gjithnjë objekt i ndryshimeve, përsa i përket shtimit apo reduktimit të destinacioneve në varësi të planifikimeve të brendshme të kompanisë ajrore.
E plotë Nuk ka
65 24.10.23 Qytetari kerkon info si vijohet :-Ju lutem kam nevoje t’ju pyes per dicka. Per te qene punonjese e aviacionit civil,ose airportit,a perben problem thyerja e pashaportes me disa muaj ne europe. Kjo thyerje pashaporte eshte paguar me gjobe ne gjermani ne polici,dhe ne momentin qe eshte bere pagesa e gjobes jane mare dhe shenjat e gishtave. Asnje shenim tjeter pervec kesaj. Dhe gjithashtu per tu siguruar thane ske asnje problem . Pas kesaj gjobe eshte hyre ne menyre te rregullt prape ne gjermani. Nderkohe penalite te tjera s’ka. Ju lutem a ndikon kjo per te qene punonjese aeroporti. 1.11.23 Faleminderit per interesimin per t’u punesuar ne aviacionin civil. Ne momentin qe je kandidate per t’u punesuar dhe je ne faze rekrutimi, kryhet nje kontroll i pastertise se figures nga Drejtoria e Pergjitshme e Policise ku verifikohet e kaluara e cdo personi. Nese pergigjia vjen pozitive atehere personi punesohet, nese jo, atehere nuk i lejohet punesimi, te pakten per nje pjese te mire te pozicioneve ku duhet hyre ne aeroport. Persa i perket rastit tend, vleresimi mund te behet vetem pasi emri te dergohet zyrtarisht, pasi nuk e dime se cfare informacioni ka policia, por kjo nuk te pengon te aplikosh nese e sheh te arsyeshme dhe normalisht pas pergjigjes zyrtare mund te dish nese mund te punesohesh ose jo. E plotë Nuk ka
66 25.10.23 Subjekt I huaj RDC Aviation UK,pyet per info a eshte e sakte tarifa e kalimit te kufirit 10 euro/pax a eshte vajtje ardhje, dmth 20 eur/pax? 25.10.23 Kerkesa u delegua tek Policia Kufitare (D.Policise se Shtetit) dhe u njoftua subjekti I interesuar E plotë Nuk ka
67 06.11.23 Qytetarja kerkon informacion lidhur me lejen per hapjen e nje aktiviteti ne aeroportin e Tiranes Nene Tereza. 07.11.23 Duke mos qene kompetence e Autoritetit te Aviacionit Civil, kerkesa u dergua prane departamentit te marketingut ne Aeroportin nene Tereza. Per kete u njoftua dhe subjekti I interesuar, gjithashtu iu vune ne dispozicion dhe kontaktet per te vazhduar me tej zgjidhjen e ceshtjes. E plotë Ska
68 07.11.23 Qytetari me ane te shkreses derguar me poste kerkon info lidhur me menyren si e ofron sherbimin e saj kompania ajrore Pegasus Airlines? Cili eshte rregullimi liggjor per kete? A eshte pegasus airline nje subjekt I regjistruar si operator sherbimi ne Republiken e Shqiperise?. Nese po a ka nje perfaqesi brenda territorit Shqipetar? dhe ku ndodhet ajo? 07.11.23 Në vijim të shkresës suaj “Njoftim dhe kërkesë për informacion”, ju bëjmë me dije se kompania Pegasus Airlines është një kompani e licencuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil i shtetit Turk dhe nuk është një subjekt i rregjistruar në Republikën e Shqipërisë.
Në kryerjen e veprimtarisë dhe shërbimit që ofron kjo kompani në Republikën e Shqipërisë i nënshtrohet ndër të tjera, Ligjit Nr. 96/2020 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, si dhe në drejtim të të drejtave të pasagjerit, Udhëzimit të Ministrit Nr. 1, datë 26.2.2013 “Për kompensimin dhe asistencën e pasagjerëve në rastin e mospranimit në bord të avionit dhe anulimit ose vonesës gjatë fluturimeve” dhe Urdhrit të Ministrit Nr. 329, datë 22.12.2014 ““Për miratimin e Rregullores “Për të drejtat e invalidëve dhe personave me aftësi të kufizuara lëvizëse kur udhëtojnë nëpërmjet ajrit””.
