Legjislacioni 

Ligje:

Rregullore:

Urdhëra Ministri:

 

Udhëzime Ministri:

Vendime të Drejtorit Ekzekutiv AAC:

  • Vendimi Nr. 10 dt. 04.09.2019 “Për pranimin e AMC, GM dhe CS për zbatimin e Urdhërit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr, 122 datë 12.03.2019”
    Për AMC, GM, CS te EASA dhe të pranuara nga AAC kliko këtu:
  • Vendimi Nr.2 , dt 29.03/2016 “Për miratimin e proçedurës së jashtme së zbatimit të rregullave për raportimin e detyrueshëm të ngjarjeve në AAC”
  • Vendimi Nr.15, dt 05.11.2015 “Për miratimin e Manualit Udhëzues për Operatorin e Aerodromeve për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në Operim”