KERKESE PER INFORMACION

d

Modeli i kërkesës

Formulari pasi te shkarkohet duhet të plotësohet dhe të dërgohet zyrtarisht ne adresen e Koordinatorit per Te Drejten per Informim
Daniela.Zeneli@acaa.gov.al