Marrëveshje

 

VENDIM Nr.522, datë 16.11.1999

PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË PROTOKOLLIT TË BASHKËPUNIMIT NË FUSHËN E NAVIGIMIT AJROR, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, QEVERISË SË ISH-REPUBLIKËS JUGOSLLAVE TË MAQEDONISË (FYROM) DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË GREQISË

LIGJ NR 514 DATë 19.03.2002

Lënda : Mendim për një projektligj.

LIGJ Nr.9283, datë 30.9.2004

PER RATIFIKIMIN E “MARREVESHJES SE TRANSPORTIT AJROR NDERMJET QEVERISE SE REPUBLIKES TE, SHQIPERISE DHE QEVERISE SE REPUBLIKES TE TURQISE PER SHERBIMET AJRORE NDERMJET DHE PERTEJ TERRITOREVE RESPEKTIVE”

ARRANGEMENTS

CONCERNING THE DEVELOPMENT, THE ACCEPTACE AND THE IMPLEMENTATION OF JOINT AVIATION REQUIREMENTS

ARRANGEMENTS

CONCERNING THE DEVELOPMENT, THE ACCEPTACE AND THE IMPLEMENTATION OF JOINT AVIATION REQUIREMENTS

LIGJ Nr.9312, datë 11.11.2004

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË KONCESIONIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHOQËRISË KONCESIONARE “TIRANA AIRPORT PARTNERS”, SHPK, PËR NDËRTIMIN, VËNIEN NË PUNË, OPERIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E AEROPORTIT NDËRKOMBËTAR “NËNË TEREZA”, TIRANË DHE PËR DHËNIEN E DISA STIMUJVE KËSAJ SHOQËRIE KONCESIONARE

MEMORANDIUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDIUM OF UNDERSTANDING BETWEEN GOVERNMENT OF REPUBLIC OF ALBANIA, REPRESENTED BY THE MINISTRY OF THE TRANSPORT AND GOVERNMENT OF UNITED ARAB EMIRATES REPRESENTED BY THE G.H.Q. of the Armed Forces.

ARRANGEMENTS

CONCERNING THE DEVELOPMENT, THE ACCEPTACE AND THE IMPLEMENTATION OF JOINT AVIATION REQUIREMENTS

LIGJ NR.504 DATË 04.11.1997

Lënda : Mbi Vendosjen e Marrëveshjes së Shërbimeve Ajrore me Qeverinë e Sulltanit te Osmanit.

LIGJ Nr.9881 , datë 28.2.2008

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SE SHQIPËRISË NË “MARRËVESHJEN PËR TREGËTINË ME AVIACIONËT CIVILË”

AGREEMENT 45-13-198 DATë 15.11.01

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

CONCESSION AGREEMENT

THE GOVERNMENT OF ALBANIA -and- HOCHTIEF AIRPORT GmbH DEG- DEUTSCHE INESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH ALBANINAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

Marrëveshje Shumëpalëshe

Mbi krijimin e një Zone të Përbashkët Aviacioni Europian

AGREEMENT

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON AIR TRANSPORT

PROTOCOL

ON THE ACCESION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION OF 13 DECEMBER 1960, AS VARIOUSLY AMENDED AND AS CONSOLIDATED BY THE PROTOCOL OF 27 JUNE 1997