UDHËZIM Nr. 698, datë 17.10.2018

Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për ngritjen dhe uljen e helikopterëve jashtë zonave të Aerodromeve të Republikës së Shqipërisë

UDHëZIM NR.18, DATë 16.10.2008

Për Certifikimin e një Ofruesi Shërbimesh të Navigimit Ajror

UDHëZIM NR.1401, DATë 11.11.2009

“Mbi vlerësimin e sigurisë se avionëve të vendeve të huaja që operojnë në aeroportet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë”

UDHëZIM NR.21, DATë 05.10.2010

MBI KRITERET PËR NDARJET NË KANALE TË KOMUNIKIMEVE ZANORE PËR QIELLIN E VETËM EUROPIAN

UDHëZIM NR.8, DATë.3.6.2010

Për Ndërveprimin në Rrjetin Evropian të menaxhimit të Trafikut Ajror (Rregullore për Ndërveprimin)

UDHëZIM NR.10, DATë 3.6.2010

Për Rregulloren e Përbashkët të Përdorimit Fleksibël të Hapësirës Ajrore

UDHëZIM NR.19, DATë 5.10.2010

MBI KËRKESAT PËR SISTEMET E AUTOMATIZUARA TË SHKËMBIMIT TË TË DHËNAVE TË FLUTURIMIT ME QËLLIM NJOFTIMIN, KOORDINIMIN DHE TRANSFERIMIN E FLUTURIMEVE NDËRMJET NJËSIVE TË KONTROLLIT TË TRAFIKUT AJROR

UDHëZIM NR.81, DATë 16.03.95

PËR NXJERRJEN E AUTORIZIMIT DHE CERTIFIKATËS SË OPERIMIT AJROR

UDHëZIM 26, DATë 20.10.2010

MBI RREGULLAT E PËRGJITHSHME NË FUSHËN E SIGURISË SË AVIACIONIT CIVIL

UDHëZIM NR.2, DATë 13.03.2015

PËR PLOTËSIMIN E STANDARTEVE TË PËRGJITHSHME BAZË NË SIGURINË E AVIACIONIT CIVIL TË PËRCAKTUARA NË ANEKSIN E UDHËZIMIT NR.26 DATË 20.10.2010 “MBI RREGULLAT E PËRGJITHSHME NË FUSHËN E SIGURISË SË AVIACIONIT CIVIL”1

UDHëZIM NR.3207, DATë 01.7.2005

MBI LICENSIMIN E SUBJEKTEVE SHTETËRORE DHE PRIVATE QË KRYEJNË AKTIVITETIN E SHËRBIMEVE NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL

UDHëZIM NR.14, DATë 08.08.2012

PËR KRITERET PËR PAJISJEN ME LICENSË KOMBËTARE PËR PERSONELIN E MIRËMBAJTJES SË AVIONIT

UDHëZIM NR.96, DATë 04.06.1996

PËR RREGULLAT PËR FLUTURIMET CHARTER DHE TAXI PËR DHE NGA SHQIPËRIA

UDHëZIM NR.65, DATë 28.10.1999

PËR Vazhdimësinë e vlefshmërisë ajrore të avionit

UDHëZIM NR.16, DATë 28.9.2011

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.26 DATË 20.10.2010 MBI RREGULLAT E PËRGJITHSHME NË FUSHËN E SIGURISË SË AVIACIONIT CIVIL

UDHëZIM NR.14, DATë 9.9.2011

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN E MINISTRIT NR.17 DATË 2.9.2010 “MBI RREGULLAT E ZBATUESHME TË OPERIMIT NË FUSHËN E SHËRBIMEVE AJRORE”

UDHëZIM NR.26, DATë 20.10.2010

MBI RREGULLAT E PËRGJITHSHME NË FUSHËN E SIGURISË SË AVIACIONIT CIVIL

UDHëZIM NR.1, DATë 26.2.2013

PËR KOMPENSIMIN DHE ASISTENCËN E PASAGJERËVE NË RASTIN E MOSPRANIMIT NË BORD TË AVIONIT DHE ANULLIMIT OSE VONESËS GJATË FLUTURIMEVE

