REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti i kërkesës

Përgjigje

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i kërkesës

Tarifa