Legjislacioni Ndërkombëtar

 

Ligji nr.9658, datë 18.12.2006 Për ratifikimin e “Marrëveshjes shumëpaleshe ndërmjet Komunitetit Europian dhe shteteve anëtare të tij, Rep.së Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës së Bullgarisë, Republikës së Kroacisë, Republikës së Maqedonisë, Republikës së Islandës, Republikës së Malit të Zi, Mbretërisë së Norvegjisë, Rumanisë, Republikës së Serbisë dhe Misionit Administrativ të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, për krijimin e një Zone të Përbashkët të Aviacionit Civil Europian” (ZPAE)

Akte të tjera ligjore të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë në kuadër të antarësimit në:

ICAO (Dekret Nr. 7438, datë 01.12.21990 F/Z Nr.8, datë 20.10.1990 Për aderimin e RPS të Shqipërisë në konventën për aviacionin civil ndërkombëtar (ICAO) dhe në protokollin për tekstin autentik trigjuhësh të kësaj konvente);

ECAC (Dekret Nr.1965, datë 2.12.1997 që miraton Ligjin Nr.8259, datë 26.11.1997 Për anëtarësimin e Shqipërisë në Konferencën Europiane të Aviacionit Civil (ECAC);

EUROCONTROL (Dekret Nr.3122, datë 22.10.2001 që miraton Ligjin Nr. 8821, datë 15.10.2001 Për aderimin e RSH në “Konventën Ndërkombëtare të EUROCONTROL-IT) etj