Ligje

LIGJ NR.9551 DATë 05.06.2006

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN “PËR GARANCITË NDËRKOMBËTARE NË PAJISJET E LËVIZSHME” DHE NË PROTOKOLLIN E SAJ.

LIGJ Nr.9658, datë 18.12.2006

Për Ratifikimin E “Marrëveshjes Shumëpalëshe Ndërmjet Komunitetit Europian Dhe Shteteve Anëtare Të Tij, Republikës Së Shqipërisë, Bosnjës Dhe Hercegovinës, Republikës Së Bullgarisë, Republikës Së Kroacisë, Republikës Së Maqedonisë, Republikës Së Islandës, Republikës Së Malit Të Zi, Mbretërisë Së Norvegjisë, Rumanisë, Republikës Së Serbisë Dhe Misionit Administrativ Të Përkohshëm Të Kombeve Të Bashkuara Në Kosovë, Për Krijimin E Një Zone Të Përbashkët Të Aviacionit Europian”

LIGJ Nr.10 233, datë 11.2.2010

Për Autoritetin E Aviacionit Civil

LIGJ NR.10435 DATë 23.06.2011

LIGJ Nr 10 435 , datë 23.06.2011 PËR SHËRBIMIN E KËRKIM-SHPËTIMIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISE

LIGJ NR.9149 DATë 30.10.2003

LIGJ Nr.9149, date 30.10.2003 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHINIE NE LIGJIN NR.8310, DATE 19.3.1998 “PER SIGURINE NE AVIACIONIN CIVIL SHQIPTARË

LIGJ NR.8374 DATë 15.07.1998

DEKRET PER SHPALLJE LIGJI

LIGJ NR.8278 DATë 15.01.1998

LIGJI NR 8278 DATË 15.01.1998 . PËR RATIFIKIMIN NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË TË PROTOKOLLIT NË LIDHJE ME NJË AMENDAMENT TË KONVENTËS PËR AVIACIONIN CIVIL NDËRKOMBËTAR NËNSHKRUAR NË MONREAL MË 1980.

LIGJ NR.9586 DATë 20.07.2006

LIGJ Nr.9586, date 20.07.2006
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET  KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KOMUNITETIT EUROPIAN  PËR ASPEKTE TË CAKTUARA TË SHËRBIMEVE AJRORE.

LIGJ NR.10479 DATë 10.11.2011

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10 233 DATË 11.02.2010 “PËR AUTORITETIN E AVIACIONIN CIVIL”

LIGJ NR.7877 DATë 30.11.1994

LIGJIN NR.7877 DATË 30.11.1994  PËR AVIACIONIN CIVIL SHQIPTAR

LIGJ NR.8325 DATë 09.04.1998

MINISTRISË SË PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT . MINISTRISË SË RENDIT PUBLIK

LIGJ NR.9643 DATë 20.11.2006

LIGJIN NR.9643 DATË 20.11.2006 ndryshuar me ligjin Nr.9800 datë10.09.2007, Ligjin Nr.9855 datë 26.12.2007, Ligjin Nr.10170 datë 22.10.2009, Ligjin Nr.10309 datë 22.07.2010 dhe ligjin Nr.131  2012  “PËR PROKURIMIN PUBLIK”

LIGJ NR.10405 DATë 24.3.2011

LIGJI NR.10 405 DATË 24.03.2011 PËR KOMPETENCAT PËR CAKTIMIN  E PAGAVE DHE TË SHËRBIMEVE

LIGJ NR.9301 DATë 28.10.2004

LIGJI NR.9301 DATË 28.10.2004 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8977,DATË 12.12.2002 “PËR SISTEMIMIN E TAKSAVE NË REPUBLIKEN E SHQIPËRISË”

LIGJ NR.34/2012

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË SË SHTETIT TË KATARIT  PËR SHËRBIMET AJRORE

LIGJ NR.10076 DATë 12.02.2009

LIGJ Nr.10 076, datë 12.02.2009 PËR SIGURIMIN  E DETYRUESHËM NË SEKTORIN E TRANSPORTIT

LIGJ NR.8150 DATë 11.09.1996

LIGJ Nr.8150, date 11.09.1996 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPERISË NË KONVENTËN “PËR UNIFIKIMIN E DISA RREGULLAVE TË TRANSPORTIT AJROR NDËRKOMBËTAR”, NËNSHKRUAR NË VARSHAVË MË 12.10.1920

LIGJ NR.9131 DATë 08.09.2003

LIGJ Nr.9131, datë 08.09.2003 PËR  RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINSTRATËN PUBLIKE

