Aerodromet e Çertifikuara 

 

Me qëllim Operimin e sigurisë të Aerodromeve në Republikës e Shqipërisë, në dispozicion për shfrytëzim publik, Autoriteti i Aviacionit Civil kryen çertifikimin e Aerodromeve bazuar në Urdhërin e Ministrit Nr.130, datë 09/11/2012 (Fletore Zyrtare Nr. 188 Dhjetor 2012), “Për Miratimin e Rregullores për Çertifikimin dhe Regjistrimin e Aerodromeve Civile në Republikën e Shqipërisë si dhe Detyrimet dhe Përgjegjësite e Operatorëve të Aerodromeve”

Kjo rregullore aplikohet për Aerodromet/Aeroportet e përdorura për:

  • Operime të transportit Ajror Ndërkombëtare ose
  • Avionë të transportit publik kombëtarë me peshë maksimale të ngritjes mbi 5,700 kg ose me 10 ose më shumë vende pasagjerësh.

Proçesi i çertifikimit kryhet bazuar në Urdhrin e Ministrit Nr. 130 datë 09/11/2012, dhe sipas procedurës së jashtme për çertifikimin dhe mbikëqyrjen e Aerodromeve/Aeroporteve.