Legjislacioni

Ligje:
Ligjin Nr.96/2020 Kodi Ajror i RSH (https://qbz.gov.al/eli/ligj/2020/07/23/96).
ZPEA – Ligji Nr. 9658 , datë 18.12.2006 “ Për krijimin e një zone të përbashkët të Aviacionit Europian ( Nr.146 Dhjetor 2006)

Rregullore:
Rregullore Nr.130, datë 09/11/2012, (Fletore Zyrtare Nr.188 Dhjetor 2012)

Urdhëra Ministri:
Urdhër Nr. 122, datë 12/03/2019 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë”
Urdher Nr. 89, datë 5.5.2022 Për miratimin e rregullores për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në Aviacionin Civil në Republikën e Shqipërisë
Urdhër Nr.11262 datë 27/11/2014 “Për mbrojtjen e Mjedisit nga Zhurmat”
Urdhër Nr.49 datë 30/04/2012 “Për Miratimin e Rreg. Mbi Kushtet dhe Metodat e Përdorimit të Delta – Planeve dhe Parashutave.

Udhëzim Ministri:
Udhëzim Nr. 2225 , datë 13/05/2013 “Për Caktimin e Tarifave të Shërbimeve në Aviacionin Civil”
Udhëzim Nr. 1037/1 datë 12/04/2011 “Për Vlerësimin e Menaxhimin e Zhurmave Mjedisore”
Udhëzim Nr. 1362 , datë 16/03/2016 “ Mbi Rregullat për vendosjen e tarifave të Aeroportit”

Vendime të Drejtorit Ekzekutiv të AAC:
Vendimi Nr .2 , datë 29/03/2016 “Për miratimin e proçedurës së jashtme së zbatimit të rregullave për raportimin e detyrueshëm të ngjarjeve në AAC”
Vendimi Nr. 15, datë 05/11/2015 “Për miratimin e Manualit Udhëzues për Operatorin e Aerodromeve për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në Operim”

Vendimi Nr .9, datë 17/06/2022 “Për miratimin e Manualit Udhëzues Ndriçimi aeronautik në tokë, siguria në operim dhe mirëmbajtja”

Vendim NR 78 DE (Miratimi i APAS-GM)

AAC-DAD-GM1-APAS