TARIFAT ADMINISTRATIVE

 

Për regjistrimin dhe certifikimin e avionëve të sjellë në Republikën e Shqipërisë do të paguhen tarifat e shërbimeve sipas Udhëzimit të Përbashkët të Ministrit të Transportit dhe Ministrit të Financave Nr. 2225 datë 13/05/2013 “Për caktimin e tarifave të shërbimeve në aviacionin civil”, të paraqitura në lidhjen “Publikimet dhe format”.