LICENCAT E RADIOS

 

Për operimin e avionit kërkohet lëshimi i një licence për radiot. Licencat e radios nuk janë të transferueshme.

Aplikimi për licencimin me radio do të bëhet tek “Autoriteti për komunikimin elektronik dhe postar” (AKEP).