REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa

1

 

 

13.01.2021

 

Kërkesë për kompensim të vonesës në dorëzimin e bagazhin në mbrritje 13.01.2021 Trajtohet si ankesë në bashkëpunim me Air Albania Në ndjekje S’ka
2 13.01.2021 Kërkohet informacion për udhëtimin e pakryer si pasojë e pandemisë, çfarë duhet të dijë dhe ku ta kèrkoj të drejtën. 14.01.2021 Kërkesa ju dërgua Sektorit për të Drejtat e Pasagjerëve. U njoftua kërkuesi Në ndjekje S’ka
3 17.01.2021 Kërkon të dijë nëse mund të zhvillohet praktikë për qëllime studimi në AAC. 18.01.2021

Pranohet kërkesa.

U njoftua Kërkuesja

E plotë S’ka
4 18.02.2021 Ankesë  e deleguar nga MIE. Kërkuesi pret rimbursimin e biletave të papërdorua për shkak të pandemisë nga linja ajrore Blue Panorama 21.05.2021 Trajohet si ankesë. Është në ndjekje nga SDP/AAC dhe Albawings Në ndjekje S’ka
5 24.02.2021 Kërkohet informacion lidhur me udhëtimet ajrore në drejtim të Shqipërisë nga Anglia. 25.02.2021 Udhëtimet janë pezulluar për shkak të pandemisë. U njoftua kërkuesi E plotë S’ka
6 09.03.2021 Kërkohet informacion lidhur me një procedurë prokurimi dhe kopje të dokumentacionit, të kryer nga AAC 16.03.2021 Ju përcoll informacioni dhe dokumentacioni i kërkuar, pa kufizim. E plotë S’ka
7 23.03.2021 Ankohet për një praktikë në vendosjen e tarifave të shërbimeve që aplikon Wizz Air. Ankesë e deleguar në AAC nga MIE (Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë) 1.04.2021 Wizz Air dhe AVIOALB kanë publikuar informacion për pasagjerët duke përfshirë dhe tarifat e shërbimeve.  U njoftua MIE E plotë S’ka
8 23.03.2021 Interesohet për procedurat e shpronësimeve në tokën ku po ndërtohet Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit. 26.03.2021 U njoftua i interesuari, AAC nuk merret me shpronësime E plotë S’ka
9 02.04.2021 Kërkon informacion nëse mund të sjellë dhe përdorë dronin personal gjatë pushimeve verore në Shqipëri. Çfarë rregullash ka në fuqi Shqipëria për dronet. 02.04.2021

Sektori i të Drejtave të Trafikut (info-trafficrights@acaa.gov.al)

Kontaktoi dhe ju përgjigjë të interesuarit

E plotë S’ka
10 07.04.2021 Interesohet për praktikat e punësimin në Albcontrol SHA. 09.04.2021

Albcontrol SHA nuk varet nga AAC. Kontaktoni:

https://albcontrol/.al/

 

E plotë S’ka
11 09.04.2021 Kërkon informacion mbi legjislacionin kombëtar dhe procedurat që aplikohen në Shqipëri për operimet me parashutë dhe aerodromet fushore 12.04.2021 Ju kalua Drejtorisë së Mbikqyrjes së Sigurisë në Operim (Safety), për ndjekje, përgjigje   S’ka

12

 

 

 

12.04.2021

 

 

 

Interesohet për punësim në Aeroportin Ndërkombëtar i Kukësit. 12.04.2021

Ju përcoll KUI Të kontaktoj në: info@kukesi-airport.com ose

info@kuiport.al

 

 

 

 

S’ka
13

12.04.2021

 

Kompani e huaj, kërkon të dijë rregullat kombëtare për ndriçmin e pistës ajrore 12.04.2021 Kërkesa ju përcoll Drejtorisë për Mbikqyrjen e Aerodromeve (DMA/ AAC). U njoftua kërkuesja

 

E plotë

S’ka
14 22.04.2021 Kërkohet informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit në lidhje me procedurën dhe lidhjen e kontratës me objekt: projektimi, ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i Aeroportit të Vlorës. 23.04.2021 Kërkesa ju dërgua MIEs, pasi AAC nuk e zotëron informacionin e kërkuar. U njoftua kërkuesi Në ndjekje S’ka
15 04.05.2021 Kërkohet informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit në lidhje me procedurën dhe lidhjen e kontratës me objekt: projektimi, ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i Aeroportit të qytetit të Vlorës.

