Sektori I VlefshmËrisë Ajrore

 

UM. Nr. 326, Datë 29.08.2019

Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të mjeteve fluturuese dhe të produkteve që kanë lidhje me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e organizatave të projektimit dhe prodhimit.

UM. Nr. 150, Datë 07.04.2014

Për miratimin e rregullores për vlerësimin e sigurisë së avionëve të vendeve të huaja që operojnë në aeroportet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë – (SAFA)

UM. Nr. 152, Datë 09.04.2014

U.M. nr 152 dt.09.04.2014 Operimet me UL