REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa

1

 

 

13.01.2021

 

Kërkesë për kompensim të vonesës në dorëzimin e bagazhin në mbrritje 13.01.2021 Trajtohet si ankesë në bashkëpunim me Air Albania Në ndjekje Nuk ka
2 13.01.2021 Kërkohet informacion për udhëtimin e pakryer si pasojë e pandemisë, çfarë duhet të dijë dhe ku ta kèrkoj të drejtën. 14.01.2021 Kërkesa ju dërgua Sektorit për të Drejtat e Pasagjerëve. U njoftua kërkuesi Në ndjekje  
3 17.01.2021 Kërkon të dijë nëse mund të zhvillohet praktikë për qëllime studimi në AAC. 18.01.2021

Pranohet kërkesa.

U njoftua Kërkuesja

E plotë  
4 18.02.2021 Ankesë  e deleguar nga MIE. Kërkuesi pret rimbursimin e biletave të papërdorua për shkak të pandemisë nga linja ajrore Blue Panorama 21.05.2021 Trajohet si ankesë. Është në ndjekje nga SDP/AAC dhe Albawings Në ndjekje  
5 24.02.2021 Kërkohet informacion lidhur me udhëtimet ajrore në drejtim të Shqipërisë nga Anglia. 25.02.2021 Udhëtimet janë pezulluar për shkak të pandemisë. U njoftua kërkuesi E plotë  
6 09.03.2021 Kërkohet informacion lidhur me një procedurë prokurimi dhe kopje të dokumentacionit, të kryer nga AAC 16.03.2021 Ju përcoll informacioni dhe dokumentacioni i kërkuar, pa kufizim. E plotë  
7 23.03.2021 Ankohet për një praktikë në vendosjen e tarifave të shërbimeve që aplikon Wizz Air. Ankesë e deleguar në AAC nga MIE (Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë) 1.04.2021 Wizz Air dhe AVIOALB kanë publikuar informacion për pasagjerët duke përfshirë dhe tarifat e shërbimeve.  U njoftua MIE E plotë  
8 23.03.2021 Interesohet për procedurat e shpronësimeve në tokën ku po ndërtohet Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit. 26.03.2021 U njoftua i interesuari, AAC nuk merret me shpronësime E plotë  
9 02.04.2021 Kërkon informacion nëse mund të sjellë dhe përdorë dronin personal gjatë pushimeve verore në Shqipëri. Çfarë rregullash ka në fuqi Shqipëria për dronet. 02.04.2021

Sektori i të Drejtave të Trafikut (info-trafficrights@acaa.gov.al)

Kontaktoi dhe ju përgjigjë të interesuarit

E plotë  
10 07.04.2021 Interesohet për praktikat e punësimin në Albcontrol SHA. 09.04.2021

Albcontrol SHA nuk varet nga AAC. Kontaktoni:

https://albcontrol/.al/

 

E plotë  
11 09.04.2021 Kërkon informacion mbi legjislacionin kombëtar dhe procedurat që aplikohen në Shqipëri për operimet me parashutë dhe aerodromet fushore 12.04.2021 Ju kalua Drejtorisë së Mbikqyrjes së Sigurisë në Operim (Safety), për ndjekje, përgjigje    

12

 

 

 

12.04.2021

 

 

 

Interesohet për punësim në Aeroportin Ndërkombëtar i Kukësit. 12.04.2021

Ju përcoll KUI Të kontaktoj në: info@kukesi-airport.com ose

info@kuiport.al

 

 

 

 

 
13

12.04.2021

 

Kompani e huaj, kërkon të dijë rregullat kombëtare për ndriçmin e pistës ajrore 12.04.2021 Kërkesa ju përcoll Drejtorisë për Mbikqyrjen e Aerodromeve (DMA/ AAC). U njoftua kërkuesja

 

E plotë

 
14 22.04.2021 Kërkohet informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit në lidhje me procedurën dhe lidhjen e kontratës me objekt: projektimi, ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i Aeroportit të Vlorës. 23.04.2021 Kërkesa ju dërgua MIEs, pasi AAC nuk e zotëron informacionin e kërkuar. U njoftua kërkuesi Në ndjekje  
15 04.05.2021 Kërkohet informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit në lidhje me procedurën dhe lidhjen e kontratës me objekt: projektimi, ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i Aeroportit të qytetit të Vlorës.

07.05.2021

 

Kërkesa ju dërgua MIEs, pasi AAC nuk e zotëron informacionin e kërkuar. U njoftua kërkuesi Në ndjekje  
16 19.05.2021 Interesohet për shkollim, pilot komercial 20.05.2021

U njoftua të interesohet pranë:

https://albawingsacademy.com

 

E plotë  
17 20.05.2021 Ankohet për rastin e mosmarrjes së vlerësimit të duhur të eksperiencës personale në aviacion gjatë konkurrimit (DAP) për punësim në AAC. 20.05.2021 U udhëzua të kontaktoj me Sektorin e Burimeve Njerëzore në AAC Në ndjekje  
18 07.06.2021 Kërkohet informacion lidhur me procedurën e prokurimit të AAC me objekt: Asistencë për negocimin e termave të kontratës koncesionare të Aeroportit të Vlorës. 10.06.2021 AAC i dërgoi përgjigje për  kërkesën dhe dokumentacion, Kërkuesit E plotë