Vendime

 

 

VENDIM NR.27,DATë 25.03.2013

Për propozimin e ndryshimeve në tarifat e shërbimeve që aplikohen nga Autoriteti i Aviacionit Civil

VENDIM NR.1,DATë 07.01.2000

VENDIM NR.1 DATË  07.01.2000  PËR SHESH NDËRTIMIN PËR AEROPORTIN E KUKËSIT

VENDIM NR.76,DATë 15.02.2001

VENDIM NR.76 DATË  15.02.2001  PËR MIRATIMIN NË PARIM TË MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË EMIRATEVE TË  BASHKUARA ARABE PËR NDËRTIMIN W AEROPORTIT TË RI TË KUKËSIT

VENDIM NR.75,DATë 14.3.2002

VENDIM NR.75 DATË  14.03.2002  PËR MIRATIMIN NË PARIM TË MRRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS BULLGARISË PËR SHËRBIMET AJRORE  NDËRMJET DHE  PËRTEJ TERRITOREVE TË TYRE RESPEKTIVE

VENDIM NR.360,DATë 25.3.1996

VENDIM NR.360 DATË  25.03.1996  PËR RREGULLIMIN E KOHËS SË PUNËS DHE TË PUSHIMIT NË NDËRMARRJEN E TRANSPORTIT AUTOMOBILISTIK , HEKURUDHOR , DENTAR DHE AJROR DHE NDËRMARRJET QË MIRËMBAJNE DHE RIPAROJNË MJETET E TRANSPORTIT

VENDIM NR.96,DATë 21.2.1995

VENDIM NR.96 DATË  21.02.1995  PËR KRIJIMIN E DREJTORIË TË AVIACIONIT CIVIL

VENDIM NR.6,DATë 18.03.2013

VENDIM NR.3 DATË  29.03.2016  PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS SË BRËNDSHME PËR RAPORTIMIN E NGJARJEVE NË AVIACIONIN CIVIL DHE PËRGATITJE E NJË BAZE TË DHËNASH PËR KËTO RAPORTIME

VENDIM NR.48,DATë 27.1.2004

VENVENDIM Nr.48, date 27.1.2004 PER PËRZGJEDHJEN E TENDERUESIT TË PREFERUAR PËR REALIZIMIN E KONTRATËS KONCESIONARE PËR AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR “NËNË TEREZA”

VENDIM NR.292,DATë 17.5.2006

VENDIM Nr.292, date 27.05.2008 PËR DHËNIEN NË PËRDORIM DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AVIACIONIT CIVIL TË DISA MJEDISAVE , NËADMINISTRIM TË MINISTRISË SË MBROJTJES

VENDIM NR.14,DATë 08.08.2012

VENDIM Nr.14, date 08.08.2012

VENDIM NR.480,DATë 23.6.2005

PËR MIRATIMIN E PROJEKTSHTOJCËS SË KONTRATËS, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SQIPËRISË DHE “LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC.”,PËR MODERNIZIMIN E SHËRBIMIT TË TRAFIKUT AJROR SHQIPTAR

VENDIM NR.27,DATë 25.03.2013

Për propozimin e ndryshirneve në tarifat e shërbimeve që aplikohen nga Autoriteti i Aviacionit Civil

VENDIM NR.10,DATë 27.06.2012

PËR KOMPENSIMIN DHE ASISTENCËN E PASAGJERËVE NË RASTIN E MOSPRANIMIT NË BORD TË AVIONIT DHE ANULLIMIT OSE VONESËS GJATË FLUTURIMEVE

VENDIM NR.357,DATë 13.06.2007

VENDIM PËR PROCEDURAT E LËSHIMIT TË LEJEVE (DIPLOMATIC CLEARENCE)PËR HYRJEN, ULJEN E KALIMIN E MJETEVE LUNDRUESE USHTARAKE, TË MJETEVE FLUTURUESE USHTARAKE DHE MJETEVE TË TRANSPORTIT, DHE/OSE TË BLIN

VENDIM NR.641,DATë 18.9.2003

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.665, DATË 13.12.2002 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE.”PËR MIRATIMIN E KONTRATËS NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC. PËR MODERNIZIMIN E SHËRBIMIT TË TRAFIKUT AJROR SHQIPTAR

VENDIM NR.462,DATë 9.7.2004

PËR LEJIMIN E ANTA,SHA-së, TË PËRDORË PROCEDURËN “PROKUPIM I DREJTPËRDREJTË” PËR PAGESËN E KONSULENTËVE JURIDIKË TË PËRZGJEDHUR, PËR PËRGATITJEN E ANALIZËS JURIDIKE TË MBULIMIT TË GARANCISË POLITIKE TË RISKUT, TË KREDISË, QË DO TË MERRET NGA BNP PARIBAS BANK,PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT TË MODERNIZIMIT TË TRAFIKUT AJROR

.VENDIM NR.95,DATë 20.2.2004

PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I AEROPORTIT TË KUKËSIT DHE I RRUGËVE TË REJA TË TIJ

VENDIM NR.11,DATë 28.06.2012

Për miratimin e Manualit të Drejtorise e Mbikqyrjes së Shëbimeve të Lundrimit Ajror në funksion të Autoritetit Kombëtar të Mbikqyrjes.

