REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01

 

 

13.01.2022

 

Kërkohet informacion lidhur me aktivitetin e kompanisë ajrore Wizz Air në Shqipëri. Nëse ka kontratë me AAC, si monitorohen fluturimet, a ka raporte auditi, përse nuk ka një zyrë përfaqësimi në Tiranë, cilat janë destinacionet nga/ për në Tiranë, si dhe çfarë detyrimet fiskale ka kompania dhe si janë realizuar për vitin 2021. 18.02.2021 Shih AAC Nr.prot 195/4 Përgjigjia E plotë Nuk ka
02 21.02.2022 Kërkohet informacion për hapat që duhen ndjekur për t’u pajisur me licencë pilot komercial. 23.02.2022 Përgjigjia E plotë Nuk ka
03 22.02.2022 Kërkon të dijë nëse duhet leje nga AAC për ndërtimin e një antene për matjen e drejtimit të erës në afërsi të vendndodhjes së parashikuar për ndërtimin e Aeroportit të Sarandës. 03.03.2022 Përgjigjia E plotë Nuk ka
04 23.02.2022 Ankesë e deleguar nga MIE. Ankohet për mosrinovimin e kontratës së shërbimit në linjën e autobusit të pasagjerëve Durrës – TIA- Durrës, për vitin 2022 28.02.2022 Trajohet si ankesë e deleguar.
Përgjigjia
E plotë Nuk ka
05 25.04.2022 Shtetas i huaj që vjen në rrugë ajrore, pyet a mund
të sjell një dron me vete, nëse po cilat janë
rregullat e përdorimit në Shqipëri?
25.04.2022 Shqipëria nuk i ka të rregulluara
ende aktivitetet e dronëve, në
Shqipëri, të gjithë përdoruesit e
dronëve më pak se 4 kg janë të
detyruar t’i binden
RREGULLORES ZBATUESE
TË KOMISIONIT (BE) 2019/
947, datë 24 maj 2019, “Për
rregullat dhe procedurat e
funksionimit të avionëve pa pilot”.
(https://www.easa.europa.eu/docu
ment-
library/regulations/commission-
implementing-regulation-eu-
2019947
).
E plotë Nuk ka
06 26.04.2022 Shtetas i huaj, koleksioner avionash retro (antika),
pyet nëse mund të sjellë në Shqipëri nga Rusia dy
helikopterë (RA-1149, RA-2248) për t’i
regjistruar dhe nëse mund të njihen nga AAC si të
vlefshme licencat e dy pilotëve mbajtës të EASA
EU License
04.05.2022 Kodi Ajror i RSH dhe Rregullorja në
fuqi nuk lejon regjistrimin e avionëve
ushtrak të modifikuar për qëllime
tregtare ose private. Ndërsa për
njohjen e licencave të EASA EU ato
kryhen pa formalitete të tjera pas
paraqitjes tyre.
E plotë S’ka
07 28.04.2022 Shtetas i huaj që parashikon të vij në Shqipëri me
pushime pyet a ka pengesa për shkak të
pandemisë COVID-19, a ka nevojë të paraqes
certifikatë vaksinimi, test negativ për të hyrë në
Shqipëri.
29.04.2022 Bazuar në njoftimin zyrtar të Komitetit
të Ekspertëve, pas datës 1 maj 2022
për të hyrë në Shqipëri nuk kërkohet
certifikatë vaksinimi ose test negative.
E plotë S’ka
08 28.04.2022 Shtetas i huaj pyet, a mund të importohet dron
për përdorim personal në Shqipëri, cilat janë
rregullat e importit, çfarë dokumentesh kërkohen.
28.04.2022 Kërkesa ju përcoll Koordinatorit për të
Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e
të Dhënave Personale pranë
Administratës Doganore të RSH.
I interesuari u njoftua gjithashtu.
E plotë S’ka
09 4.05.2022 Ambasada e Koresë së Jugut në Athinë, Greqi pyet, për sa kohë mund të hyjnë e qëndrojnë
shtetasit Korean jugor, pa viza në Shqipëri, etj.
4.05.2022 Kërkesa ju përcoll Koordinatorit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e
të Dhënave Personale pranë
Departamentit të Kufirit dhe
Migracionit në MBr. të RSH.
I interesuari u njoftua gjithashtu.
E plotë S’ka
10 10.05.2022 Shtetasi D.M. Interesohet për kuadrin ligjor në
fuqi në Shqipëri “Për Organizatat e Deklaruara
për Trajnim” (ODT/DTO) që zbaton AAC.
16.05.2022 U njoftua i Interesuari se AAC zbaton
parashikimet e Rregullores Nr.262,
datë 28.06.2019, përafrim i
Rregullores Evropiane No 1178/2011,
date 3 Nëntor 2011
E plotë S’ka
11 10.05.2022 Gazetar i një media televizive në Tiranë ka
paraqitur formularin/ kërkesë për informacion, ku
kërkon të informohet për numrin e punonjësve
aktual në AAC, trajnimet që kryhen nga stafi,
fondet e shpenzuara për trajnime në vitin 2021,
planifikimi për 2022, çfarë vlerësimi është kryer
për nevojat dhe rritjen e kapaciteteve të stafit dhe
së fundi sa është numri i të larguarëve gjatë vitit
2021
17.05.2022 Ekstrakt

