AERODROME

 

Bazuar në Ligjin Nr.96/2020 Kodi Ajror i RSH https://qbz.gov.al/eli/ligj/2020/07/23/96). “AERODROM” do të thotë, zona e përcaktuar mbi tokë ose ujë, përfshi çdo ndërtesë, instalim dhe pajisje, e cila përdoret tërësisht ose pjesërisht për mbërritjen, nisjen dhe lëvizjen e avionëve.

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar është pergjegjës për çertifikimin, regjistrimin, mbikëqyrjen dhe inspektimin e kushteve teknike dhe operacionale të aerodromeve civile.