BAZA LIGJORE QË MBRON TË DREJTAT TUAJA

Nëse dëshironi të njiheni më thellësisht me bazën ligjore, e cila rregullon asistencën për ju, mund t’i referoheni në çdo kohë:

  1. Urdhri nr. 329, datë 22.12.2014 I Ministrit “Për miratimin e rregullores ‘ Për të Drejtat e Invalidëve dhe Personave me Aftësi të Kufizuar Lëvizëse kur udhëtojnë nëpërmjet ajit” https://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/12/22/329
  2. Udhëzimi nr. 1 , datë 26.2.2013 I Ministrit “ Për kompensimin dhe asistencën e pasagjerëve në rastin e mospranimit në bord të avionit dhe anulimit ose vonesës gjatë fluturimeve” https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2013/02/26/1