VENDIM NR.5,DATë 11.05.2012

MANUALI I TRAJNIMIT PËR PERSONELIN E DREJTORISË SË MBIKQYRJES SË SHËRBIMEVE TË FUNDIT AJROR

VENDIM NR.541,DATë 31.10.2002

PËR MIRATIMIN E STUDIMIT TË FIZIBILITETIT TË SHËRBIMIT TË TRAFIKUT AJROR SHQIPTAR, PËRGATITUR NGA SOQËRIA NDËRKOMBËTARE “LOCKHEED MARTIN”

VENDIM NR.665,DATë 18.12.2002

PËR MIRATIMIN E PRPJEKTKONTRATËS NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE “LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC.” PËR MODERNIZIMIN E SHËRBIMIT TË TRAFIKUT

VENDIM NR.124,DATë 18.03.2000

VENDIM NR.124 DATË 18.03.2000 PËR CAKTIMIT E ORGANIZIMT SHTETËROR TË AUTORIZIMIT PËR PËRGATITJET DHE RERALIZIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONARIT, QË DO TË PËRDORET PËR NDËRTIMIN E TERMINALIT TË RI TË PASAGJERËVE . NË  AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË RINASIT

VENDIM NR.435,DATë 12.9.2002

VENDIM NR.435 DATË 12.09.2002 PËR MIRATIMIN E NORMAVE TË SHKARKIMEVE NË AJËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VENDIM NR.372,DATë 14.7.1995

VENDIM NR.372 DATË 14.07.1995 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.96 , DATË 21.02.1995 “PËR KRIJIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AVIACIONIOT CIVIL

VENDIM NR.29.DATë 10.06.94

VENDIM NR.29 DATË 10.06.1954 PËR STUDIMIN E MASTËR PLANIT TË AEROPORTIT TË RINASIT

VENDIM NR.7,DATë 18.03.2013

VENDIM NR.7 DATË 07.03.2013 PËR E RPOCEDURËS SË JASHTËM SË ZBATIMIT TË RREGULLAVE PËR RAPORTIMIN E DETYRESHËM TË NGJRJEVE NË  AVIACIONIN CIVIL

VENDIM NR.675,DATë 14.10.2004

VENDIM NR.675 DATË 14.10.2004 PËR MIRATIMIN NË PARIM TË PROJEKTMARRËVESHJES SË KONCESIONIT PËR AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR “NËNË TEREZA” NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SHQIPËRISË DHE TIRANA  AIRPORT PARTNERS (TAP) SH.P.K  SI DHE PROJEKTMARRËVESHJES MBËSHTETËSE TË ORTAKËVE , NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDIM NR.731,DATë 23.11.2005

LEJIMIN E ANTA, SHA-SE, TE PERDORE PROCEDUREN “PROKURIM I DREJTPËRDREJTË”, PËR FONDIN E SHTUAR PËR PAGESËN E KONSULENTËVE JURIDIKE, TË PËRZGJEDHUR, PËR PËRFUNDIMIN E PËRGATITJES SË ANALIZËS JURIDIKE TË MBULIMIT TË GARANCISË POLITIKE TË RISKUT TË KREDISË QË DO TË MERRET NGA BNP PARIBAS BANK, PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT TË MODERNIZIMIT TË TRAFIKUT AJROR

VENDIM NR.492,DATë 30.6.2005

PËR CAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE DHE MËNYREN E NDARJES TË SË ARDHURAVE, QË REALIZOHEN NË AVIACIONIN CIVIL

VENDIM NR.522,DATë 16.11.1999

MIRATIMIN, NË PARIM, TË PROTOKOLLIT TE BASHKËPUNIMIT NE FUSHËN E NAVIGIMIT AJROR, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, QEVERISË SË ISH-REPUBLIKËS JUGOSLLAVE TË MAQEDONISË (FYROM) DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË GREQISË

VENDIM NR.776,DATë 24.9.2010

PËR CAKTIMIN E SHPËRBLIMIT TË KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL

VENDIM NR.1231,DATë 02.07.2008

PËR KRIJIMIN E ORGANIT KOMBËTAR TË INVESTIMIT TË AKSIDENTEVE/INCIDENTEVE AJRORE NË AVIACIONIN CIVIL

VENDIM NR.91,DATë 20.2.2004

PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT KOMBËTAR TË SIGURISË SË AVIACIONIT CIVIL