LIGJ Nr.10 479, datë 10.11.2011

Për Disa Ndryshime Dhe Shtesa Në Ligjin Nr. 10 233, Datë 11.2.2010 “Për Autoritetin E Aviacionit Civil”

LIGJ Nr.9255, datë 15.7.2004

Për Aderimin e Republikës Së Shqipërisë Në Konventën “Për Unifikimin e Disa Rregullave Për Transportin Ajror Ndërkombëtar”

LIGJ. 9881 28.02.2008

Për aderimin e republikës së shqipërisë në “Marrëveshjen për Tregtinë me Avionët Civilë”

LIGJ NR.8259 DATë 26.11.1997

DEKRET PER SHPALLJE LIGJI

LIGJ NR.8197 DATë 06.03.1997

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI POPULLOR LIGJ Nr. 8197, date 6.3.1997 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTAT “PËR KUNDËRVAJTJET DHE AKTE TË TJERA TË KRYERA NË BORDIN E AVIONIT”, NËNSHKRUAR NË TOKIO MË 14.9.1963, “PËR NDËRHYRJET E AKTEVE TË PALIGJSHME TË RRËMBINIT TË AVIONIT”, ANËSHKRUAR NË HAGE, MË 16.12.1970, DHE “PËR NDËRHYRJET E AKTEVE TË PALIGJSHME NDAJ SIGURISË SË AVIACIONIT CIVIL”, ANËSHKRUAR NË MONREAL, ME 23.9.1971

LIGJ NR.8259 DATë 26.11.1997

LIGJI NR.8259 DATË 26.11.1997 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit Nr.7491, datë 29.04.1991

LIGJ NR.10484 DATë .24.11.2011

LIGJ Nr.10 484, date 24.11.2011 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10 040 DATË 22.122018 “KODI AJROR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”

LIGJ NR.8517 DATë 22.07.1999

LIGJ Nr. 8517, date 22.7.1999 PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE

LIGJ NR.8765 DATë 02.04.2001

LIGJ Nr 8765 , datë 02.04.2001 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR 8113 DATË 20.031996 ”
PËR DEKORATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.

LIGJ Nr.10 484, datë 24.11.2011

Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Ligjin Nr. 10 040, Datë 22.12.2008 “Kodi Ajror I Republikës Së Shqipërisë”

LIGJ Nr. 10 040, datë 22.12.2008

KODI AJROR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ NR.9131 DATë 08.09.2003

PËR RREGULLAT E ETIKËS NË  ADMINISTRATËN PUBLIKE

LIGJ NR.9658 DATë 18.12.2006

PËR RREGULLAT E ETIKËS NË  ADMINISTRATËN PUBLIKE

LIGJ NR.8374 DATë 09.04.1998

LIGJIN NR.8374 DATË 15.07.1998 PËR PËR PËRDORIMIN E HAPËSIRËS AJRORE TË REPUBLIKË SË SHQIPËRISË

LIGJ NR.8196 DATë 06.03.1997

PËR RATIFIKIMIN NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË TË MARRËVESHJES “PËR SHËRBIMET TRANZITE AJRORE NDËRKOMBËTARE”, NENSHKRUAR NË  ÇiKAGO, ME 7.12.1944

LIGJ NR.9255 DATë 15.07.2004

LIGJ Nr.9255, date 15.7.2004
PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NTE KONVENTEN “PER UNIFIKIMIN E DISA RREGULLAVE PER TRANSPORTIN AJROR NDERKOMBETAR”
Ne mbeshtetje to neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 to Kushtetutes, me propozimin e Keshillit to Ministrave.

LIGJ NR.8610 DATë 17.05.2000

LIGJ Nr.8610, datë 17.05.2000 PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE

LIGJ NR.10081 DATë 23.02.2009

LIGJI NR.10 081 DATË 23.02.2009 PËR LICENSAT, AUTORIZIMET DHE LIGJET NË REPUBLIKEN E SHQIPËRISË

LIGJ NR.9429 DATë 13.10.2005

LIGJ Nr.9429, date 13.10.2005 PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES NDËRMJET  QEVERISË TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË  MAQEDONASE PËR SHËRBIMET AJRORE NDËRMJET DHE PËRTEJ TERRITOREVE TË TYRE RESPEKTIVE”

LIGJ NR.10133 DATë 11.05.2009

LIGJ Nr.10 133, datë 11.05.2009 PËR PATRULLIMIN  E HAPËSIRËS AJRORE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË