Të Përgjithshme

 

Disa nga aktivitet që bien nën gamën e veprimtarisë së Drejtorisë së ANS janë:

I.   Të përshtasë dhe të zbatojë legjislacionin kombëtar, standardet ndërkombëtare teknike dhe të sigurisë të përcaktuara nga organet kompetente ndërkombëtare si ICAO, EUROCONTROL, EU  dhe ECAC;

II.   Të çertifikojë dhe përcaktojë  ofruesit e ATS-ve dhe të mbikëqyrë vlefshmërinë e vazhdueshme të pajtueshmërisë së këtyre çertifikimeve dhe të marrin masat e duhura në rast moskonformiteti;

III.  Të përcaktojë dhe mbikëqyrë detyrimet e ANSP  në aspektin e kërkesave rregullative dhe cilësisë së shërbimeve, niveleve të sigurisë dhe investimeve që do të arrihen;

IV.   Të bashkëpunojë me Forcat Ajrore në kuadrin e organizimit fleksibël të hapësirës ajrore.