63 punonjës janë aktualisht. Trajnimet
kryhen pranë qendrave ndërkombëtare
të njohura ligjërisht dhe të pranuara
nga AAC si ICAO, EASA, JAA,
ECAC, etj. Në vitin 2021 (vit nën
pandemi) u shpenzuan 3.000.000 lekë
për trajnime në këto qendra, online.
Për vitin 2022 janë planifikuar
13.000.000 lekë.
Çdo analizë për nevojat për rritjen e
kapaciteteve të stafit të AAC do të
bëhet në përputhje me rekomandimet e
Auditit të ICAOs që pritet të vij në
Tiranë dhe dokumentet e tjera
referuese për kompetencën, etj. Gjatë
vitit 2021 gjithësej u larguan gjashtë
(6) punonjës (dorëheqje, dalje në
pension, pezullim nga shërbimi civil
sipas ligjit).

E plotë S’ka
12 24.05.2022 Drejtues i një zyre auditimi të huaj pyet në lidhje
me sa është përcaktuar në Ligjin 96/2020 Kodi
Ajror në Republikën e Shqipërisë dhe Udhëzimi
834, datë 3.12.2018 “Për hyrjen në tregun e
shërbimeve të përpunimit në tokë në aeroportet e
Republikës së Shqipërisë” në nenin 75 -Ndarja e llogarive.
06.06.2022 Shih Përgjigjen E plotë S’ka
13 26.05.2022 Shtetase e huaj, thotë se do jetë në Shqipëri në
Qershor 2022, për xhirime filmike për llogari të
një kompanie angleze dhe pyet si duhet të veproj
për regjistrimin e lejës për dronin.
27.05.2022 Përkundër faktit se Shqipëria ende
nuk i ka të rregulluara aktivitetet e
dronëve, në Shqipëri, të gjithë
përdoruesit e droneve me më pak
se 4 kg janë të detyruar t’i binden
RREGULLORES ZBATUESE
TË KOMISIONIT (BE) 2019/
947, datë 24 maj 2019, “Për
rregullat dhe procedurat e
funksionimit të avionëve pa pilot”.
(https://www.easa.europa.eu/docu
ment-
library/regulations/commission-
implementing-regulation-eu-
2019947
).
E plotë S’ka
14 19.05.2022 Shtetase e huaj (BE), thotë se ka planifikuar të
vizitoj Shqipërinë dhe të përdorë dronin e saj për
vështrimin e natyrës. Dron DJ mini2, 249 g. Është
e pajisur nga shteti saj me Certifikatë trajnimi të
vlefshme deri më 25/05/2026 sipas EASA
Regulation.
24.05.2022 Si më lart E plotë S’ka
15 30.05.2022 Shtetas i huaj (BE), thotë se parashikon të vizitoj
Shqipërinë për pushime verore dhe do ketë me
vete një minidrone prej 250 gr. Kërkon të
informohet për hartë te zonave të lejuara/ pa
lejuara për përdorimin e dronit.
30.05.2022 Përkundër faktit se Shqipëria ende nuk
i ka të rregulluara aktivitetet e dronëve,
në Shqipëri, të gjithë përdoruesit e
droneve me më pak se 4 kg janë të
detyruar t’i binden RREGULLORES
ZBATUESE TË KOMISIONIT (BE)
2019/ 947, datë 24 maj 2019, “Për
rregullat dhe procedurat e funksionimit
të avionëve pa pilot”.
(https://www.easa.europa.eu/document
-library/regulations/commission-
implementing-regulation-eu-2019947
).
Lidhur me hartën e zonave të lejuara/
të palejuara, përdoruesit këshillohet të marrin kontakt me autoritetet lokale të
Policisë së Shtetit, në vend.
E plotë S’ka
16 31.05.2022 Shtetas i Republikës së Kosovës, pilot, mbajtës i
një licence komerciale të lëshuar nga DPAC
Turqi, kërkon të dijë nëse mund ta konvertoj atë
në EASA Licence, nëpërmjet AAC .
2.06.2022 Shteti Shqiptar nuk është shtet anëtar i
BE dhe për këtë arsye statusi i
licensave që shteti shqiptar
lëshon/konverton i përket atij të
licensave kombëtare (ICAO), jo
EASA. Ky proces bazohet në
parashikimet e  Urdhrit të Ministrit Nr.
262, datё 28.06.2019, për miratimin e
rregullores “Pёr Kёrkesat Teknike dhe
Procedurat Administrative nё Lidhje
me Ekuipazhin Ajror tё Aviacionit
Civil”, i cili transpozon rregulloren
evropiane Nr. 1178/2011 .
https://www.aac.gov.al/ligje-2/
https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/06/2
8/262

