Legjislacioni Kombëtar

 

Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë  (Ligji Nr. 96/2020, Kapitulli X – Siguria e Aviacionit Civil)

Për Autoritetin e Aviacionit Civil në RSH ( Ligji Nr.53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil”, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr.108, më datë 29/07/2022) 

Programi Kombëtar i Sigurisë së Aviacionit Civil (VKM Nr. 1115, datë 24.12.2020)

Programi Kombëtar i Trajnimeve të Sigurisë në Aviacionin Civil (Urdhër Nr.1, datë 11.01.2023)

Programi Kombëtar i Kontrollit të Cilësisë të Sigurisë në Aviacionin Civil të RSH (Urdhër Nr. 286, datë 05.12.20222)

Mbi rregullat e përgjithshme në fushën e sigurisë së aviacionit civil (Udhëzim nr. 821, datë 24.12.2021, “Përcakimi i standarteve bazë për Autoritetitn e Aviacionit Civil  nga aktet e paligjshme që cënojnë sigurinë e aviacionit civil”

Për përcaktimin e masat e detajuara për zbatimin e standarteve themelore të përbashkëta në fushën e  sigurisë së aviacionit civil (Urdhër Nr.163, datë 26.03.2021) 

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë (Ligji Nr.7895, datë 27.1.1995, i ndryshuar)

Për Kontrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetëror (Ligji Nr.9861, datë 24.1.2008)

Për miratimin e ceremonialit zyrtar në RSH (VKM Nr.229, datë 23.04.2004, i ndryshuar)

Për mbrojtjen e të dhënave personale në RSH (Ligjin nr. 9887, datë 10.03.200, i ndryshuar)

Ligji Koncesionit të Aeroportit “Nënë Tereza” (GZ Nr. 82 viti 2004, 18 Nëntor)