UDHëZIM NR.7, DATë 3.6.2010

Për Organizimin dhe Përdorimin e Hapësirës Ajrore Brenda Qiellit të Vetëm Evropian (Rregullore për hapësirën ajrore)

UDHëZIM NR.90, DATë 11.07.1995

PËR RREGULLAT PËR FLUTURIMET CARTER DHE TAXI PËR DHE NGA SHQIPËRIA

UDHëZIM NR.1037/1, DATë 12.4.2011

PËR VLERËSIMIN DHE MENAXHIMIN E ZHURMËS MJEDISORE

UDHëZIM NR.3207, DATë 01.7.2005

MBI LICENSIMIN E SUBJEKTEVE SHTETËRORE DHE PRIVATE QË KRYEJNË AKTIVITETIN E SHËRBIMEVE NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL

UDHëZIM NR.19, DATë 16.10.2008

Për Raportimin dhe Vlerësimin e Ngjarjeve të Sigurisë në Menaxhimin e Trafikut Ajror

UDHëZIM NR.22, DATë 16.10.2008

Për Kërkesat dhe Kushtet për vënien në zbatim të Ndryshimeve tek Sistemi i Menaxhimit të Trafikut Ajror

UDHëZIM NR.11, DATë 3.6.2010

Për Software-t në Sistemet e Menaxhimit të Trafikut Ajror

UDHëZIM NR.81, DATë 16.03.95

PËR NXJERRJEN E AUTORIZIMIT DHE CERTIFIKATËS SË OPERIMIT AJROR

UDHëZIM NR.3, DATë 13.3.2015

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.3, DATË 7.02.2011 “PËR RREGULLAT E PËRBASHËTA NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL” NË FUSHËN E AERODROMEVE, MENAXHIMIT TË TRAFIKUT AJROR DHE SHËRBIMEVE TË LUNDRIMIT AJROR”1

UDHëZIM NR.2225, DATë 13.5.2013

PËR CAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE NË AVIACIONIN CIVIL

UDHëZIM NR.622, DATë 30.11.2012

PËR “NGRITJEN, FUNKSIONIMIN DHE PËRGJEGJËSITË E AUTORITETEVE PËRGJEGJËSE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE”

UDHëZIM NR.81, DATë 16.03.95

PËR NXJERRJEN E AUTORIZIMIT DHE CERTIFIKATËS SË OPERIMIT AJROR

UDHëZIM NR.15, DATë 14.10.2008

Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të avionëve dhe të produkteve që kanë lidhje me ta, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe certifikimin e organizatave të mirëmbajtjes dhe prodhuese”

UDHëZIM NR.150, DATë 23.12.1998

“Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetore”

UDHëZIM NR.94, DATë 29.2.1996

“Për dhënien e licensave në kryerjen e aktivitetit për agjensi shitje biletash në fushën e transportit ajror”

UDHëZIM NR.3, DATë 15.2.2002

PËR PROCEDURAT E IDENTIFIKIMIT, REGJISTRIMIT TË TË DHËNAVE DHE RAPORTIMI TEK “AUTORITETI PËRGJEGJËS” PRANË MINISTRISE SË FINANCAVE

UDHëZIM NR.17, DATë 15.10.2008

Për kompensimin dhe asistencën e pasagjerëve në rastin e mospranimit në bord të avionit dhe anullimit ose vonesës së gjatë të fluturimeve.

UDHëZIM NR.7, DATë 29.3.2011

PËR PROCEDURËN E KONVERTIMIT TË LICENSES KOMBËTARE TË PERSONELIT TË MIRËMBAJTJES SË AVIONIT, NË LICENSË TË KUFIZUAR TË MIRËMBAJTËSIT AERONAUTIK

UDHëZIM NR.22, DATë 16.10.2008

Për Kërkesat dhe Kushtet për vënien në zbatim të Ndryshimeve tek Sistemi i Menaxhimit të Trafikut Ajror