Për të konvertuar licensën në EASA
part – FCL, duhet t’i drejtoheni një
shteti anëtar të BE.
E plotë S’ka
17 02.06.2022 Shtetas i huaj, thotë se ka planifikuar të vij në
Shqipëri për pushime verore me familjen dhe
kërkon të informohet nëse ka kufizime mbi
përdorimin e dronit. Nëse ka zona ku nuk lejohet
të fluturoj droni?
02.06.2022 Përkundër faktit se Shqipëria ende nuk
i ka të rregulluara aktivitetet e dronëve,
në Shqipëri, të gjithë përdoruesit e
droneve me më pak se 4 kg janë të
detyruar t’i binden RREGULLORES
ZBATUESE TË KOMISIONIT (BE)
2019/ 947, datë 24 maj 2019, “Për
rregullat dhe procedurat e funksionimit
të avionëve pa pilot”.
(https://www.easa.europa.eu/document
-library/regulations/commission-
implementing-regulation-eu-2019947
).
02.06.2022 S’ka
18 02.06.2022 Shtetas i huaj (BE), kërkon të informohet për
fluturimet komerciale me drone ne Shqipëri. Si
turist do sjellë dronin e tij (DJI air 2s –it less then
900g). Cilat janë rregullat?
Si më lartë E plotë S’ka
19 20.06.2022 Shtetas shqiptar, kërkon të informohet nëse ka
ndonjë rregullore në fuqi për pilotimin e droneve
personale deri në 600g, në territorin e Shqipërisë?
Si më lartë E plotë S’ka
20 22.06.2022 Ankesë e deleguar përmes Ministrisë së
Ifrastrukturës dhe Energjisë për llogari të
Platformës së Bashkëqeverisjes (454032)
Trajtohet si Ankesë e deleguar.
Shih Përgjigje këtu
E plotë S’ka
21 08.08.2022 Sa fluturime ka pasur Aeroporti i Kukësit gjatë 2021-tës dhe gjatë cilëve muaj?
Sa prej tyre kanë kaluar në Kosovë dhe nga cilat kompani fluturimesh kanë qenë ato?
Sa fluturime ka pasur Aeroporti i Kukësit gjatë 2022-tës dhe gjatë cilëve muaj?
Sa prej tyre kanë kaluar në Kosovë dhe nga cilat kompani fluturimesh kanë qenë ato?
09.08.2022 Ky informacion është i disponueshëm në Aeroportin e Kukësit apo në Albcontrol për operimet IFR dhe VFR që janë ngritur nga aeroporte jashtë Shqipërisë dhe paguajnë për shërbimin navigacional.

Të gjithë Avionët në ulje për në Aeroportin e Kukësit. Air Albania dhe Helvetic (Informacion të saktë merret nga Planet e fluturimit të disponueshme në Eurocontrol për shkak të kohës së gjatë. Avionët që ngrihen nga Aeroporti Kukësit ngelen në Hapësirën ajrore shqiptare.

