Operime jo-tregtare me avion pamotor

Tepergjithshme

AutoritetiShqiptariAviacionit Civil kryenmbikëqyrjepërtëpërcaktuarpërputhjen e vazhdueshme me rregulloretnëfushën e operimevetëfluturimit.

Parashutistet

Përdorimidhemirëmbajtja e parashutës, hedhja me parashutëdhevendetpërhedhjen me parashutërregullohensipasUrdhëresëspërparashutat(UrdhëriMinistrittëTransporteve nr.3746, datë 10.7.2017).

Hedhjedyshe me Parashute

Hedhjedyshe me parashutemundtëkryhetngapersoniicilikanjëklasifikimtevlefshemsi pilot I tille. Njehedhje e tille me parashutënëvendetnatyrorelejohet per pilotinicilikatëpaktën 100 hedhjenëdyshe.

Pilotiiparashutesdysheështëidetyruartëinformojëpasagjerinpër:

ekzistencënosejo tenjepolitikesiguracioniqëmbulonrrezikun e lëndimitndajpasagjerit;

procedurat e emergjences ne avion;

procedure e daljes/hedhjesngaavionit,

procedure e renies se lire,

procedurat e aktivizimitteparashutes,

procedurengjatemoshapjes se parashuteskryesore, dhe

proceduren e uljes/prekjes ne toke.

Piloti I parachutes dysheduhettëzhvillojëdhedokumentojëprocedurat e informacionitpërpasagjerët, tëcilatmundtëbëhennëformën e listekontrollit.

Hedhjet me parashute ne vendenatyrore.

Hedhjet me parashutënëvendetnatyroreduhettëautorizohennga ACAA. Kërkesapërautorizimtëhedhjes me parashutënëvendetnatyroreduhettëdorëzohetnëZyrën edhenies se AutorizimittëFluturimit.

Paragliders, deltaplane, parashuta me motor dhe glider/aeroplanët pa motor, me peshë bosh e 80/100 kg

Operimet e Fluturimitte paragliders, deltaplane, parashuta me motor dhe glider/aeroplanët pa motor, me peshë bosh e 80/100 kg, duhettekryhen ne perputhje me kerkesat e Urdheresave ne kushtetdhemenyren e perdorimitte paragliders, deltaplane, parashuta me motor dhe glider/aeroplanët pa motor, me peshë bosh e 80/100 kg, Urdheresat per regullat e ajritImplementimin e RegullaveteKomisionit (EU) No 923/2012 (SERA) Transpozuarnga UM no 3746, datë 10.7.2017; (BE) No 216/2008 transpozuarnga UM No 3, dt. 07.02.2011; Reg.(BE) No 965/2012, transpozuarnga UM 3746, dt. 10.07.2017.

FluturimiiPasagjerit (fluturimetdyshe)

Piloti I cilikakualifikimin per parashutedyshe, mundte marri njepasagjer.

Piloti I parashutesdyshe, eshte I detyruarteinformojepasagjerin per:

Ekzistencesose jo tepolitikes se siguracionitqembulonrriskun e plagosjesteshkaktuarndajpasagjerit, proceduratstandartedheproceduratemergjente.

Piloti I parashutesdyshe, ben njedokument procedure informacioni per pasagjerin, e cilamundtebehet ne formen e listekontrollit.

Balonat

Fluturimet e Operimit meBalonakryhennëpërputhje me kushtet e Urdhëresëspërkërkesatpëroperimetajroredhekërkesat e organizimitqëduhettëplotësohenngaoperatorët e avionëve, Urdheresatpërrregullat e ajritdheZbatimin e RregullorevetëKomisionit (BE) Nr. 923/2012.TranspozuarngaUrdheri I MinistritteTransporteve No 49, date 30.04.2012 dhe No. 152, dt.09.04.2014

Gliderat

(avione pa motorreqeterhiqennganjeavion me motor, leshohendhefluturojnesirezultat I rrymaveteajrit)

Operimet e fluturimittëglideravejanëkryernëpërputhje me kushtet e Urdhëresëspërkërkesatpëroperimeveajroredhembikërkesat e organizimitqëduhettëplotësohenngaoperatorët e avionëve, Rregullorjambirregullat e ajritdheZbatimiiRregullorevetëKomisionit (BE) Nr. 923/2012.TranspozuarngaUrdhëriiMinistritteTransportevenr. 3746/2017.