Rekomandojmë që ankimuesi të paraqesë ankesën e tij, gjithashtu pranë Autoritetit të Aviacionit Civil në adresën elektronike Pax@acaa.gov.al , për t’u trajtuar në kontekstin e të drejtave të pasagjerit të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore të cituara më sipër.
E plotë Ska
69 07.11.23 Drejtuesit te Trajnimit të Organizatës së Miratuar të Trajnimit E-ATO-261,
i eshte kërkuar të rinovojnë klasifikimin e tipit helikopter EC135 të një piloti shqiptar me licencë shqiptare .
Ne jemi një ATO me certifikatë EASA të autorizuar për kurset e helikopterëve EC135.
Duke kontrolluar faqen e internetit të EASA, shohim se Shqipëria ka dakortesuar të pranojë REG 1178 në lidhje me Licencën e Ekuipazhit të Fluturimit.
Pyetja ime eshte, per te bere kete rinovim a duhet te lajmerohet ndonje departament i AAC ??? Piloti mori vlerësimin EC135 në Spanjë në 2015. I trajnuar gjithashtu nga një ATO i certifikuar nga EASA.
DELEG NE DREJTORITE PERKATESE DT 7.11.23
kthim pergjigje 14.11.23
Dëshirojme tju informojme se ATO-ja juaj duhet të aplikojë pranë Auoritetit Aviacionit Civil Shqiptar për pranimin dhe miratimin e programit të trajnimit përpara se të filloni çdo trajnim për aplikantët shqiptarë për licencë.
Për të nisur procesin, ju lutemi ndiqni hapat e përshkruar më poshtë:
Paraqisni një aplikim. Plotësoni formularin e aplikimit ATO, i cili i bashkëngjitet këtij emaili. Sigurohuni që të gjitha fushat e kërkuara të plotësohen saktë dhe plotësisht.
Bashkangjitni dokumentacionin e nevojshëm, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:
1-Dëshmi e certifikatave dhe kualifikimeve përkatëse për ATO dhe drejtuesin e trajnimit (HT), instruktorin(ët) e fluturimit, instruktorët e trajnimit të simulimit të fluturimit dhe instruktorin(ët) e njohurive teorike;
2- Lista e avionëve që do të operohen për trajnim, duke përfshirë grupin, klasën ose llojin e tyre, regjistrimin, pronarët dhe kategorinë e certifikatës së vlefshmërisë ajrore, nëse është e aplikueshme;
3-Lista e pajisjeve të trajnimit të simulimit të fluturimit (FSTD) që organizata stërvitore synon të përdorë, nëse është e aplikueshme;
4-Lloji i trajnimit që organizata e trajnimit dëshiron të ofrojë dhe programin përkatës të trajnimit;
5- Manualet e operimit dhe trajnimit;
6-Evidencat e objekteve ATO;
7- Një kopje e politikës së sigurisë.
Kontrolli i pajtueshmërisë. -Ekipi ynë do të shqyrtojë aplikacionin tuaj dhe dokumentet mbështetëse për të siguruar përputhjen me kërkesat e ATO.
Vizitë në vend. Në varësi të rezultateve të rishikimit, mund të planifikohet një vizitë në terren për të vlerësuar objektet e trajnimit.
Procesi i miratimit: – Pasi shqyrtimi fillestar dhe, nëse është e aplikueshme, vizita në terren të përfundojë në mënyrë të kënaqshme, aplikimi juaj do t’i nënshtrohet procesit të pranimit. Ju do të njoftoheni për rezultatin në kohën e duhur.
Për informim: -Aplikanti juaj (piloti) nuk ka një vlerësim aktual që nga viti 2015, dhe licenca ka skaduar. Piloti zotëron një licencë JAR-FCL CPL (H) të lëshuar nga ACAA më 31 korrik 2014, e cila ishte e vlefshme deri më 31 korrik 2019.
Shqipëria ka miratuar Rregulloren e BE-së 1178/2011 dhe ka filluar dhënien e licencave sipas PART-FCL në 2017. Sipas nenit 4, pika 1, të rregullores, të gjitha licencat JAR u kerkuan të zëvendësoheshin me licencat PART-FCL jo më vonë se data 8 Prill. , 2018. Duke qenë se aplikanti nuk ka aplikuar për vazhdimin e privilegjeve të licencës gjatë kësaj periudhe, tani duhet të aplikojë për një licencë të re nga ACAA.