Ky informacion është i disponueshëm në Aeroportin e Kukësit apo në Albcontrol për operimet IFR dhe VFR që janë ngritur nga aeroporte jashtë Shqiperise dhe paguajnë për shërbimin navigacional

Të gjithë Avionët në ulje për në Aeroportin e Kukësit. Air Albania dhe Wizz Air. Informacioni i plotë është i disponueshëm nga Planet e Fluturimit (FPL) të cilat janë të disponueshme nga Agjencia Navigimit Ajror.

E plotë S’ka
22 15.08.2022 Informacionet e nevojitura do të ishin si më poshtë:
– Strategjia Ndërsektoriale mbi përdorimin e UAS-ve në Shqipëri;
– Agjenda dhe Kalendari i Akteve nënligjore dhe administrative shtesë të pritshme për tu lëshuar;
– Parashikimi mbi krijimin e regjistrave dhe çertifikimeve të Autoritetit ose Agjensive të tjera për operimin dhe pilotimin e UAS-ve;
– Protokolli i komunikimit formal dhe periodik që Autoriteti parashikon të ketë me Grupet ose Palët
e Interesit; dhe
– Çdo informacion tjetër shtesë përfshirë edhe projekte të mbështetura nga Qeveria Shqiptare, BE, Rregullatorë të BE-s dhe donatorë të tjerë me fokus UAS-të.
24.08.2022 Shih Përgjigje këtu E plotë S’ka
23 12.09.2022 A është korrekt njoftimi për ndërprerjen e fluturimeve të Air Albania? 12.09.2022 Operimet e Air Albania nuk janë ndërprerë asnjëherë E plotë S’ka
24 22.11.2022

Një institucion arsimor i lartë në Tiranë thotë se:

 

Sipas nje kerkimi te shkurter te kryer paraprakisht rezulton qe Autoriteti i Aviacionit Civil eshte autoriteti kompetent per miratimin e licencave per organizatat e trajnimit te ekuipazhit te kabines (ne vijim “CCTO”). 

Pas studimit te manualit per CCTO deshirojme t’ju drejtojme disa pyetje per qartesimin e kritereve te aplikimit si me poshte:

 

 1. Se pari, a jane te domosdoshme facilitetet e jashtme (pishina, pajisje simuluese, simulues per trajnim mbrojtjeje nga zjarri)?
 2. Ka nje kufi minimal per numrin apo siperfaqet e klasave, zyrave, ambienteve te trajnimit per CCTO?
 3. A duhet te kene instruktoret e trajnimeve certifikata te vlefshme? Ka nje kufi minimal per numrin e instruktoreve apo nje raport kursante-instruktor per t’u ndjekur?
 4. Ka ndonje format specifik per mbajtjen e rekordeve te trajnimeve apo formati perpilohet nga CCTO?
 5. Certifikatat per kalimin e kursit leshohen nga CCTO apo nga AAC?
 6. Cfare konsiderohet eksperiencene aviacion per Menaxherin pergjegjes, drejtuesin e trajnimit etj?
 7. A aplikon AAC tarife aplikimi per CCTO?
 8. A aplikon AAC tarife per mratimin e licencimit te CCTO?
 9. Licenca e leshuar nga AAC eshte me apo pa afat?
16.12.2022 Përgjigja Nr.24 E plotë S’ka
25 31.11.2022

Një media vendore (gazetë) kërkon të informohet, si vijon:

 1. A i ploteson Aeroporti i Kukesit sigurine e operimeve ne dimer?
 2. A ka ky aeroporti probleme te sigurise ne lidhje me motin (ere, mjegull)?

Nese ka probleme na e beni me dije?

5.12.2022 Përgjigjia Nr.25 E plotë S’ka
26 14.12.2022

Një tjetër media vendore (TV) kërkon të informohet, si vijon:

 

 1. Cilat janë arsyet e anulimit të fluturimeve dhe vonesave ditën e martë (13/12/2022) nga kompania WIZZ AIR?

 

 1. Çfarë masash parashikohen nga Autoriteti i Aviacionit Civil në të tilla raste kur një kompani ka anulime të shpeshta dhe vonesa të gjata e të shumta në orare?

 

 1. A ka sanksione dhe çfarë sanksionesh parashikoni?
5.1.2022
Vonesa
pasi u
kërkua
ndihma e
palëve të
treta për
këtë rast
Përgjigjia Nr.26 E plotë S’ka
27 15.12.2022

Shtetas shqiptar kërkon të informohet per operimin e fluturimeve ne Aeroportin e Rinasit gjate kohes se pandemise Covid gjate vitit 2020.