07.05.2021

 

Kërkesa ju dërgua MIEs, pasi AAC nuk e zotëron informacionin e kërkuar. U njoftua kërkuesi Në ndjekje S’ka
16 19.05.2021 Interesohet për shkollim, pilot komercial 20.05.2021

U njoftua të interesohet pranë:

https://albawingsacademy.com

 

E plotë S’ka
17 20.05.2021 Ankohet për rastin e mosmarrjes së vlerësimit të duhur të eksperiencës personale në aviacion gjatë konkurrimit (DAP) për punësim në AAC. 20.05.2021 U udhëzua të kontaktoj me Sektorin e Burimeve Njerëzore në AAC Në ndjekje S’ka
18 07.06.2021 Kërkohet informacion lidhur me procedurën e prokurimit të AAC me objekt: Asistencë për negocimin e termave të kontratës koncesionare të Aeroportit të Vlorës. 10.06.2021 AAC i dërgoi përgjigje për  kërkesën dhe dokumentacion, Kërkuesit E plotë S’ka
18/1 15.6.2021 APP ka deleguar në AAC të njëjtën kërkesë   Kërkuesja u informua në afat dhe ju vu në dispozicion dokumentacioni i kërkuar I plotë S’ka
19 23.6.2021 Subjekti KRIIK Albania ka kërkuar informacion për përfshirjen ne zgjedhjet e 25 Prillit. Kërkesë e deleguar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 25.6.2021 Informacioni i kërkuar ju përcoll Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë E plotë S’ka
20 28.6.2021 Ankesë e një pasagjeri për shërbimim e Air Albania, ka aplikuar për rimbursim Në ndjekje nga Sektori i të Drejtave të Pasagjerit (SDP/AAC) Pasagjeri u orientua të paraqes ankesën e tij në Air Albania, për vonesën e shkaktuar, në përputhje me Udhëzimin Nr.1 datë 26.2.2013 E plotë S’ka
21 30.7.2021 Kërkesë për informacion, subjekti Spitali Amerikan në Tiranë, kërkon të dije ecurinë e aplikimit për AeMC 30.7.2021 U njoftua Kërkuesja se drejtoria përkatëse po punon për kthimin e përgjigjes pas aplikimit të paraqitur në AAC, protokolluar me Nr.1232, datë 05.07.2021 E plotë S’ka
22 25.8.2021 Kërkesë për informacion për hapjen e aktivitetit në fushën e aviacionit civil në Shqipëri nga një subjekt i huaj 7.9.2021 Kërkuesi u njoftua në mënyrë shteruese për pyetjet që i ka drejtuar AAC. E plotë S’ka
23 30.8.2021 Kërkesë për informacion, për ngritjen e një shkolle trajnimi për pilot komercial në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit 1.9.2021 Kërkuesi u njoftua që ti drejtohet administratës së Aeroportit të Kukësit. Ndërkaq titullari i AAC i konfirmoi takimin në Tiranë, për këtë interes. E plotë S’ka
24 1.9.2021 Ambasada Gjermane në Tiranë, kërkon informacion mbi statusin ligjor për dronet në Shqipëri 1.9.2021 Kërkuesit ju kthye përgjigje në bashkëpunim me Sektorin e të Drejtave të Trafikut, AAC. E plotë S’ka
25 3.9.2021 Ankesë për mos respektimin e të drejtave të pasagjerit nga subjekti Albawings 7.9.2021 Subjekti Albawings ka njoftuar ankuesin dhe SDP/AAC për zgjidhjen e problimit dhe kthimin e vlerës së biletës (rimbursim) E plotë S’ka
26 17.9.2021 Kërkohet informacion për procedurat e marrjes së lejes së fluturimit me balonë me ajër të nxehtë 21.9.2021 Kërkuesi mori përgjigje, si dhe ju vu në dispozicion dokumentacioni përkatës. E plotë S’ka
27 23.9.2021 Ankesë e një subjekti tregtar për mos pagimin e faturës për furnizim shërbimi 28.9.2021 U njoftua MIE mbi arsyet ligjore të moslikujdimit të faturës së pretenduar, si dhe ju vu në dispozicion dokumentacioni për rastin. E plotë S’ka

28

 

4.10.2021 Ankesë për Air Albania. Pretendohet për shkelje të të drejtave të pasagjerit 4.10.2021 U njoftua ankuesja që ankesën ta paraqes tek subjekti Air Albania, bazuar në Udhëzimin nr.1 datë 26.2.2013 E plotë S’ka
29 10.11.2021 Kërkesë për informacion nga OCCRP dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit në lidhje me projektimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e aeroportit të qytetit të Vlorës. në afat

Brenda afatit, në përputhje me nenin 12, pikat 2,3 të ligjit nr.119/2014 Për të Drejten e Informimit, Kërkesa (për mungesë dokumentacioni) ju dërgua  Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE)

U njoftuan Kërkuesit.

E deleguar  
30 24.11.2021 Delegim Ankese (MIE) ardhur nga Platforma e Bashkëqeverisjes Çështja Nr.399036). Ankohet për zënien e hapësirave publike në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës “Nënë Tereza” Rinas (TIA). Pyet e kujt është përgjegjësia për dhënien e lejeve në këto hapësira 25.11.2021 Në bashkëpunim me TIA, u saktësua se dhënia e lejeve atje bazohet në Marrëveshjen e Koncesionit, ligji nr. 9312, datë 11.11.2004”, i ndryshuar.
U njoftua MIE
E plotë S’ka
31 9.12.2021 Përfaqësuesi i një medie vendore, kërkon kopje të Kontratës së Koncesionit për Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit “Flatrat e Veriut”. 10.11.2021 Kërkuesit ju përcoll VKM Nr.146, datë 20.03.2019 dhe projektkontrata e publikuar në Fletoren Zyrtare E plotë S’ka