Legjislacioni

 

All Documents Aplicable in ANS Të gjitha dokumentet e aplikueshme në SHNA

Albania Air CODE

Ligji nr. 96/2020

“KODI AJROR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”

ICAO Convention

Anekset e ICAOs

ICAO Annex 2 – Rules of the Air    Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 83, datë 01.08.2012 “Për miratimin e rregullores mbi rregullat e ajrit”
ICAO Annex 3 – Meteorological Services for International Air Navigation Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 82, datë 01.08.2012 “Për miratimin e rregullores mbi shërbimet meteorologjike të navigimit ajror”
ICAO Annex 4 – Aeronautical Charts Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 84, datë 02.08.2012 “Për miratimin e rregullores mbi hartat aeronautike”
ICAO Annex 11 – Air Traffic Services Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 80, datë 31.07.2012 “Për miratimin e rregullores për shërbimet e trafikut ajror”
ICAO Annex 15 – Aeronautical Information Services Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 81, datë 31.07.2012 “Për miratimin e rregullores mbi shërbimin e informacionit aeronautik”
ICAO Regulation – Approval of Flight Procedures (SID-STAR) Urdhër i Ministrit të Transporteve Nr. 86 datë 02.08.2012 “ Për Miratimin e Rregullores për Proçedurat e Fluturimit duke përfshirë Instrumentat Standarte në Nisje dhe Mbërritje në Aeroport (SID-STAR)”
ICAO Regulation – Approval of Calibration of Aeronautical Installations from the Air Urdhër i Ministrit të Transporteve Nr. 85 datë 02.08.2012 “ Për Miratimin e Rregullores për Kalibrimin e Instalimeve Aeronautike nga Ajri”
(EU) No 376/2014 on “Occurrence Reporting in Civil Aviation” as amended

Urdhëri i Ministrit Nr.173, datë 12.04.2019 “Për miratimin e rregullores për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në Aviacionin Civil në Republikën e Shqipërisë”.

 

 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/373 of 1 March 2017 laying down common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight Urdherin e Ministrit nr. 26, date 18.01.2021, “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”
Commission Regulation (EU) 2015/340 of 20 February 2015 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers’ licences and certificates

Urdhri i Ministrit Nr. 91, datë 21.02.2019, “Për Miratimin e Rregullores mbi Përcaktimin e Kërkesave Teknike dhe Proçedurave Administrative në Lidhje me Liçensat dhe Çertifikatat e Kontrollorëve të Trafikut Ajror”,

 

https://qbz.gov.al/share/PXdbnjocQQ6WmFvtXwCMXw

SES 1 – 549/2004 Framework Regulation Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 5 datë 03.06.2010 “Kuadri Rregullativ në QVE”
SES 1 –550/2004 Provision of Air Navigation Services in the Single European Sky Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 6, datë 3.6.2010 “Mbi Dispozitat e Shërbimit të Navigimit Ajror në Qiellin e Vetëm Evropian”
SES 1 – 551/2004 Organisation and Use of the Airspace in the Single European Sky Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 7 datë 03.06.2010 “Mbi Organizimin dhe Përdorimin e Hapësirës Ajrore brenda Qiellit të Vetëm Evropian”
SES 1 – 552/2004 Interoperability of the European Air Traffic Management network Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 8 datë 03.06.2010 “Për Ndërveprimin në Rrjetin Evropian të menaxhimit të Trafikut Ajror”
EC 2150/2005 of 23 December 2005 laying down common rules for the flexible use of airspace. Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 10 datë 03.06.2010 “Rregullore e Përbashkët për Përdorimin Fleksibël të Hapësirës Ajrore”.
EC 1032/2006 of 6 July 2006 laying down requirements for automatic systems for the Exchange of the flight data for the purpose of notification, coordination and transfero of flights between air traffic control unit. Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 19 datë 05.10.2010 “Kërkesat për sistemet e automatizuara të shkëmbimit të të dhënave të fluturimit me qëllim njoftimin, koordinimi dhe transferimin e fluturimeve ndërmjet njësive të kontrollit të trafikut ajror”.
EC 1033/2006 of 4 July 2006 laying the requirements on procedures for flight plans in the pre-flight phase for the single European sky. Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 20 datë 05.10.2010 “Përcaktimin e kërkesave mbi proçedurat për planet e fluturimit në fazën e para-fluturimit për Qiellin e Vetëm Evropian”.
EC 1265/2007 of 26 October 2007 laying down requirements on air-ground voice channel spacing for the Single European Sky. Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 21 datë 05.10.2010 “Mbi kriteret për ndarjet në kanale të komunikimeve zanore për Qiellin e Vetëm Evropian”.
EC 633/2007 of 7 June 2007 laying down requirements for the application of a flight mesaage transfero protocol used for the purpose of notification, coordination and transfero of flights between air traffic control unit. Udhëzimi i Ministrit të Transporteve Nr. 18 datë 05.10.2010 “Mbi kërkesat për aplikimin e protokollit të transferimit të mesazheve të fluturimit i përdorur për qëllime njoftimi, koordinimi dhe transferimi fluturimesh ndërmjet njësive të kontrollit të trafikut ajror”.
Regulation No. 255/2010 ATFM Air Traffic Flow Management Urdhër i Ministrit Nr. 281, datë 14.10.2014 “Përcakton rregullat e përbashkëta mbi menaxhimin e fluksit të trafikut ajror”
Regulation No. 73/2010 Aeronautical Data Quality (ADQ) Urdhër i Ministrit Nr. 252, datë 15.09.2014 “Për përcaktimin e kërkesave mbi cilësinë e të dhënave aeronautike dhe të informacionit aeronautik”
SES 2 – Regulation No. 1070/2009 “Regulation (EC) No 1070/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulations (EC) No 549/2004, (EC) No 550/2004, (EC) No 551/2004 and (EC) No 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system (Text with EEA relevance)” Udhëzim i Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 8, datë 15.9.2015 mbi “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë 3.6.2010 “Kuadri rregullativ në qiellin e vetëm evropian”, në udhëzimin nr. 6, datë 3.6.2010 “Mbi dispozitat e shërbimit të navigimit ajror në qiellin e vetëm evropian”, në udhëzimin nr. 7, datë 3.6.2010 “Mbi organizimin dhe përdorimin e hapësirës ajrore brenda qiellit të vetëm evropian” dhe në udhëzimin nr. 8, datë 3.6.2010 “Për ndërveprimin në rrjetin evropian të menaxhimit të trafikut ajror”, me qëllim përmirësimin e performancës dhe qëndrueshmërisë së sistemit të aviacionit civil”.
Urdhër i MoT Nr. 152 datë 09.04.2014 mbi “Operimet me Avionët Utra të Lehtë”
Urdhër i MoT Nr. 33 datë 25.02.2015 mbi “Mbikëqyrjen e Ndryshimeve që Lidhen me Sigurinë në Ofruesin e Shërbimeve të Lundrimit Ajror”