Në kuader te e kësaj situate, është thelbësore të sigurohet ATO te ndjeke proceduren e duhur per te kredituar pervojen e fluturimit per licensen e skaduar.
E plotë Ska
70 08.11.23 Qytetari interesohet nese jane hapur aplikimet per tu bere pjese e Aeroportit te Vlores. Nese po, isha i lutur te me dergonit linkun, ku mund te aplikoje. 09.11.23 Ne lidhje me kerkesen tuaj deshirojme tju informojme se institucioni i cili ndjek ceshtjen ne fjale eshte Aeroporti. Qendroni te informuar ne kohe reale me njoftimet e tyre, si ne faqe zyrtare dhe media sociale, per tu vene ne dijeni ne cdo moment qe hapen aplikimet per te cilat interesoheni. E plotë Ska
71 08.11.23 Qytetarja eshte e interesuar per pajisjen e nje leje 3 ditore ,per te fluturur mbi territorin Shqipetar , me mjet fluturimi helikopter.
Cfare dokumentash nevojiten per tu pajisur me lejen nga AAC?
09.11.23 Ju bëjmë me dije se nuk ka leje 3 ditore fluturimi. Leja përfshin një ardhje – vajtje, kjo nëse helikopteri vjen nga jashtë Shqipërisë. Aplikimi për leje fluturimi kryhet nëpërmjet Sistemit Elektronik të Lejeve të Fluturimit, në këtë link, https://lejetefluturimit.acaa.gov.al/ ku pas regjistrimit do të mund të aplikoni në kategorinë e fluturimit që dëshironi sa herë të keni nevojë. Gjithashtu dokumentat e nevojshme i gjeni pasi të zgjidhni kategorinë dhe llojin e fluturimit.
Bashkëlidhur po ju nisim një manual përdorimi për aplikant.
Për cdo pyetje dhe paqartësi mos ngurroni të na kontaktoni.
E plotë Ska
72 23.11.23 Qytetari pyet:
Do të udhëtoj në Shqipëri për 8 ditë dhe do të doja të fluturoja me dron mini 3 pro (më pak se 250 gms).
Do të doja të di nëse kërkohet ndonjë leje për të fluturuar.
23.11.23 Operimet me dron në Shqipëri rregullohen nën të njëjtin kuadër ligjor si në BE.
Nr. i BE-së nr. 2019/945 dhe BE Nr.2020/639 Rregullorja Implementuese e Komisionit (BE) 2020/639 e datës 12 maj 2020 që ndryshon Rregulloren Zbatuese (BE) 2019/947 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0639, siç është transpozuar dhe përfshirë në legjislacionin shqiptar.
Në përgjithësi, nëse pesha juaj e dronit perfshihet në kategorinë “e hapur”, atëherë duhet të aplikoni kufizimet operacionale të përfshira në Tabelën 1 – Kategoria e hapur – Drones civilë |EASA https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background/open-category-civil-drones
Duke vizituar linkun https://www.aac.gov.al/aip-2/ mund të aksesoni informacionin në lidhje me zonat e ndaluara.
Në çdo rast, ju lutemi qëndroni në kontakt me ALBCONTROL S.A. ofruesin e shërbimeve të navigimit ajror që mbikëqyr FIR në Shqipëri.
E plotë Ska
73 12.12.23 Bashkëlidhur do të gjeni kërkesën për intervistë.
Në pritje të një përgjigjeje nga ana juaj,
Faleminderit për bashkëpunimin.
20.12.23 Mbyllur me përgjigje në rrugë postare dhe email E plotë Ska
74 13.12.23 I am reaching out to you to gather information on the licensing requirements for Cessna Caravan commercial operations in Albania.
General Marina is currently exploring opportunities for Cessna Caravan commercial operations in Albania, and understanding the licensing procedures is crucial for our planning. I am aware of the Albanian Civil Aviation Authority role in regulating civil aviation activities and would appreciate your guidance on the specific steps and requirements for obtaining a license for such operations within Albanian territory.
?
22.12.23 Mbyllur me pergjigje me email ne rruge zyrtare E plotë Ska
75 14.12.23 Ju shkruaj këtë email për të kërkuar informacion në lidhje me procedurat dhe kostot e nevojshme për regjistrimin dhe operimin e një avioni jet privat në territorin e Shqipërisë.
