Aerodrome të Regjistruara

 Një aerodrom i përdorur për operime të transportit ajror dhe që plotëson kërkesën e Nenit 6, pika 1 të Urdhërit të Ministrit Nr.130, datë. 09/11/2012, (Fletore Zyrtare Nr. 188 Dhjetor 2012), do të operohet vetëm  nga një person ose operator i cili ka një regjistrim të vlefshëm të lëshuar nga AAC për atë Aerodrom.

Urdhri i Ministrit Nr.130, datë. 09/11/2012, (Fletore Zyrtare Nr. 188 Dhjetor 2012)

Proçesi i regjistrimit kryhet bazuar në Urdhrin e Ministrit Nr.130, datë 09/11/2012, (Fletore Zyrtare Nr. 188 Dhjetor 2012), “Për Miratimin e Rregullores për Çertifikimin dhe Regjistrimin e Aerodromeve Civile në Republikën e Shqipërisë si dhe Detyrimet dhe Përgjigjësitë e Operatorëve të Aerodromeve”, dhe sipas procedures së jashtme për regjistrimin dhe mbikqyrjen e Aerodromeve.

Listat e Aerodromeve të Çertifikuara