·Me 27 mars 2020 ne platformen sociale “Facebook” profile zyratar i “Autoriteti i Aviacionit Civil” eshte bere postimi me linkun , qe informom pezullimin e te gjithe fluturimeve : foto bashkangjitur: imazhi attached pdf

·Gjithashtu me aq informacion sa gjeta ne faqet online, rezulton se fluturimet kane rinisur me 22 qershor, referuar nje lajmi nga nje nga portalet: imazhi attached pdf 

  

Ne kete kontekst deshiroj te informohesha nese :

1.Sa ka zgjatur ekzaktesisht pezullimi i fluturimeve aeroportuale civile per pasagjeret ? Nese jo kush jane datat qe ky pezullim ka qene ne  fuqi? Dhe cila ka qene arsyeja zyrtare qe ka sjell  pezullimin e fluturimeve? (per periudhen e siper cituar )

2.Nese per keto pezullime dhe rrifillime fluturimesh, ka akte apo urdheresa zyrtare ju lutem t’mi vini ne dispozicion.

 

Per ta permbledhur ajo qe me duhet eshte nje “prononcim” zyrtar nga “AAC” se nga cilat data (nga-deri ne) aeroporti i rinasit ka qene i mbyllur per udhetimet e pasagjerve nga shqiperia – jashte shteti, dhe shkaku i pezullimit te flutuurimeve ne periudhen e siper permendur.

19.12.2022

Ne pergjigje te Kerkeses suaj të dates 15/12/2022 drejtuar Autoritetit te Aviacionit Civil në rrugë elektronike, ju njoftojmë si më poshtë:


 

PYETJE 1.  
 Pergjigje e AAC:


 Fillimisht ka qene M
inistria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, qe me Urdherin nr. 156/2, date 11.03.2020, qe ka njoftuar Shpalljen e gjendjes se epidemise nga infeksioni i COVID-19, siç tregon akti nenligjor ne lidhjen: 

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/Urdher-156.2-Shpalljen-e-Gjendjes-se-Epidemise-nga-Infeksioni-COVID-19.pdf
 

Me pas kur u pa se situata u perkeqesua, atehere me Vendimin Nr.243, date 24.3.2020 "Per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore" Keshilli i Ministrave vendosi: Shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore ne te gjithe Republiken e Shqiperise per shkak te pandemise se shkaktuar nga COVID-10. 

 

Ne  germen ç), te pikes 6.2, qeveria vendosi midis te tjerash " te kufizojne levizjen e lire per brenda ose jashte shtetit ne perputhje me nevojat e dituara nga fatkeqesia natyrore".
 
https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/24/243/dc183551-1297-44e2-b35c-ffb33ee669c7
 Ne te njejten kohe, ne perputhje me zhvillimet brenda dhe jashte vendit, jane nxjerr kohe pas kohe, Urdhra t
ë ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe te Infrastruktures dhe Energjise si psh: 

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/173.1-urdher-per-ndalimin-e-levizjeve-ajrore-me-Greqine.pdf

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/Urdher-179-Ndalimin-e-levizjes-permes-rrugeve-ajrore-me-Britanine-e-Madhe.pdf
 

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/Urdher-Nr.682.pdf
 
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/Urdher-156..1-Ndalimin-e-Levizjeve-te-Udhetareve-Jashte-Italise-1.pdf
 

Nderkaq ju konfirmojme se Aeroporti i Tiranes ka qene gjate gjithe kohezgjatjes se pandemise se shkaktuar nga virusi COVID-19, i hapur për të gjitha fluturimet humanitare, fluturimet e riatdhesimit, fluturimet e ngarkesës së mallrave (CARGO) dhe çdo fluturim tjetër që është dashur të kryhet për t'i shërbyer lehtësimit dhe kapërcimit të kësaj pandemie.

 

PYETJE 2.    

Pergjigje e AAC:
 

Shih Pergjigjen e AAC me siper.

Per te ardhur deri tek njoftimi zyrtar i dates 1 maj 2022 https://punetejashtme.gov.al/informacion-mbi-levizjen-e-shtetasve-te-huaj-ne-shqiperi/

E plotë S’ka