Më konkretisht, do të doja të merrja informacion mbi licencat e nevojshme për avionin, si dhe të gjitha dokumentacionet e nevojshme për regjistrimin e tyre dhe plotesimin e kritereve per te drejten e fluturimit nga Shqiperia te avionit nga Autoritetin Civil të Aviacionit të Shqipërisë.
Gjithashtu, do të isha mirënjohës nëse mund të më jepni një listë të kostove që duhet të përfshihen për të siguruar lejen dhe regjistrimin e avionit privat. Kostot e mundshme për miratimin e rrugës ajrore dhe çdo informacion shtesë që mund të jetë i rëndësishëm për një zotërim të suksesshëm të një avioni jet privat në Shqipëri.
22.12.23 Përsa i përket operimit të një jet privat në RSH, në mënyrë që të jepet një përgjigje e detajuar lidhur me kërkesat që burojnë nga Urdhri i Ministrit Nr. 80, datë 30.06.2023, “Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative për operimet ajrore”, nevojitet që i interesuari të specifikoje tipin e operimit që dëshiron të kryeje në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Pra, duhet qartesuar nëse operimi do të jetë tregtar (commercial) ose privat (General), pasi kërkesa të ndryshme janë të aplikueshme në varësi të tipit të operimit.
Për sa i përket Sektorit të Vlefshmërisë Ajrore, avioni duhet të pajiset me certifikata të regjistrimit (CofR),vlefshmërisë ajrore (CofA),certifikatën e Zhurmës(NC) dhe Mode-S.
Për sa i përket kostove të regjistrimit,certifikatave të lë shuara dhe miratimit të manualeve, zbatohet Urdhri i Ministrit 2225/2013 “Për caktimin e tarifave të shërbimeve në Aviacionin Civil”.
E plotë Ska
76 21.12.23 Gazetari eshte I interesuar te dije:
1.Cila është proçedura e ndjekur nga Autoriteti i Aviacioni Civil kur kompania Wizz Air në Shqipëri në këtë rast nuk kompenson pasagjerët edhe pse sipas kësaj rregulloreje është detyrim ligjor ta bëjë?
2.Kujt duhet ti drejtohen këta pasagjerë mbasi nuk janë dëmshpërblyer për anullimin e këtij fluturimi dhe për më tepër janë mashtruar nga kjo kompani, e cila në fillim i njofton aprovimin për kompesim e më pas e anullon atë?
3.A ka marrë masa Autoriteti i Aviacionit Civil për këtë kompani dhe mënyrën sesi ajo operon me pasagjerët në rast vonesash apo anullimeve të fluturimeve të pa justifikuara?
4.Çfarë masash merr Autoriteti i Aviacionit Civil për 1-vit kohë sorrollatje të këtij pasagjeri nga kjo kompani?
27.12.23 1. Cila është procedura e ndjekur nga Autoriteti i Aviacionit Civil kur kompania Wizz Air në Shqipëri nuk kompenson pasagjerët edhe pse sipas kësaj rregulloreje është detyrim ligjor ta bëjë?
Autoriteti I Aviacionti Civil ka detyrimin të ndjekë vetëm ankesat që I drejtohen këtij Autoriteti nga pasagjerët, pa përfshirë ankesat që dërgohen direkt tek transportuesi ajror dhe AAC nuk njoftohet.
Procedura e ndjekur nga AAC për trajtimin e ankesave të pasagjerëve ndiqet në të njëjtën mënyrë, pavarësisht se kundrejt cilit transportues ajror drejtohet. Kështu, në momentin e parë AAC evidenton nëse pasagjeri e ka përcjellë ankimin pranë transportuesit ajror, pasi në thelb ankesa, sipas detyrimit ligjor, duhet të zgjidhet nga operatori që ka kryer fluturimin. Kjo, sepse kontrata (bileta) është lidhur ndërmjet pasagjerit dhe transportuesit ajror. I kërkohet dokumentacioni i udhëtimit që zakonisht përfshin kopje të biletës, kodin e rezervimit, kontaktet si adresë emaili, nr. tel dhe adresë postare, prokurë në rast të delegimit të çështjes nga i dëmtuari tek personi që do e ndjekë, si dhe çdo informacion të dobishëm për rastin në fjalë që mund të ndihmojë ecurinë e procesit. Pas plotësimit të gjithë dokumentave të nevojshëm, AAC inicon ndërmjetësimin me transportuesin ajror deri në zgjidhje të ankesës sipas bazës rregullatore. Nëse pasagjeri në përfundim të këtij procesi mendon se ankesa duheshe zgjidhur ndryshe, AAC e këshillon mbi të drejtën që ka pasagjeri për ta trajtuar ankesën në instanca ligjore.
