MIRËMBAJTJA

 

Për tu konsideruar i aftë për fluturime të sigurta, avioni duhet të riparohet dhe të mirëmbahet rregullisht në përputhje me programin e miratuar të mirëmbajtjes.

Në varësi të qëllimit të operimit të avionit dhe kompleksitetit të shërbimeve të kërkuara mirëmbajtja mund të kryhet nga:

  • Organizata të miratuara të mirëmbajtjes
  • Mekanikë të licencuar
  • Pronarët pilotë

Organizatat e mirëmbajtjes dhe mekanikët certifikohen nga AAC si më poshtë.