Për dijeninë tuaj, sqarojmë për kompensimin, që pavarësisht se, Udhëzimi i Ministrit Nr.1, datë 26.02.2013 “Për kompensimin dhe asistencën e pasagjerëve në rastin e mospranimit në bord të avionit dhe anulimit ose vonesës gjatë fluturimeve”, i cili ka transpozuar rregulloren evropiane EU. Reg 261/2004, përcakton kompensimin si dëmshpërblim në rast të vonesave, anulimeve etj, ai gjithashtu përcakton disa detyrime edhe për pasagjerin, me qëllim që të informohet për rastet kur nuk mund të kompesohet, edhe pse ndeshet me probleme të fluturimit të tij/saj.
2. Kujt duhet ti drejtohen këta pasagjerë mbasi nuk janë dëmshpërblyer për anullimin e këtij fluturimi dhe për më tepër janë mashtruar nga kjo kompani, e cila në fillim i njofton aprovimin për kompensim e më pas e anullon atë?
Kur pasagjerët nuk janë të kënaqur me zgjidhjen që I ka bërë ankesës së tyre Transportuesi Ajror, ata përcjellin dhe presin përgjigje nga trajtimi që I bën ankesës AAC në komunikim me transportuesin ajror. Dhe sigurisht AAC e vlerëson përgjigjen e TA në raport me kuadrin ligjor dhe e ndjek rastin deri në zgjidhje ose kompensim (nëse përbën rast). Nëse në përfundim të trajtimit të ankesës, pasagjeri mendon se ankesa e tij duhej trajtuar ndryshe, AAC e këshillon t’i drejtohet instancave ligjore. Nëse pasagjeri vendos të çojë ankesën e tij për shqyrtim në Gjykatë, atëherë AAC nuk është më pjesë e këtij procesi, pasi kontrata (bileta) është lidhur ndërmjet pasagjerit dhe TA.
3. A ka marrë masa Autoriteti i Aviacionit Civil për këtë kompani dhe mënyrën se si ajo operon me pasagjerët në rast vonesash apo anullimeve të fluturimeve të pa justifikuara?
Si organi regullbërës dhe mbikëqyrës Autoriteti i Aviacionit Civil zbaton të gjitha masat që përcaktojnë këto funksione vlerësuar në raport me kuadrin ligjor. Vonesat dhe anullimet vlerësohen jo vetëm në raport me të drejtat e pasagjerëve, por në një prizëm më të gjerë duke iu referua çështjeve të sigurisë në operim, të sigurisë së pasagjerëve, menaxhimit të trafikut ajror, menaxhimit të kapaciteteve aeroprtuale, si dhe të monitorimit të asistencës së dhënë nga transportuesi ajor, jo vetëm pasagjerit të prekur nga fluturimi, por të gjithë qytetarëve që zgjedhin transportin ajror. Dhe kjo realizohet nëpërmjet mbikëqyrjeve (audite, inspektime, monitorime) frekuentë nga të gjitha njësitë organizative të Autoritetit të Aviacionit Civil, nëpërmjet të cilave synohet që këto anulime, vonesa etj të minimizohen sa më shumë.
4. Çfarë masash merr Autoriteti I Aviacionit Civil për 1 vit kohë sorollatje të këtij pasagjeri nga kjo kompani?
Çdo pasagjer ka të drejtën e tij personale të krijojë një marrëdhënie kontraktuale me çdo subjekt, i cili, sipas vlerësimit të pasagjerit, pritet të përmbushë nevojat dhe kërkesat që ky pasagjer ka. Për çdo marrëdhënie kontraktuale, instancat ligjore janë institucionet e zgjidhjes së problemit.
AAC ka zbatuar dhe vijon të zbatojë aktivitete për sensibilizimin e pasagjerëve për të drejtat e tyre kur udhëtojnë nëpërmjet ajrit, duke nënvizuar organet të cilave duhet t’u drejtohen këta pasagjerë në rast të problemeve me udhëtimin e tyre ajror.
E plotë Ska